FORMY DYSKRMINACJI

 

Dyskryminacja rasowa - ONZ w akcji

 

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa".   Artykuł 1, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Jednym z celów Organizacji Narodów Zjednoczonych według Karty Narodów Zjednoczonych jest "popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania."

Od założenia ONZ, kolejne międzynarodowe konwencje i deklaracje podkreślały fakt, iż wszyscy członkowie ludzkiej rodziny mają równe i niezbywalne prawa, a także zobowiązały się do gwarancji i obrony tych praw.

Czarnoskórzy chłopcy przyglądają się swoim rówieśnikom grającym w piłkę nożną, w szkole przeznaczonej wyłącznie dla dzieci rasy białej, w Johannesburgu. Wydatki rządu, około dziesięć razy większe na dzieci białe niż na dzieci czarne, wyraźnie odzwierciedlały olbrzymie dysproporcje i nierównomierność, służące utrwalaniu politycznej i gospodarczej władzy rasy białej. Źle wyszkoleni nauczyciele, przepełnione klasy, nieodpowiednie zajęcia rekreacyjne były normą w szkołach dla czarnoskórych dzieci, jeżeli w ogóle miały one dostęp do wykształcenia.
UN Photo# 151604

Dyskryminacja rasowa uniemożliwia pełną realizację praw człowieka. Pomimo postępu w niektórych dziedzinach podziały, restrykcje oraz preferencje dokonywane na podstawie rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego rodowodu wciąż zaogniają już trwające i generują nowe konflikty. Powodują przemilczane cierpienia, doprowadzają do utraty życia. Niesprawiedliwość jaką niesie ze sobą dyskryminacja rasowa sprawiła, że jej likwidacja stała się celem działalności ONZ. Rosnące zaniepokojenie społeczności międzynarodowej dyskryminacją rasową było powodem podjęcia w 1963 r. przez Zgromadzenie Ogólne NZ kroków na rzecz uchwalenia Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination). Konwencja oparta jest na czterech podstawowych założeniach:

  • Każda doktryna dotycząca zróżnicowania rasowego czy wyższości rasowej jest naukowo mylna, moralnie godna potępienia, społecznie niesprawiedliwa i niebezpieczna oraz nie ma żadnego usprawiedliwienia w praktyce czy w teorii.
  • Dyskryminacja rasowa oraz polityka rządów oparta na rasowej wyższości lub pogwałceniu fundamentalnych praw człowieka zagraża przychylnym relacjom międzyludzkim, współpracy pomiędzy narodami i międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu.
  • Dyskryminacja rasowa jest szkodliwa nie tylko dla tych, którzy są jej podmiotami, ale także dla tych, którzy ją stosują.
  • Głównym celem ONZ jest społeczność światowa wolna od rasowej segregacji i dyskryminacji czyli wolna od czynników, które są przyczyną nienawiści i podziałów.
Zobacz także:
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

Racism
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/