Biuro Etyki

"Nowo powstałe Biuro Etyki jest niezbędnym elementem reformy ONZ. Wyznacza w sposób konkretny i jednoznaczny drogę, jaką należy podążać, aby osiągnąć cel związany z przejrzystym i odpowiedzialnym zarządzeniem. Powstanie Biura potwierdza, że ONZ nie działa we "wspaniałym odosobnieniu", ale jest odpowiedzialnym członkiem globalnej społeczności. Biuro Etyki zostało utworzone zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami i praktykami, które będzie stosować w swoich pracach."

Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ds. Biura Etyki, Tunku Abdul Aziz

Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego
ds. Biura Etyki, Tunku Abdul Aziz

"Nowe Biuro będzie nie tylko nadzorować przestrzeganie przez pracowników kodeksu pracy, ale także, co ważniejsze, obszernie informować o obowiązkach i prawach, i w ten sposób tworzyć etyczne środowisko pracy. Ma to maksymalizować efektywność działań i minimalizować ryzyko wystąpienia konfliktów interesu."


Fragmenty wypowiedzi Specjalnego Doradcy Sekretarza Generalnego ds. Biura Etyki, Tunku Abdul Aziz na konferencji prasowej 11 maja 2006 r.

Biuro Etyki dba o to, aby wszyscy pracownicy wypełniali funkcje zgodnie z najwyższymi standardami wynikającymi z Karty Narodów Zjednoczonych. Nowe Biuro wspiera pracowników ONZ w wypełnianiu ich obowiązków w sposób profesjonalny i rzetelny, oraz tak, aby nie kolidowały z ich życiem prywatnym.

Biuro zajmuje się m.in. administrowaniem programu sprawozdań finansowych pracowników, udziela poufnych porad, tworzy standardy, organizuje szkolenia i zapewnia edukację na tematy związane z etyką. Kompetencje nowo powstałego Biura obejmują także działania zapobiegające oszustwom i korupcji oraz ochronę pracowników zgłaszających przypadki nadużyć.

ONZ stworzyło Biuro Etyki w odpowiedzi na rosnące oczekiwania społeczeństwa i pracowników Organizacji, jak również w obliczu wyzwań XXI w. Wszystkie organizacje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje międzynarodowe, łącznie z ONZ, doświadczają rosnącego nadzoru ze strony społeczeństwa i udziałowców. W dobie zachodzących zjawisk tj. rozwój nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, globalizacji, szerzącej się demokratyzacji, zmieniających się wartości, społeczeństwo wymaga przestrzegania wysokich standardów dotyczących lepszego zarządzania i przejrzystości, jak również profesjonalnego zachowania pracowników. Z drugiej strony ONZ musi spełniać oczekiwania pracowników, np. względem przejrzystości podejmowanych działań lub bezpieczeństwa osób zgłaszających nadużycia.

XXI w. wymaga od ONZ podejmowania nowych wyzwań we wszystkich zakątkach świata. Podejmowane są złożone decyzje, często w trudnych warunkach i w szybko zmieniającym się środowisku. Sytuacje konfliktowe zmuszają do podejmowania decyzji na podstawie niekompletnej informacji. Biuro Etyki ułatwi przestrzeganie jednolitego kodeksu etycznego Organizacji, która zatrudnia wielokulturową załogę na całym świecie.

Wiarygodność moralna jest naczelną wartością, którą ONZ musi zachować i pielęgnować. Reputacja, uczciwość i sumienność to cechy pracowników ONZ niezbędne do wykonywania powierzonych im zadań. Nowe Biuro przyczyni się do poprawy efektywności pracy ONZ oraz zwiększenia jej przejrzystości.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, maj 2006 r. W3C  WAI - AA