facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości (2012)

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

„Spółdzielczość skupia się na charakterystycznych dla niej wartościach, które powodują, że staje się ona odpornym i żywotnym modelem biznesowym. Spółdzielczość rozwija się nawet w trudnych czasach. Ta niezwykła zdolność pomaga uchronić wiele rodzin i całe społeczności przed popadnięciem w biedę. Przedsiębiorstwa spółdzielcze zapewniają małym firmom stały dostęp do wiarygodnych kredytów oraz innych usług finansowych. Ponadto, przedsiębiorstwa spółdzielcze promują samodzielność i przyczyniają się do stabilizacji rynków, na których działają.”

(Fragment przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, 2 lipca 2011 r.)

Ustanowienie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości

18 grudnia 2009 roku Zgromadzenie Ogólne NZ na mocy rezolucji A/RES/64/136 ogłosiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. Zgromadzenie Ogólne zachęca wszystkie państwa członkowskie ONZ, system NZ oraz podmioty krajowe, aby w ramach obchodów Roku promowały spółdzielczość oraz podnosiły świadomość o jej wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy, redukcję ubóstwa, tworzenie nowych miejsc pracy i integrację społeczną.

Założenia Międzynarodowego Roku Spółdzielczości

 • Promowanie zakładania nowych oraz rozwijania istniejących już przedsiębiorstw spółdzielczych na całym świecie.
 • Podkreślanie roli spółdzielczości w osiąganiu celów rozwojowych przyjętych przez społeczność międzynarodową, w tym Milenijnych Celów Rozwoju.
 • Zwrócenie uwagi na wkład przedsiębiorstw spółdzielczych w rozwój społeczno-gospodarczy krajów.
 • Podnoszenie świadomości społecznej na temat niekwestionowanego wpływu przedsiębiorstw spółdzielczych na redukcję ubóstwa, tworzenie nowych miejsc pracy oraz integrację społeczną.
 • Podkreślanie znaczenia spółdzielczego modelu biznesowego.

Trzy główne cele Międzynarodowego Roku Spółdzielczości

Podniesienie świadomości społecznej

Podniesienie świadomości społecznej na temat spółdzielczości, jej wkładu w rozwój społeczno-ekonomiczny i osiągnięć związanych z realizacją Milenijnych Celów Rozwoju.

Wspieranie rozwoju

Promocja tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw spółdzielczych wśród społeczeństwa i podmiotów krajowych. Celem tej promocji jest umożliwienie jednostkom i społecznościom awansu społecznego oraz poprawy sytuacji ekonomicznej.

Tworzenie właściwych polityk

Zachęcanie rządów i instytucji państwowych do tworzenia polityk, prawa i regulacji sprzyjających rozwojowi i powstawaniu przedsiębiorstw spółdzielczych.

Hasło

Hasło przewodnie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości „Spółdzielnie budują lepszy świat” zwraca uwagę na znaczenie spółdzielczości i jej rolę w dążeniu do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej we wszystkich warstwach społecznych, od lokalnych po międzynarodowe. Jednocześnie, hasło to niesie za sobą przesłanie, że troska o rentowność przedsiębiorstw nie musi ograniczać społecznej odpowiedzialności biznesu.

Logo

Logo Międzynarodowego Roku Spółdzielczości zostało opracowane w oparciu o definicję spółdzielczych przedsiębiorstw jako stowarzyszeń niezależnych osób, które dobrowolnie zrzeszają się, aby realizować swoje wspólne ekonomiczne, społeczne i kulturowe cele oraz aspiracje.

W celu użycia oficjalnego loga Międzynarodowego Roku Spółdzielczości należy zapoznać się z informacjami na stronie „The Official Logo of the International Year of Cooperatives” (http://social.un.org/coopsyear/use-the-logo.html) oraz wypełnić i wysłać znajdujący się na niej formularz.

10 głównych przesłań

 1. Spółdzielcze przedsiębiorstwa budują lepszy świat.
 2. Spółdzielcze przedsiębiorstwa są własnością zarządzaną przez swoich członków. Jednocześnie członkowie korzystają z usług oferowanych przez przedsiębiorstwa.
 3. Spółdzielcze przedsiębiorstwa umożliwiają awans społeczny.
 4. Spółdzielcze przedsiębiorstwa poprawiają warunki życia i wzmacniają gospodarkę.
 5. Spółdzielcze przedsiębiorstwa umożliwiają zrównoważony rozwój.
 6. Spółdzielcze przedsiębiorstwa promują rozwój obszarów wiejskich.
 7. Spółdzielcze przedsiębiorstwa równoważą społeczne i gospodarcze potrzeby.
 8. Spółdzielcze przedsiębiorstwa promują demokratyczne zasady.
 9. Spółdzielcze przedsiębiorstwa i równość płci: drogą wyjścia z ubóstwa.
 10. Spółdzielcze przedsiębiorstwa: zrównoważony model biznesowy dla młodych ludzi.

