CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
(Committe on the Elimination of Discrimination against Women) - CEDAW

 

Pojęcie równości ma dużo głębsze znaczenie niż traktowanie wszystkich ludzi w ten sam sposób. Równe traktowanie ludzi żyjących w odmiennych warunkach prowadzi raczej do utrwalenia niż wykorzenienia niesprawiedliwości. Wysiłki na rzecz zapewnienia wszystkim równych praw powinny rozpocząć się od wyrównania różnic wynikających z odmiennych warunków i sytuacji życiowych. Szersze spojrzenie na równość stanowi podstawę i ostateczny cel w walce o uznanie i akceptację praw kobiet.

W 1979 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet. Konwencja wyznacza międzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw kobiet we wszystkich dziedzinach życia.

UNICEF, we współpracy z irańskim rządem zapewnia edukację dla afgańskich uchodźców mieszkających w Iranie. Program wspiera nauczanie w domu, edukację nieformalną oraz zajęcia w szkołach. Na zdjęciu: uczennice podczas zajęć.
UN Photo# 210730C

Podstawową normą prawną Konwencji jest zakaz wszelkich form dyskryminacji wobec kobiet. Ten wymóg nie może być realizowany jedynie poprzez uchwalenie aktów prawnych zrównujących status kobiet i mężczyzn w świetle prawa. Dlatego Konwencja nakazuje podjęcie kroków umożliwiających kobietom korzystanie z pełni praw, które im przysługują. Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet został utworzony na podstawie artykułu 17 Konwencji. Zadaniem Komitetu jest nadzorowanie realizacji postanowień Konwencji przez państwa, które ją ratyfikowały.

Zobacz także:
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm