GRUPY DYSKRYMINOWANE

 

Zakażeni wirusem HIV/AIDS

 

Mija 20 lat odkąd wykryto pierwszy kliniczny przypadek Nabytego Zespołu Niedoboru Odporności Organizmu - AIDS. AIDS stało się najbardziej wyniszczającą chorobą, jakiej ludzkość kiedykolwiek doświadczyła. Od początku trwania epidemii ponad 60 milionów ludzi zaraziło się wirusem. HIV/AIDS jest główną przyczyną śmierci w Afryce Subsaharyjskiej, a czwartą w skali światowej. Pod koniec 2001 roku na świecie żyło 40 milionów ludzi zarażonych wirusem HIV. W krajach rozwijających się większość nowych przypadków infekcji pojawia się wśród ludzi młodych, szczególnie zaś narażone są kobiety i dziewczęta. Około jedna trzecia nosicieli wirusa to osoby pomiędzy 15 a 24 rokiem życia. Większość z nich nie wie, że jest zarażona. Ponadto, wiedza milionów ludzi na temat HIV jest żadna lub zbyt mała by uchronić przed zainfekowaniem.

Osoba chora na AIDS prosi o pieniądze przechodniów w dzielnicy sklepowej Warszawy. UN Photo# 159702C

Dyskryminacja i stygmat

Osoby dotknięte HIV/AIDS cierpią nie tylko z powodu choroby. Naruszone lub wręcz odebrane zostały przysługujące im prawa. Napiętnowanie i dyskryminacja utrudniają dostęp do leczenia oraz znalezienie pracy czy mieszkania. To z kolei zwiększa ryzyko zarażenia wirusem kolejnych osób, gdyż piętno towarzyszące nosicielom HIV zniechęca ich do kontaktu ze służbą zdrowia czy pomocą społeczną. W rezultacie ci, którzy najbardziej potrzebują informacji i porady nie korzystają z nich, nawet jeśli takie usługi są dostępne.

Jaki jest stosunek praw człowieka do HIV/AIDS?

Powszechna świadomość przysługujących zakażonym wirusem HIV/AIDS praw, takich jak prawo do edukacji czy informacji, a przede wszystkim prawo do tolerancji, zmniejsza niekorzystny wpływ HIV/AIDS na funkcjonowanie społeczeństwa. Ochrona i promocja praw człowieka odgrywają zasadniczą rolę w zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się HIV oraz w łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków pandemii AIDS. Promocja i ochrona praw człowieka redukują ryzyko zarażenia infekcją przez wskazanie jej przyczyn, osłabiają niechęć wobec zarażonych wirusem HIV oraz umożliwiają jednostkom i społeczeństwom właściwie zareagować na zjawisko pandemii. Międzynarodowe działania na rzecz zwalczania HIV/AIDS uwzględniają prawa obywatelskie, kulturalne, polityczne i socjalne, zgodnie z przyjętymi standardami i normami w zakresie ochrony praw człowieka. Istniejący w ramach Narodów Zjednoczonych system ochrony praw człowieka stworzył instrumenty i mechanizmy prawne niezbędne do zagwarantowania praw osobom zarażonym wirusem HIV. Ciała traktatowe systemu ochrony praw człowieka udzielają zaleceń i wskazówek odnośnie realizacji praw nosicieli wirusa HIV na podstawie analizy dostarczanych przez państwa raportów System monitoringu wzmacniają dodatkowo Specjalne Procedury Komisji Praw Człowieka obejmujące przedstawicieli, sprawozdawców krajowych oraz grupy robocze.

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka
(Office of the High Commissioner for Human Rights) - OHCHR

Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka blisko współpracuje z UNAIDS w celu promocji i ochrony praw człowieka w kontekście HIV/AIDS. Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka koncentruje się na:

  • Wzmacnianiu zdolności OHCHR i systemu ochrony praw człowieka ONZ do postrzegania problemu HIV/AIDS w kontekście praw człowieka,
  • Zapewnianiu zintegrowania systemu ochrony praw człowieka z programami zwalczania HIV/AIDS opracowywanymi przez agendy ONZ,
  • Zachęcaniu do uwzględniania praw człowieka w działaniach na rzecz zwalczania HIV/AIDS.

OHCHR wspiera prace ciał traktatowych ONZ zmierzające do połączenia w jedną całość wszystkich kwestii dotyczących HIV/AIDS. OHCHR pomaga także instytucjom krajowym zajmującym się prawami człowieka w tworzeniu regulacji prawnych i polityki w zakresie HIV/AIDS. Zalecenia i uwagi Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka ogłaszane są w formie Międzynarodowych Wytycznych w kwestii HIV/AIDS i Praw Człowieka.

Zobacz także:
HIV/AIDS
http://www2.ohchr.org/english/issues/hiv/