My, ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane (..). przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych (...) i w tym celu postępować tolerancyjnie i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi (...) postanowiliśmy zjednoczyć nasze wysiłki dla wypełnienia tych zadań.
(Preambuła Karty Narodów Zjednoczonych)
 
Działalności ONZ przyświeca zwalczanie nietolerancji, ksenofobii oraz wszelkich form dyskryminacji w tym dyskryminacji rasowej. Uchodźcy, migranci i ich rodziny, kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne, ludność autochtoniczna, chorzy na HIV/AIDS, mniejszości narodowe, religijne i wyznaniowe - należą do tych, których prawa i interesy wymagają szczególnej ochrony. Dyskryminacja oraz pokrewne formy nietolerancji prowadzą do nierównego traktowania, pozbawiania praw i prześladowania, a tym samym stanowią naruszenie prawa międzynarodowego. Zwalczaniu form dyskryminacji służą umowy międzynarodowe (konwencje, konwenty i pakty), których przestrzeganie w krajach członkowskich monitorują ciała traktatowe ds. praw człowieka.
 
Rasizm, dyskryminacja rasowa, ksenofobia i wszystkie wynikające z takich postaw formy nietolerancji nie przeszły do historii. Dostrzegamy ich obecność w nowym stuleciu i mamy świadomość, że ta obecność ma swoje korzenie w obawie przed innością, strachu przed obcymi, strachu przed utratą osobistego bezpieczeństwa (...) Nie zgadzając się na to, aby różnorodność ras i kultur była czynnikiem ograniczającym ludzkie kontakty i rozwój ludzkości, musimy zmienić swe nastawienie i dostrzec w różnorodności szansę na wzajemne wzbogacanie się. Musimy też zdać sobie sprawę z tego, że wzajemne przenikanie się różnych kulturowych i intelektualnych tradycji stwarza najlepsze perspektywy dla przetrwania ludzkiej duchowości. Zbyt długo różnorodność była postrzegana nie jako dar, ale jako zagrożenie i zbyt często znajdowało ono wyraz w rasowej pogardzie i konfliktach, wykluczaniu, dyskryminacji i nietolerancji.

Fragment Deklaracji "Tolerancja i różnorodność: wizja dla XXI wieku" przyjętej podczas
Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi w Durbanie, 31 sierpnia-7 września 2001 r.