"Zespół Projektu dostarczył nam największy wkład intelektualny w przeciągu ostatnich 20 lat debaty ONZ na temat rozwoju."
Mark Malloch Brown, szef gabinetu Sekretarza Generalnego ONZ i przewodniczący Grupy Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDG)

Zespół 265 wiodących światowych ekspertów w dziedzinie rozwoju opracował najpełniejszą w historii strategię walki z ubóstwem, głodem i chorobami na świecie, zawierającą pakiet wielu wydajnych rozwiązań, których zastosowanie mogłoby do 2015 roku zmniejszyć o połowę skrajne ubóstwo i radykalnie poprawić warunki życia przynajmniej miliarda ludzi żyjących w biednych krajach rozwijających się. Zalecenia Projektu Milenijnego Narodów Zjednoczonych, niezależnego ciała doradczego Sekretarza Generalnego ONZ, zostały wyłożone w raporcie pt.: "Inwestowanie w rozwój": praktyczny plan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju."

Rok 2005 jest kluczowym rokiem mobilizacji międzynarodowego wsparcia na rzecz walki z ubóstwem i chorobami. Opublikowanie raportu Projektu Milenijnego rozpoczyna całoroczną serię światowych inicjatyw zmierzających do realizacji Celów. W marcu b.r. Sekretarz Generalny ONZ przedstawi państwom członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych raport, który będzie się w dużym stopniu opierał na zaleceniach Projektu. Kwestie przyśpieszenia postępu w realizacji Celów będą omawiane przez światowych przywódców podczas spotkania grupy G8 i ponownie we wrześniu na forum ONZ.

 
Materiały informacyjne:
Konferencja regionalna w Warszawie
 
Zobacz również:   Millennium Project

 
Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, styczeń 2005 r.