W swoim przemówieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości Sekretarz Generalny ONZ zachęcał młodzież do współpracy z ruchem spółdzielczym:

„Zapraszam młodych ludzi do zapoznania się z korzyściami płynącymi z działalności spółdzielczej i innych form przedsiębiorczości społecznej. Tym samym, zachęcam ruch spółdzielczy do zaangażowania się we współpracę z młodymi kobietami i mężczyznami w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia. Przyznajmy, że są oni cennymi partnerami w umacnianiu ruchu spółdzielczego oraz przyczyniają się do wzmacniania roli spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym.”

(Fragment przemówienia Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, 2 lipca 2011 r.
Główni partnerzy Międzynarodowego Ruchu Spółdzielczości

Państwa członkowskie ONZ

Zgromadzenie Ogólne NZ zaprasza państwa członkowskie do organizowania komitetów krajowych, które będą odpowiedzialne za promowanie obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Doświadczenia z poprzednich lat wskazują, że prężnie działające komitety krajowe są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Komitet krajowy powinien składać się z osób reprezentujących przedstawicielstwa ONZ w danym kraju, władze lokalne, ruch spółdzielczy, sektor prywatny oraz organizacje pożytku publicznego.

Agendy NZ i komisje regionalne

Wiele agend i komisji regionalnych NZ współpracuje ze zróżnicowanym sektorem spółdzielczym. W ramach Międzynarodowego Roku Spółdzielczości agendy NZ mogą wspierać działalność komitetów krajowych.

Agendy NZ i komisje regionalne zaangażowane w obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości:

 • Wydział Polityki Społecznej i Rozwoju (Division for Social Policy and Develoment - DSPD)
 • System Narodów Zjednoczonych docenia istotną rolę spółdzielczości. Uczestnicy Światowego Szczytu na rzecz Rozwoju Społecznego w Kopenhadze w 1995 roku, a także Zgromadzenie Ogólne NZ w rezolucji A/RES/51/58 z 1996 r., uznały duży wpływ spółdzielczości na rozwój społeczno-gospodarczy.

  Sekretariat ONZ powołał Wydział Polityki Społecznej i Rozwoju (Division for Social Policy and Develoment - DSPD) w Departamencie Spraw Gospodarczych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs – DESA). Wydział ma na celu koordynowanie promocji rozwoju spółdzielczości na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zadaniem DSPD jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju społecznego, szczególnie w dziedzinie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wydział koordynuje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami spółdzielczymi a Komitetem ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości (Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives - COPAC), organizuje spotkania grup ekspertów oraz wydarzenia w ramach Międzynarodowego Dnia i Roku Spółdzielczości.

 • Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme - WFP)
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of United Nations - FAO)
 • Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP)
 • Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (International Fund of Agricultural Development - IFAD)
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (United Nations Habitat - UNHABITAT)
 • Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization - ILO)
 • Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Kapitałowego (United Nations Capital Development Fund - UNCDF)
 • Bank Światowy (World Bank)
 • Komisja Gospodarczo-Społeczna ds. Azji i Pacyfiku (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP)
 • Komisja Gospodarczo-Społeczna ds. Azji Zachodniej (United Nations Economic and Social Commision for Western Asia - UNESCWA)

Przedsiębiorstwa spółdzielcze

W obchodach Międzynarodowego Roku Spółdzielczości kluczową rolę pełnią przedsiębiorstwa spółdzielcze działające w wielu sektorach: społecznym, zdrowia, użyteczności publicznej, mieszkalnictwa, ubezpieczeniowym, bankowym i kredytowym, przemysłowym i usługowym, konsumenckim, turystycznym, rolniczym i rybołówstwa.

W ramach obchodów Roku przedsiębiorstwa spółdzielcze są zachęcane do:

- opracowania materiałów i informacji na temat swoich sukcesów i doświadczeń. Zostaną one umieszczone na oficjalniej stronie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości i na innych stronach poświęconych obchodom Roku,

- organizowania skoordynowanych akcji, które podniosą świadomość na temat spółdzielczości,

- promowania Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w biuletynach, broszurach i za pomocą innych form reklamowych.

Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości (Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives - COPAC)

Komitet ds. Promocji i Rozwoju Spółdzielczości jest komitetem złożonym z przedstawicieli międzynarodowych organizacji spółdzielczych, organizacji rolniczych oraz agend NZ. Jego członkowie współpracują ze sobą promując, wspierając i koordynując zrównoważony rozwój spółdzielczości. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (International Co-operative Alliance - ICA) Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jest jednym z głównych partnerów wspierających promocję Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. W ramach Roku, MZS będzie koncentrować się na korzyściach płynących z działalności spółdzielczej oraz na jej znaczeniu dla rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Pozostali partnerzy:

Społeczność akademicka

Społeczność akademicka odgrywa kluczową rolę w umacnianiu spółdzielczości. Zachęca się naukowców i studentów do:

- przeprowadzania badań na temat wpływu przedsiębiorstw spółdzielczych na proces osiągania celów rozwoju,

- wprowadzenia zagadnień dotyczących spółdzielczości do programu nauczania,

- przeprowadzania badań i upowszechniania dobrych praktyk i wyciągniętych wniosków na temat wspólnych działań.

