CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej
(Committee on the Elimination of Racial Discrimination) - CERD

 

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej był pierwszym ciałem traktatowym powołanym przez Narody Zjednoczone w celu nadzorowania realizacji przyjętych przez państwa zobowiązań wynikających z Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zajmujący się sprawami społecznymi, humanitarnymi i kulturowymi zdecydował włączyć kwestię utworzenia CERD do postanowień Konwencji. Podkreślona została tym samym rola CERD dla wprowadzenia w życie postanowień Konwencji.

Oddanie głosu w punkcie wyborczym w Pietermaritz, Południowa Afryka, kwiecień 1994. UN Photo# 186816 by C. Sattleberger

Konwencja ustanawia trzy procedury umożliwiające CERD monitorowanie prawnych, sądowych, administracyjnych i pozostałych działań podejmowanych przez państwa w celu zwalczania dyskryminacji rasowej. Pierwsza procedura obejmuje obowiązek składania przez państwa, które ratyfikowały Konwencję, okresowych raportów. Druga procedura przewiduje składanie przez państwa skarg na inne państwa. Trzecia procedura umożliwia natomiast składanie skarg do CERD przeciwko państwu osobom fizycznym lub grupom osób, które twierdzą, że są ofiarami dyskryminacji rasowej.

Zobacz także:
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm