facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii
dla Wszystkich Ludzi (2012)


„Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna. Powinniśmy tworzyć nową energetyczną przyszłość, która wykorzysta siłę technologii i innowacji w służbie ludziom i naszej planecie. Zrównoważona energia oznacza dobrą gospodarkę, dobre środowisko i sprawiedliwość na świecie. Jest drogą ku przyszłości. Dlatego też utworzyłem inicjatywę "Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi". Naszym celem jest redukcja ubóstwa, poprawa życia i pobudzenie światowego dynamizmu oraz zwalczanie zmian klimatycznych. To jest potrójne zwycięstwo w trudnych czasach. Jedna na pięć osób na Ziemi nie ma dostępu do nowoczesnej energii elektrycznej. Jest to niesprawiedliwe i niedopuszczalne. Nadszedł czas, aby położyć kres energetycznemu ubóstwu. Jednocześnie, nasza planeta ociepla się. Zmiany klimatyczne zagrażają życiu, pokojowi i dobrobytowi. Musimy doprowadzić energię do każdego gospodarstwa domowego, jednocześnie zmniejszając globalną temperaturę. Musimy podejmować działania teraz, aby budować gospodarkę czystą energią.”

(wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji rozpoczęcia Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii
dla Wszystkich Ludzi na konferencji prasowej, Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie, 16 stycznia 2012 r.)W grudniu 2010 roku Zgromadzenie Ogólne NZ na mocy rezolucji A/RES/65/151 ogłosiło rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi. Zgromadzenie podkreśliło, że dostęp do energii jest niezbędny dla zrównoważonego rozwoju oraz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Obchody Roku stanowią doskonałą okazję do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat ważnej kwestii, jaką jest efektywność energetyczna oraz zwiększenie dostępu do energii i odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zgromadzenie Ogólne w rezolucji A/RES/65/151 wezwało Sekretarza Generalnego ONZ i  między-agendową grupę „UN-Energy” do koordynacji i organizacji działań podejmowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi.

W odpowiedzi Sekretarz Generalny Ban Ki-moon z poparciem grupy „UN-Energy” i Fundacji ONZ objął przewodnictwo nad nową światową inicjatywą: „Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi”. W ramach inicjatywy rządy, sektor prywatny oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie angażują się, aby zrealizować trzy główne cele dotyczące powszechnego dostępu do zrównoważonej energii do 2030 roku:

  • Zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych.
  • Podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej.
  • Podwojenie udziału energii odnawialnej w globalnym „koszyku energetycznym”.

Główne działania i inicjatywy związane z obchodami Roku

Grupa Doradcza ds. Energii i Zmian Klimatycznych Na wniosek Sekretarza Generalnego reprezentanci wysokiego szczebla rządów, sektora prywatnego, ONZ, organizacji międzyrządowych i społeczeństwa obywatelskiego utworzyli grupę, aby opracować światową strategię i ustalić konkretny plan działania w celu osiągnięcia trzech głównych założeń do 2030 roku. „Mapa drogowa” działań grupy wysokiego szczebla zostanie przedstawiona do rozpatrzenia podczas konferencji ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) w czerwcu 2012 r.

Działania krajowe Działania krajowe mogą obejmować ustanowienie krajowych mechanizmów koordynacyjnych, które ułatwią zaangażowanie się zainteresowanych stron: rządu, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz partnerów zajmujących się rozwojem. Krajowe mechanizmy koordynacyjne powinny wspierać rzecznictwo i dialog na rzecz opracowania krajowych zobowiązań i mechanizmów egzekwujących ich realizację. Kampania informacyjna i organizowane wydarzenia Fundacja ONZ będzie wspierała realizację światowych działań multimedialnych oraz kampanię informacyjną, aby naświetlić kwestie związane z dostępem do energii i przedstawić trzy główne cele inicjatywy. W działania zostaną zaangażowane wybitne osobistości, wśród nich „Ambasadorzy Dobrej Woli” powołani przez ONZ. Sieć praktyków w zakresie dostępu do energii Fundacja ONZ utworzyła publiczno-prywatne partnerstwo specjalistów zajmujących się kwestią dostępu społeczeństwa do energii. Partnerstwo ma na celu wyeliminowanie przeszkód w efektywnym dostarczaniu usług energetycznych, rozpoznawanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk i polityk, wspieranie rozwoju nowych technologii i innowacyjnych modeli biznesowych i finansowych. Sieć praktyków w zakresie dostępu do energii (Energy Access Practictioner Network)

