UWOLNIJ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ W WALCE Z UBÓSTWEM
KONKURS NA PLAKAT

plakat

Zasady i warunki konkursu

Udział w konkursie oraz korzystanie ze strony internetowej www.wecanendpoverty.eu jest równoznaczne z przyjęciem poniższych zasad i warunków.

Kreatywność w walce z ubóstwem

Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią wraz i innymi europejskimi Centrami Informacji ONZ, w tym Ośrodkiem Informacji ONZ W Warszawie, zapraszają osoby z twórczymi pomysłami (studentów, profesjonalistów oraz wszystkich zainteresowanych) do udziału w konkursie ONZ na europejski plakat na rzecz walki z ubóstwem. Celem konkursu jest opracowanie plakatu dla kampanii informacyjnej ONZ dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju. Udział w konkursie jest cennym doświadczeniem dla każdej osoby zainteresowanej zdobyciem wykształcenia i/lub zajmującej się zawodowo reklamą, marketingiem, projektowaniem graficznym lub dziedziną pokrewną. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu. Istnieje też możliwość zorganizowania wystaw w głównych centrach ONZ oraz wydrukowanie nagrodzonych prac w europejskich mediach.

Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej kreatywnej pracy, która zachęci przywódców światowych do spełnienia obietnic złożonych w 2000 roku oraz przekona ludzi do zaangażowania się w działania pomagające zwalczyć ubóstwo. W skład jury konkursu wejdą znane osobistości oraz eksperci ze świata reklamy, sztuki i fotografii, którzy przy pomocy społeczeństwa wyłonią zwycięzców.

Swój udział należy zgłosić na stronie internetowej: http://www.wecanendpoverty.eu/index.html. Należy pamiętać o podaniu swego imienia i nazwiska, danych kontaktowych, kraju, tytułu i opisu pracy oraz załączyć tłumaczenie na język angielski.

Zadanie

Zaprojektować plakat dla kampanii informacyjnej ONZ dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju. Plakat, służący jako ogłoszenie publiczne, zostanie wydrukowany w znaczących mediach europejskich. Kampania ma zwiększyć świadomość społeczną o Milenijnych Celach Rozwoju oraz zmobilizować obywateli do wywierania presji na przywódców państw, by dotrzymali obietnic złożonych w 2000 roku dotyczących redukcji ubóstwa i głodu na całym świecie oraz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju do 2015 roku.

Zasady

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy obywatele i rezydenci 48 państw członkowskich ONZ w Europie: Albanii, Andory, Armenii, Austrii, Azerbejdżanu, Białorusi, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburgu, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Malty, Mołdawii, Monako, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Teksty i hasła używane w pracy mogą być wyrażone w oficjalnym języku każdego z 48 państw uczestniczących. Jeżeli dostarczony tekst jest napisany w innym języku niż angielski, należy załączyć tłumaczenie na język angielski. W przeciwnym wypadku zgłoszenie może być uznane za nieważne.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie, zawierające nie więcej niż pięć prac. Obrazy powinny być w RGB, o maksymalnej wielkości 1000 x 1500 pikseli przy rozdzielczości 72 dpi, w orientacji poziomej lub pionowej w formacie JPG, ograniczone do 1 Mb na obraz.

Finaliści muszą dostarczyć obraz o wysokiej rozdzielczości (co najmniej 300 dpi) o wymaganej wielkości A3 poziomo lub pionowo. Niedostarczenie profesjonalnej reprodukcji o wysokiej jakości w wymaganym wymiarze może skutkować skreśleniem z listy finalistów.

Zgłoszenia należy składać do godziny 24:00 CET 30 czerwca 2010 r.; późniejsze zgłoszenia nie będą uwzględniane.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem strony internetowej. Zgłoszenia sporządzone na papierze lub wysłane pocztą nie będą przyjmowane.

Plakat może zawierać tekst, obrazy, fotografie lub kombinację tychże.

Zgłoszona praca musi zawierać logo kampanii "WeCanEndPoverty2015" (Wspólnie Możemy Pokonać Ubóstwo 2015) w oryginalnych kolorach lub w szarej skali kolorystycznej i w jednym z oficjalnych języków państw uczestniczących w konkursie. Logo składa się z trzech głównych komponentów [2015 END POVERTY/WE CAN/MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS]. W żadnym wypadku komponenty nie mogą zostać rozdzielone. Proporcje logo powinny pozostać bez jakichkolwiek zmian. Nie należy stosować filtrów i efektów. Należy zachować czcionkę, wielkość i usytuowanie tekstu. Logo nie wolno ścieśniać, rozciągać lub przekrzywiać.

Zgłoszony plakat musi być oryginalną, dotychczas nie publikowaną pracą.

Osoba przystępująca do konkursu jest odpowiedzialna za treść reklamy, która nie może zawierać materiałów chronionych prawami autorskimi. Osoba przystępująca do konkursu musi posiadać prawa do tekstów i obrazów użytych w zgłoszonej pracy.

Praca nie może promować żadnej firmy, organizacji, partii politycznej lub oficjalnej grupy interesu poprzez, na przykład, wykorzystanie loga, marki lub wizerunku przedstawicieli korporacji, partii lub organizacji.

Praca nie może zawierać nagości, nieprzyzwoitych, obraźliwych lub niewłaściwych treści. Zgłoszone prace zostaną wstępnie ocenione przez organizatorów konkursu przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej kampanii.

Na projekcie nie wolno zamieszczać wzmianek o autorstwie reklamy. Finaliści będą proszeni o dostarczenie informacji o twórcach projektów i ich osiągnięciach. Informacje te będą upowszechnione przy okazji ewentualnych wystaw oraz wydrukowane w mediach.

Pracownicy UNRIC oraz ich najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.

Proces selekcji

1. Wyłonienie 30 finalistów w drodze głosowania publicznego na stronie internetowej i przez organizatorów konkursu. Termin głosowania 1 maja - 30 czerwca 2010 r. Finaliści zostaną powiadomieni o przejściu do kolejnego etapu i poproszeni o dostarczenie informacji o swoich dotychczasowych osiągnięciach.

2. W lipcu 2010 r. jury składające się z wybitnych europejskich ekspertów ze świata reklamy i marketingu, jak również ekspertów ONZ ds. komunikacji i rozwoju dokona wyboru zwycięzcy z grona finalistów. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Nagrody

Ceremonia rozdania nagród odbędzie się na początku września 2010 r. Nagroda główna wynosi 5,000 Euro (ufundowana przez hiszpańską Prezydencję Unii Europejskiej). Wygrana zostanie przekazana na konto bankowe zwycięzcy. Wszelkie podatki związane z wygraną pokrywa zwycięzca.

Prawa

Uczestnicy konkursu upoważniają UNRIC i jego partnerów do reprodukcji, kopiowania, nagrywania, publikacji i dystrybucji projektów zgłoszonych do konkursu w celu promocji konkursu i zamieszczenia prac na stronie internetowej. ONZ zastrzega sobie prawo do publikowania i używania prac finalistów w celach promocyjnych na swoich stronach internetowych oraz w kampanii informacyjnej w dowolny sposób, włącznie z drukowaniem w komercyjnych mediach informacyjnych. Każda decyzja dotycząca konkursu podjęta przez organizatorów jest ostateczna i obowiązująca. ONZ nie odpowiada za siły wyższe, które mogą zmusić organizatorów konkursu do jego modyfikacji lub odwołania.

Wprowadzenia i źródła

Deklaracja Milenijna i Milenijne Cele Rozwoju (MDGs) - to historyczne zobowiązania złożone przez 189 przywódców światowych na Milenijnym Szczycie Narodów Zjednoczonych w 2000 roku. MDGs to osiem zdefiniowanych zadań do wykonania w wyznaczonym czasie, by poprawić jakość życia najuboższych. Pierwszy cel to zmniejszenie do 2015 r. o połowę liczbę osób, które żyją w skrajnym ubóstwie

Do osiągnięcia celów pozostało już tylko 5 lat. Sekretarz Generalny ONZ podkreślił, że rok 2010 będzie poświęcony Milenijnym Celom Rozwoju i zwołał na wrzesień spotkanie na wysokim szczeblu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. UNRIC zainicjowało kampanię społeczną "WeCanEndPoverty2015", by poinformować i zaangażować społeczeństwo w czynnym wsparciu Milenijnych Celów Rozwoju.

Więcej informacji o MDGs: http://www.endpoverty2015.org/ oraz http://www.unic.un.org.pl/milenium.php.

UNRIC - United Nations Regional Information Centre for Western Europe (Regionalne Centrum Informacji ONZ na Europę Zachodnią) podobnie jak pozostałe centra informacji ONZ na świecie, jako część Departamentu Informacji Publicznej w Nowym Jorku jest odpowiedzialne za przekazywanie informacji o priorytetach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Działania informacyjne centrów docierają do całego społeczeństwa, a poszczególne działania (kampanie, projekty, imprezy itd.) są organizowane wspólnie z kluczowymi partnerami, takimi jak rządy, media, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne oraz władze lokalne. Zadaniem centrów i ośrodków ONZ jest informowanie i uaktywnianie społeczeństwa na całym świecie.

Więcej informacji o UNRIC: http://www.unric.org.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem/am zasady konkursu. Projekt, który składam, jest moją własną niepublikowaną pracą. Posiadam prawa do wszystkich używanych przeze mnie tekstów i obrazów. Jeżeli moja praca zostanie wybrana do finału, zgadzam się przekazać ONZ prawa do dystrybucji mojej pracy, do momentu zawarcia przez obydwie strony innego porozumienia. ONZ ma prawo użytkować moją pracę do dowolnych celów bez ograniczeń geograficznych. Oświadczam, że nie zawrę porozumień ze stronami trzecimi bez wiedzy i zgody ONZ przed, w trakcie trwania lub po zakończeniu konkursu. Zawarcie jakichkolwiek porozumień lub uzgodnień dotyczących dystrybucji i/lub publikacji zwycięskich prac bez wiedzy i wcześniejszej zgody ONZ może spowodować dyskwalifikację i utratę jakichkolwiek nagród i wygranych zdobytych w konkursie.

Powyższe zasady i warunki mogą ulec zmianie.

powrót na stronę główną