facebook facebook instagram youtube

Dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka

Poniższa lista przedstawia 18 umów międzynarodowych, które formułują podstawowe prawa człowieka w różnych obszarach. Każde państwo może złożyć podpis pod umową, dokonać ratyfikacji lub nie wyrazić zgody na związanie się umową.  

 • Podpisanie jest formą wyrażenia zgody na związanie się umową międzynarodową.
 • Ratyfikacja oznacza ostateczne wyrażenie zgody na włączenie zapisów umowy do prawa krajowego.

Status poniższych dokumentów we wszystkich państwach członkowskich ONZ znajduje się na stronie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka http://indicators.ohchr.org/ .

Na stronie The Core International Human Rights Instruments and their monitoring bodies (link http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx) znajdują się dokumenty w języku angielskim.
 

Lista:

Ambasador Jugosławii Danilo Lekic podpisuje Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej (12 kwietnia 1966 r.)

Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/konwencja_dyskryminacja_rasow  a.pdf
(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

 

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 21 grudnia 1965 r.

Polska

 • Podpisanie: 1966
 • Ratyfikacja: 1968
 

Holandia ratyfikowała Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z Protokołem Fakultatywnym (11 grudnia 1978 r.) 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167L.pdf

 

(International Covenant on Civil and Political Rights) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Polska

 • Podpisanie: 1967
 • Ratyfikacja: 1977
 

Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940230080/O/D19940080.pdf
 

(Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights)
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
 

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Polska

 • Ratyfikacja: 1991
 

Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskiego i Politycznego w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/891
 

(Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/2ndOPCCPR.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 grudnia 1989 r.

Polska

 • Podpisanie: 2000
 • Ratyfikacja: 2014
 

Felipe Ramón Pérez Roque, minister spraw zagranicznych Kuby, podpisuje Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (28 lutego 2008 r.) 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380169/T/D19770169L.pdf

 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 16 grudnia 1966 r.

Polska

 • Podpisanie: 1967
 • Ratyfikacja: 1977
 

Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx

(Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 2008 r.

Polska

 • Podpisanie: Brak
 • Ratyfikacja: Brak
 


Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet http://dziennikustaw.gov.pl/du/1982/s/10/71

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 1979 r.

Polska

 • Podpisanie: 1980
 • Ratyfikacja: 1980
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042482484/O/D20042484.pdf

(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women)

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
 

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1999 r.

Polska

 • Ratyfikacja: 2003
 

Ambasador Jeno Staehelin przedstawiciel Szwajcarii podpisuje Konwencję w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (25 czerwca 2004 r.)
 
Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania

 

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Konwencja_w_Sprawie_Zakazu_Stosowania_Tortur.pdf
 

(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
 

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1984 r.

Polska

 • Podpisanie: 1986
 • Ratyfikacja: 1989
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070300192/O/D20070192.pdf

(Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
 

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 2002 r.

Polska

 • Podpisanie: 2004
 • Ratyfikacja: 2005
 

Antoine Gambi (po lewej), członek rządu Republiki Środkowoafrykańskiej, po podpisaniu Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii oraz Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne (27 września 2010 r.)

Konwencja o Prawach Dziecka http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf

 

(Convention on the Rights of the Child) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

Polska

 • Podpisanie: 1990
 • Ratyfikacja: 1991
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Angażowania Dzieci w Konflikty Zbrojne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070910608/O/D20070608.pdf

(Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPACCRC.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 maja 2000 r.

Polska

 • Podpisanie: 2002
 • Ratyfikacja: 2005
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070760494/O/D20070494.pdf

(Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography)

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 maja 2000 r.

Polska

 • Podpisanie: 2002
 • Ratyfikacja: 2005
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w Sprawie Procedury Składania Zawiadomień http://brpd.2012korczak.pl/sites/default/files/iii_protokol_2014.pdf

(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure)

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 2011 r.

Polska

 • Podpisanie: 2013
 • Ratyfikacja: Brak
 

Hassan Wirayuda, minister spraw zagranicznych Republiki Indonezji, podpisuje Międzynarodową Konwencję o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (22 czerwca 2004 r.)

Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx

 

(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 18 grudnia 1990 r.

Polska

 • Podpisanie: Brak
 • Ratyfikacja: Brak
 

Wiktor Juszczenko, ówczesny prezydent Ukrainy, podpisuje Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych i jej protokół fakultatywny. (24 września 2008 r.)
 
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120001169/O/D20121169.pdf

 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r.

Polska

 • Podpisanie: 2007
 • Ratyfikacja: 2012
 

Protokół Fakultatywny do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/PL_Protokol_fakultatywny_do_Konwencji_o_prawach_osob_niepelnosprawnych_tlumaczenie_robocze.pdf

(Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx

Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 2006 r.

Polska

 • Podpisanie: Brak
 • Ratyfikacja: Brak
 

R.M. Marty M. Natalegawa, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji, podpisuje Międzynarodową Konwencję Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem (27 września 2010 r.)
 
Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed Wymuszonym Zaginięciem  https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlowieka/onz/konwencja-w-sprawie-ochrony-wszystkich-osob-przed-wymuszonym-zaginieciem-przyjetej-w-dniu-20-grudnia-2006-r_.pdf

 

(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 20 grudnia 2006 r.

Polska

 • Podpisanie: 2013
 • Ratyfikacja: Brak

2018-07-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×