Sieć praktyków jest częścią światowej inicjatywy „Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi”. Ma ona za zadanie zgromadzenie specjalistów sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, którzy będą działali na rzecz dostarczania usług energetycznych i rozwiązań dotyczących elektryfikacji w krajach rozwijających się. Działalność sieci praktyków ma na celu rozwinięcie bardziej zintegrowanego podejścia do planowania i rozpowszechniania dostępu do usług energetycznych. Inicjatywa ta ma wesprzeć realizację celu, którym jest zapewnienie powszechnego dostępu do energii do 2030 roku. Działalność specjalistów będzie się jednocześnie koncentrowała na elektryfikacji gospodarstw domowych i całych społeczności, a także elektryfikacji produkcji przy uwzględnieniu małych firm oraz sektorów związanych ze zdrowiem, rolnictwem i edukacją. Więcej o sieci praktyków w zakresie dostępu do energii na stronie Sustainable Energy for All: Energy Access Practictioner Network. (www.sustainableenergyforall.org/about-us/energy-access-practitioner-network)

Partnerzy Roku

Lista głównych partnerów Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi znajduje się na stronie: Sustainable Energy for All: Partners (http://www.sustainableenergyforall.org/about-us/our-partners)

Logo Loga Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi w różnych wersjach językowych są dostępne na stronie Sustainable Energy for All (www.sustainableenergyforall.org). Korzystanie z loga wymaga otrzymania zgody Fundacji ONZ (UN Foundation). W celu użycia oficjalnego loga Roku należy zapoznać się z informacjami na stronie Year of Sustainable Energy for All: Logo Use Guidelines and Waiver of Liability Form (http://www.sustainableenergyforall.org/images/content/year%20of%20sustainable%20energy%20for%20all%20logo%20use%20guidelines%20and%20waiver%20of%20liability%20form%20-%2010-11-11.pdf).

Utwórz krajowy komitet koordynacyjny!

Krajowy komitet koordynuje działania związane z obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi w danym państwie. Członkami komitetu krajowego mogą być przedstawiciele: - władz lokalnych, - sektora prywatnego, - organizacji pozarządowych, - społeczności akademickiej, - mediów, - ONZ. W ramach obchodów Roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych będzie wspierała powstawanie krajowych komitetów koordynacyjnych. Będą one prowadziły konkretne działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej, w tak ważnych kwestiach jak zrównoważony dostęp do energii ze szczególnym uwzględnieniem krajowych celów i planów działań. Więcej o komitetach koordynacyjnych na stronie National Coordinating Mechanisms (http://www.sustainableenergyforall.org/about-us/national-coordinating-mechanisms). Podnieś świadomość!

Rozmawiaj z innymi o znaczeniu powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych. Zorganizuj wydarzenie, aby szerzyć to przesłanie! Działaj!

Chcesz zorganizować wydarzenie na temat znaczenia dostępu do energii? Opowiedz nam o tym na stronie Sustainable Energy for All: Events (www.sustainableenergyforall.org/events).

Daj coś od siebie!

Jeśli jesteś zainteresowany Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, prosimy powiadom o tym Fundację ONZ (UN Foundation), wysyłając e-mail na adres: SEFA2012@unfoundation.org

Zobacz!

Odwiedź oficjalne strony Roku i Inicjatywy Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi: 2012 International Year of Sustainable Energy for All www.un.org/en/events/sustainableenergyforall Sustainable Energy for All
www.sustainableenergyforall.org

Co oznacza “dostęp do energii”?