Sektor prywatny

Sektor prywatny łącznie z ruchem społecznym Sprawiedliwy Handel (Fair Trade), współpracuje z przedsiębiorstwami spółdzielczymi jako dostawcami i kupcami. Przedstawiciele sektora i przedsiębiorstw jako partnerzy mogą:

- rozpowszechniać informacje na temat Międzynarodowego Roku Spółdzielczości,

- działać w ramach komitetów krajowych,

- organizować szkolenia, badania oraz prowadzić inne inicjatywy rozwojowe,

- wymieniać się doświadczeniami.

Organizacje pożytku publicznego

Wiele organizacji pożytku publicznego ma często bliskie powiązania z przedsiębiorstwami spółdzielczymi. Partnerstwo z organizacjami pożytku publicznego może korzystnie wpłynąć na realizację założeń Międzynarodowego Roku Spółdzielczości.

Media

Media lokalne i krajowe mogą uczestniczyć w propagowaniu wiedzy na temat spółdzielczości i Międzynarodowego Roku Spółdzielczości poprzez publikację artykułów prasowych i emisję filmów dokumentalnych.

Przyłącz się do udziału w obchodach
Międzynarodowego Roku Spółdzielczości


Utwórz komitet krajowy!

Komitety krajowe koordynują działania związane z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w danym państwie. Kto może być członkiem komitetu krajowego?

Członkiem komitetu krajowego mogą być przedstawiciele: - władz lokalnych, - różnych sektorów przedsiębiorstw spółdzielczych, - sektora prywatnego, - organizacji pozarządowych, - społeczności akademickiej, - mediów. Jakie działania powinien podjąć komitet krajowy?

Proponowane działania obejmują: - rozpowszechnianie informacji na temat spółdzielczości w celu podniesienia świadomości społecznej na ten temat, - rozpowszechnianie informacji poprzez ulotki, broszury, portale internetowe i społecznościowe (Facebook, You Tube) oraz inne środki przekazu masowego, - utworzenie strony internetowej komitetu krajowego, która będzie zawierać link do oficjalnej witryny „International Year of Cooperatives 2012” - współpraca z lokalnymi mediami w celu wspierania działań edukacyjnych i promocyjnych na temat spółdzielczości, - organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów i wydarzeń na poziomie krajowym na temat spółdzielczości, - udostępnianie informacji na temat tworzenia przedsiębiorstw spółdzielczych, szczególnie w słabiej rozwiniętych regionach, - koordynowanie szkoleń przygotowujących do działalności w spółdzielczości. Udostępnij swoje zdjęcie!

Dołącz do galerii zdjęć w programie Picassa i udostępnij swoje zdjęcia dotyczące obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Więcej informacji na stronie Get Involved! (http://social.un.org/coopsyear/get-involved.html)

Udostępnij swój film wideo!

Dołącz do kanału na You Tube i udostępnij swój film wideo dotyczący obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Więcej informacji na stronie Get Involved! (http://social.un.org/coopsyear/get-involved.html) Dołącz do Facebooka!

Powstała specjalna strona na Facebooku promująca Międzynarodowy Rok Spółdzielczości. Odwiedź stronę United Nations International Year of Cooperatives i przyłącz się! (http://www.facebook.com/CoopsYear) Dołącz do Twittera!

Powstała specjalna strona na Twitterze w celu promocji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. Odwiedź stronę Intl. Year of Coops i przyłącz się! (http://twitter.com/#!/CoopsYear) Zobacz również:

International Year of Cooperatives 2012 (oficjalna strona Międzynarodowego Roku Spóldzielczości) http://social.un.org/coopsyear/ Krajowa Rada Spółdzielcza: Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012 http://krs.org.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-rok-spoldzielczosci-2012-proklamowany,281,.html

Spółdzielczość

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

(Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848)

Większość spółdzielni opiera swoją działalność na siedmiu głównych zasadach. Cztery pierwsze zasady: dobrowolne i otwarte członkostwo, demokratyczna kontrola członkowska, ekonomiczne uczestnictwo członków, autonomia i niezależność – zapewniają warunki, dzięki którym członkowie mają kontrolę i mogą czerpać zyski z przychodów. Piąta zasada dotyczy edukacji, szkoleń oraz szerzenia informacji, co umożliwia efektywne uczestnictwo członków w rozwoju swoich przedsiębiorstw spółdzielczych. Szósta zasada, czyli współpraca pomiędzy spółdzielniami umacnia efektywność i ekonomiczną rentowność przedsiębiorstw spółdzielczych. Siódma zasada: troska o społeczność – zwraca uwagę na istotną rolę spółdzielni wobec środowiska, w którym działa. Koncepcja ta w sposób naturalny przyjmowana jest przez przedsiębiorstwa spółdzielcze, które podejmują działalność na rzecz swoich członków.

Zobacz:
"ONZ a spółdzielczość" - artykuł p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie
(www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2356)2012-01-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×