Kobiety podczas wyrobu glinianych naczyń w Górnej Wolcie
(UN Photo #152855C)


   

Mikrokredyty i Mikrofinanse


 

Od początku istnienia handlu mikrokredyty odgrywały istotną rolę w życiu ludzi, doprowadzając do poprawy sytuacji społeczeństwa. Tak mała pożyczka jak 100 dolarów może przyczynić się do skutecznego rozwoju firmy, wspierając tym samym byt rodziny. Mikrokredyty przyczyniają się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Międzynarodowy Rok Mikrokredytu wzywa do tworzenia sektora finansowego dostępnego dla wszystkich. Wzmacnia siłę ducha przedsiębiorczości na całym świecie.

Mikrofinanse obejmują pożyczki, wkłady oszczędnościowe, ubezpieczenia, usługi transferowe i inne usługi finansowe przeznaczone dla klientów o niskich dochodach. Mikrokredyty związane są z udzielaniem niewielkiej kwoty pieniężnej przez banki lub inne instytucje. Mogą być oferowane, często bez dodatkowych zabezpieczeń, w postaci indywidualnych lub zbiorowych pożyczek.

Starania w kierunku zwiększenia rozwoju i dostępności usług finansowych dla ludzi ubogich i o niskich dochodach wiążą się z celami międzynarodowych konferencji i spotkań na szczycie, jak również z Milenijnymi Celami Rozwoju - w szczególności z celem obniżenia o połowę liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie do 2015 roku.

Badania nad mikrofinansami wskazują, że:

  • Mikrofinanse pomagają biednym gospodarstwom rodzinnym zaspokoić swoje podstawowe potrzeby;
  • Korzystanie z usług finansowych przez gospodarstwa rodzinne o niskich dochodach prowadzi do polepszenia ekonomicznego bytu społeczeństwa, gwarantuje stabilność i wzrost przedsiębiorczości;
  • Przez wspieranie udziału kobiet w ekonomii mikrofinanse przyczyniają się do podniesienia statusu kobiet, promują równość płci, prowadzą do polepszenia sytuacji gospodarstw domowych;
  • Skuteczność usług w zakresie mikrofinansów jest zależna od okresu dostępności tych usług.

Międzynarodowy Rok Mikrokredytu dostarcza globalnej społeczności unikalnej okazji do podjęcia wyzwań i rozwiązania problemów związanych ze zwiększeniem dostępności do usług finansowych. Tym samym umożliwia osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju. Międzynarodowy Rok Mikrokredytu wzmacnia wysiłki międzynarodowej społeczności, popiera partnerstwo prywatno-publiczne, promuje system finansowy dostępny dla wszystkich, zrównoważony sektor prywatny i rozwój przedsiębiorczości. Proponuje państwom-członkom, agendom ONZ i głównym partnerom finansowym współpracę mającą na celu nagłaśnianie znaczenia mikrofinansów, tak istotnych dla poprawy życia ludzi, zwłaszcza tych ubogich.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, listopad 2004 r.