CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet Przeciwko Torturom (Committee against Torture) - CAT

 

Komitet Przeciwko Torturom został utworzony na podstawie artykułu 17 Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania. Celem Komitetu jest nadzorowanie realizacji postanowień Konwencji. Komitet, złożony z dziesięciu członków, rozpoczął działalność 1 stycznia 1988 r., po wejściu w życie Konwencji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne NZ 10 grudnia 1984 r. Państwa przystępujące do Konwencji zobowiązane są, rok po jej przyjęciu, przedstawić Komitetowi swoje sprawozdanie. Kolejne sprawozdania składane są co cztery lata. Komitet rozpatruje sprawozdania, wyciąga wnioski i formułuje zalecenia dla państwa członkowskiego. Konwencja ustanawia również trzy inne mechanizmy wzmacniające funkcje kontrolne Komitetu: procedurę zasięgania informacji, badanie skarg międzypaństwowych i badanie skarg indywidualnych.

Komitet spotyka się w Genewie i odbywa 2 sesje w roku.

Sekretarz Generalny ONZ Boutros Boutros - Ghali w miejscu, w którym zostały złożone ciała ofiar masakry w Kościele Nyarubuye, 1994 r., południowo - wschodnia Rwanda. UN Photo# 187137C


Zobacz także:
Komitet Przeciwko Torturom
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm