facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka 2009
International Year of Human Rights Learning

Od początku swego istnienia Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznaje prawom człowieka kluczową rolę mającą wpływ na pokój i bezpieczeństwo na świecie. Odwołuje się do nich Karta Narodów Zjednoczonych, która wzywa do promocji i poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wskazuje na istotną rolę edukacji i nauczania w zakresie praw człowieka, podobnie jak Deklaracja Wiedeńska i Program Działań przyjęty na Światowej Konferencji Praw Człowieka w czerwcu 1993 r. Również Rada Praw Człowieka zajmuje się promowaniem edukacji i usług doradczych w tym zakresie. Na Światowym Szczycie w 2005 r. przywódcy państw i rządów wyrazili swoje poparcie edukacji dotyczącej praw człowieka na wszystkich szczeblach i wdrażaniu Światowego Programu na Rzecz Edukacji o Prawach Człowieka. UNESCO koordynuje Programy ‘Edukacja dla Wszystkich’.

ONZ jest przekonana, że każdy człowiek - kobieta, mężczyzna i dziecko - musi mieć świadomość o wszystkich przysługujących mu prawach i podstawowych wolnościach, by mógł w pełni realizować swój potencjał.

Na mocy rezolucji A/RES/62/171 Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło Rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Nauczania o Prawach Człowieka. Podczas obchodów powinny zostać podjęte działania zwiększające i pogłębiające zakres nauczana o prawach człowieka: zasadach powszechności, niepodzielności, współzależności, bezstronności i  obiektywności; konstruktywnym dialogu i współpracy, prawie do rozwoju, itp. Obowiązkiem państwa bez względu na ustrój polityczny, ekonomiczny i kulturowy jest promocja praw człowieka i podstawowych wolności oraz znaczenie krajowych i regionalnych odrębności, jak również historycznych, kulturowych i religijnych uwarunkowań. ONZ docenia ważną rolę jaką spełniają organizacje pozarządowe w promowaniu i ochronie praw człowieka w poszczególnych krajach, regionach i na szczeblu międzynarodowym.

W swej rezolucji A/RES/62/171 Zgromadzenie Ogólne wzywa państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz promocji edukacji i nauczania o prawach człowieka i zachęca do współpracy wszystkie zainteresowane strony. Zwraca się do Rady Praw Człowieka i Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka z prośbą o opracowanie, wraz z państwami członkowskimi ONZ, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i agendami ONZ działań mających na celu propagowanie praw człowieka.

Pod koniec obchodów Międzynarodowego Roku Nauczania o Prawach Człowieka odbędzie się specjalne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w celu dokonania przeglądu działań podjętych przez państwa, odpowiednie agendy ONZ i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Pod koniec 2009 r. Sekretarz Generalny ONZ przedłoży na forum Zgromadzenia Ogólnego raport w sprawie realizacji rezolucji A/RES/62/171.

Zobacz również:

International Year of Human Rights Learning

http://www.un.org/observances/years.shtml#2009

2009-05-08

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×