Najprostszą definicją „dostępu do energii” jest możliwość dostępu do nowoczesnych usług energetycznych, w tym do energii elektrycznej oraz urządzeń użytku domowego (np. kuchenek i pieców), w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb za przystępną cenę. Dostęp do usług energetycznych powinien być niezawodny, trwały i jeśli to tylko możliwe, pochodzić z odnawialnych i niskowęglowych źródeł energii. Przystępna cena usług energetycznych oznacza, że koszt pokrywany przez odbiorcę powinien być adekwatny do jego zarobków i nie wyższy od ceny tradycyjnego paliwa. Dostęp do energii ma znaczenie nie tylko dla konsumpcji, ale również dla generowania dochodów, które zapewniają stałe środki utrzymania. Co rozumiemy przez “zrównoważoną energię”?

„Zrównoważona energia” jest wytwarzana i wykorzystywana w sposób, który wspiera rozwój ludzkości w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Dlaczego dostęp do zrównoważonej energii jest tak ważny w dzisiejszych czasach?

Dostęp do czystej, taniej i nowoczesnej energii jest kluczowy dla trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency) przewiduje, że bez intensywnego światowego zaangażowania w inicjatywę Sekretarza Generalnego liczba osób pozbawionych dostępu do elektryczności do roku 2030 obniży się tylko nieznacznie z 1,4 do 1,2 miliarda, a liczba osób korzystających z „tradycyjnej biomasy” wzrośnie z 2,7 do 2,8 miliarda. Ponadto, w dobie zmian klimatycznych i degradacji środowiska przekonujemy się jak ważne jest korzystanie ze zrównoważonych źródeł energii dla dobra naszej planety. W ostatnich latach coraz niższe koszty korzystania z czystej energii oraz wzrost inwestycji w tej dziedzinie ułatwiły do niej powszechny dostęp. W ciągu pięciu lat (2004-2009) światowa produkcja energii odnawialnej wzrastała z 10% do 60% rocznie. W pierwszym kwartale 2010 roku inwestycje w energię odnawialną wzrosły o 63% w stosunku do tego samego okresu w roku 2009. Ponad 100 krajów w roku 2010 posiadało wewnętrzną politykę dotyczącą energii odnawialnej - dla porównania w 2005 roku tylko 55 państw miało taką politykę. W jaki sposób dostęp do ekologicznych kuchenek może przyczynić się do realizacji celów inicjatywy „Zrównoważona Energia dla Wszystkich Ludzi”?

2,7 miliarda osób – prawie połowa światowej populacji – używa “tradycyjnej biomasy” do gotowania posiłków. Dym powstający podczas używania kuchenek, które praktycznie nie nadają się do użytku - zabija niemal 2 miliony ludzi rocznie. „Światowy Sojusz na rzecz Ekologicznych Kuchenek” (Global Alliance for Clean Cookstoves) jest publiczno-prywatnym partnerstwem kierowanym przez Fundację ONZ. Sojusz wspiera rozwój światowego rynku ekologicznych i wydajnych urządzeń do gotowania, co z kolei przyczynia się do ratowania życia i zdrowia osób potencjalnie zagrożonych, poprawy warunków życia, podniesienia statusu kobiet oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W ramach swojego założenia „100 do 20” (‘100 by ‘20’) partnerstwo chce zapewnić stu milionom gospodarstw domowych możliwość korzystania z czystych i wydajnych urządzeń oraz paliw do 2020 roku. Sojusz współpracuje z sektorem publicznym, prywatnym oraz organizacjami non-profit. Współpraca ta ma pomóc w przezwyciężaniu barier rynkowych, które obecnie utrudniają produkcję ekologicznych kuchenek oraz ich używanie i rozpowszechnianie w krajach rozwijających się. Więcej na stronie: Global Alliance for Clean Cookstoves
www.cleancookstoves.org

2012-02-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×