Albatros
Detailed information in English United Nations

Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju

Strona główna  Symbolika albatrosa  O konferencji  Skala i jakość pomocy  Zadłużenie  Inicjatywa finansowania  Machinacje podatkowe  Konwencja przeciw Korupcji  Poprawa życia  Kryzysy finansowe  Ubóstwo na dobrobyt

Globalna inicjatywa w sprawie finansowania rozwoju

W marcu bieżącego roku w meksykańskim mieście Monterrey wysocy rangą przedstawiciele państw i rządów będą debatować nad koniecznością budowy stabilnej i bardziej zasobnej społeczności światowej oraz potrzebą przyśpieszenia procesu eliminacji ubóstwa i realizacji pozostałych Milenijnych Celów Rozwoju.

Międzynarodowa Konferencja na temat Finansowania Rozwoju została zwołana przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w celu udzielenia wsparcia idei międzynarodowej współpracy w sześciu obszarach, które mają kluczowe znaczenie dla perspektyw rozwoju państw rozwijających się i państw w okresie transformacji. Tych sześć fundamentalnych kwestii to:

 • Mobilizacja zasobów produkcyjnych pomiędzy krajami
 • Zwiększenie przepływu i zasięgu prywatnych inwestycji zagranicznych
 • Równy dostęp do rynku międzynarodowego oraz zapewnienie sprawiedliwych i uczciwych reguł w handlu międzynarodowym
 • Wzmocnienie instytucjonalnej pomocy wspierania rozwoju
 • Zwrócenia uwagi na zadłużenie gospodarek krajów rozwijających
 • Wzmocnienie struktury finansowej w  skali globalnej i regionalnej i sprawiedliwy udział krajów rozwijających się w międzynarodowym procesie podejmowania decyzji.

Zdaniem Sekretarza Generalnego NZ Kofi Annana, brak dodatkowych zasobów finansowych postawi pod znakiem zapytania realizację celów, które zostały jednomyślnie przyjęte przez przywódców 147 państw i rządów, a ogółem przez 191 narodów, podczas Milenijnego Szczytu. Jednym z takich celów jest zmniejszenie o połowę światowej skali skrajnego ubóstwa do 2015 roku.

Konferencję przygotowały Narody Zjednoczone wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem światowym, światową Organizacja Handlu (WTO) i przedstawicielami organizacji pozarządowych i biznesu. Konferencję w Monterrey wyróżnia także wysoki rangą skład delegacji państwowych, obejmujący ministrów finansów i ministrów spraw zagranicznych, a także głowy państw.

Co decyduje o wadze Konferencji?

Na spotkaniu zorganizowanym w styczniu bieżącego roku w ramach przygotowań do konferencji w Monterrey Sekretarz Generalny NZ Kofi Annan wyraził pogląd, że konferencja może przynieść postęp w następujących kwestiach:

 • wkład w realizację Milenijnych Celów Rozwoju poprzez odwrócenie długookresowego zniżkowego trendu w sferze oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju - w miarę możliwości podwojenie rocznej wartości tej pomocy z 50 do 100 miliardów dolarów w przeciągu dwóch - trzech lat z myślą o zmniejszeniu o połowę światowej skali skrajnego ubóstwa do 2015 roku;
 • wzmocnienie konsensusu odnośnie metod, jakie powinny stosować państwa rozwijające się w celu mobilizacji wewnętrznych zasobów, usprawnienia wewnętrznych instytucji finansowych oraz pozyskania zagranicznych inwestycji;
 • osiągnięcie porozumienia w sprawie kompleksowej międzynarodowej konwencji przeciwko korupcji;
 • kontynuacja celów przyjętych na konferencji w Doha, gdzie uzgodniono nowy porządek negocjacji na temat światowego handlu;
 • zaangażowanie na rzecz wdrożenia i rozszerzenia inicjatywy na rzecz Poważnie Zadłużonych Ubogich Państw (Heavily Indebted Poor Countries) oraz przezwyciężenia kryzysu zadłużenia państw o średnich dochodach, w tym znalezienie nowych sposobów rozwiązywania problemu zewnętrznych długów państwowych;
 • zwiększenie udziału państw rozwijających się w zarządzaniu gospodarką światową.

W sumie konferencja w Monterrey daje światowym przywódcom możliwość wypracowania porozumienia w sprawie polityki rozwoju oraz zademonstrowania ich zaangażowania na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju w sferze ograniczania ubóstwa.


Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa,   Al. Niepodległości 186,   www.unic.un.org.pl
Skr. pocz.1, 02-514 Warszawa 12, tel. (+4822) 825 57 84, fax (+4822) 825 49 58, unic.poland@unic.org