CIAŁA TRAKTATOWE DS. PRAW CZŁOWIEKA

 

Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
(Committee on Economic, Social and Cultural Rights) - CESCR

 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych wyznaczył międzynarodowe standardy prawne w tych dziedzinach, łącznie z prawem do pracy w godziwych i korzystnych warunkach, prawem do ochrony socjalnej, prawem do życia na godziwym poziomie, do najwyższych dostępnych standardów opieki medycznej oraz prawem do edukacji i korzystania w pełni z wolności kulturowej i postępu naukowego.

Chłopiec w Indiach, aby zarobić na życie, nosi cegły. UN Photo# 137529C

Realizacja i przestrzeganie przez państwa postanowień wynikających z Paktu monitorowane są przez Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych. Komitet pracuje w oparciu o raporty dostarczane przez państwa członkowskie oraz informacje napływające z wyspecjalizowanych agend ONZ. Komitet otrzymuje również informacje od pozarządowych i lokalnych organizacji działających w krajach, które ratyfikowały Pakt, a także od organizacji zajmujących się prawami człowieka i innych ciał traktatowych ONZ oraz z ogólnie dostępnej literatury.

Zobacz także:
Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm