Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia Strona główna UNIC
 
Więcej informacji
2006 International Year of Deserts and Desertification

Text of the United Nations Convention to Combat Desertification

Resolution 58/211. International Year of Deserts and Desertification, 2006

Wstęp

Pustynnienie, czyli proces degradacji gleb zmniejszający ich produktywność, poważnie zagraża ludzkości. Problem ten dotyczy 1/3 powierzchni ziemi. Każdego roku z powodu degradacji około 12 milionów hektarów ziemi wyłączonych jest z użytku. Wpływ na to mają przede wszystkim zmiany klimatyczne i działalność człowieka.

Na wysuszonej ziemi, która stanowi 41% powierzchni kuli ziemskiej, żyje ponad 2 miliardy ludzi. 10-20% tych terenów uległo całkowitej degradacji i nie nadaje się do wykorzystania. Sytuacja ta zagraża zdrowiu i pogarsza warunki życia ponad miliarda ludzi w około 100 krajach.

Pustynnienie jest jednym z najistotniejszych problemów środowiska. Każdego roku straty spowodowane suszami oraz poszerzaniem się terenów pustynnych szacowane są na 42 miliardy USD. Proces ten niesie ze sobą ryzyko głodu i popadania w biedę, wywołuje społeczne, ekonomiczne i polityczne napięcia, zwiększając tym samym groźbę konfliktów.

Sekretarz Generalny ONZ, Kofi A. Annan, podsumowując cel Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia powiedział: "Mam nadzieję, że współpracując z Rządami, przedstawicielami społeczności, sektorem prywatnym, międzynarodowymi organizacjami oraz innymi jednostkami uda się zwrócić uwagę świata na problem pustynnienia, a każdy dzień wspólnego działania ograniczy proces degradacji gleb, czyniąc rozwój świata bezpiecznym i zrównoważonym" (grudzień 2005 r.).

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, luty 2006 r. W3C  WAI - AA