facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody (2013)

"Znaczenia wody nie można przecenić. Stanowi ona wspólny mianownik, leżący u podstaw najważniejszych wyzwań i potrzeb naszych czasów: energetycznych, żywieniowych, zdrowotnych, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi może zmniejszyć ryzyko występowania katastrof naturalnych, takich jak susze czy powodzie. Biorąc pod uwagę znaczenie wód transgranicznych i warstw wodonośnych, które stanowią prawie połowę powierzchni ziemi, należy uznać, że współpraca w dziedzinie wody jest nieodzowna dla istnienia pokoju na świecie.”

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO
(fragment przemówienia, Konferencja Rio+20)


W grudniu 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ na mocy rezolucji A/RES/65/154 ogłosiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Zgromadzenie Ogólne zachęca wszystkie państwa członkowskie ONZ, system NZ oraz wszystkie inne podmioty do podejmowania współpracy międzynarodowej i działań krajowych, dążących do poprawy sytuacji w dziedzinie wody. Wzywa do realizacji przyjętych założeń i celów zawartych w Agendzie 21, Milenijnych Celach Rozwoju oraz uzgodnień dokonanych podczas Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu.

Koordynowaniem obchodów Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody zajmuje się UNESCO przy współpracy z  UNECE oraz wsparciu:

 • UN-Water, jednostka ONZ obejmująca 30 organizacji NZ i inne podmioty związane z  kwestią wody, (www.unwater.org/watercooperation2013.html)
 • UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs – Departament ONZ ds. Gospodarczych i Społecznych, www.un.org/en/development/desa/)
 • UNW-DPAC (UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication), program zajmujący się promocją kwestii wody w ramach Międzynarodowej Dekady “Woda dla Życia” 2005 – 2015, (www.un.org/waterforlifedecade/unwdpac.shtml)
 • UNW-DPC (UN-Water Decade Programme on Capacity Development), program zajmujący się kwestiami zarządzania wodą w ramach Międzynarodowej Dekady “Woda dla Życia” 2005 – 2015, (www.unwater.unu.edu/)
Cele i założenia

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody ma na celu:
 • podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań dążących do wzmożenia międzynarodowej współpracy w dziedzinie wody
 • podniesienie świadomości o wyzwaniach stojących przed zarządzaniem wodą w zakresie planowania, dostępu do wody, usług
 • promowanie przykładów skutecznej współpracy w dziedzinie wody
 • poprawa jakości edukacji w kwestii wody
 • omówienie pilnych spraw związanych z wodami transgranicznymi
 • identyfikacja problemów dotyczących finansowania współpracy międzynarodowej
 • poprawa stanu prawodawstwa krajowego i międzynarodowego
 • podkreślenie znaczenia wody dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju
 • podkreślenie znaczenia ustaleń dotyczących wody, przedstawionych na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Konferencja Rio+20)
Przyłącz się i weź udział w obchodach
To od Ciebie zależy, jak wielkim sukcesem będzie ten Rok! Poinformuj o obchodach Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody znajomych (np. poprzez serwisy społecznościowe) i zachęć do rozprzestrzeniania strony www.unwater.org/watercooperation2013/index.html. Im więcej osób dowie się o obchodach Roku, tym większy odniesie on sukces! Zorganizuj swoje działanie i poinformuj organizatorów Roku o nim. Na stronie 'Get involved! http://www.unwater.org/water-cooperation-2013/get-involved/en/ dowiesz się jak to zrobić. Podziel się swoimi doświadczeniami, umieść zdjęcia z Twojego wydarzenia na portalu Flickr www.flickr.com/photos/unworldwaterday/sets Skorzystaj z YouTube i Facebooka. Wykorzystaj materiały promocyjne, które znajdują się lub wkrótce ukażą się na stronie Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody www.unwater.org/watercooperation2013/campaign.html: logo, bannery, plakaty, wzory na koszulki, czy komiksy. Pamiętaj o przestrzeganiu zapisów dotyczących używania nazwy i logo Roku.
Nazwa i logo Roku
Logo Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody ukazuje przeźroczysty strumień wody, przepływający przez cztery cyfry roku 2013. Symbolizuje on harmonijne wykorzystanie wody na świecie. Nazwa i logo Roku mogą być wykorzystane przez organizacje, instytucje i inne podmioty oraz osoby fizyczne wyłącznie do promocji działań i obchodów organizowanych w ramach Roku. Mogą one być umieszczone w materiałach promocyjnych i edukacyjnych oraz używane podczas kampanii poświęconych współpracy w dziedzinie wody. Nazwa i logo nie mogą być używane w celu promocji poszczególnych firm lub w celach komercyjnych. W materiałach promocyjnych i reklamowych należy zawrzeć następującą informację: „Światowy Dzień Wody, obchodzony co roku 22 marca, ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie słodkiej wody oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wody pitnej. http://www.worldwaterday.org W grudniu 2010 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2013 Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Celem Roku jest podniesienie świadomości na temat korzyści płynących ze wzmożonej współpracy w dziedzinie wody.” Użycie nazwy i logo wiąże się z obowiązkiem spełnienia wymagań, dotyczących:
 1. Sposobu wykorzystania nazwy i logo (np. w materiałach promocyjnych)
 2. • Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w logo (np. zmiany czcionki, proporcji, kolorów).
 3. Miejsce umieszczenia logo
 4. • Logo można umieszczać na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych i reklamowych poświęconych wyłącznie działaniom organizowanym w ramach obchodów Roku, w takim przypadku należy również podać link do oficjalnej strony Roku (www.watercooperation2013.org) lub Dnia (www.worldwaterday.org). • Logo nie należy używać i umieszczać na produktach czy opakowaniach produktów.
 5. Wykorzystania nazwy „Organizacja Narodów Zjednoczonych” i „UN-Water”
 6. • Nazwa „Organizacja Narodów Zjednoczonych” i „UN-Water”, jak również ich warianty, nie mogą stanowić części nazwy produktu, usługi, czy działalności firmy lub organizacji.
Szczegółowe i pełne informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by móc korzystać z nazwy i logo, znajdują się w dokumencie „Guidelines” na stronie „World Water Day and International Year of Water Cooperation 2013 Logo Guidelines”
(www.unwater.org/watercooperation2013/downloads/World_Water_Day_Logo_Guidelines.pdf). Osoba korzystająca z logo wyraża zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w dokumencie „Guidelines”. Zobowiązuje się ona również do udostępnienia materiałów, zawierających nazwę i logo Roku, udzielenia wszelkich informacji jednostce UN-Water oraz na dokonanie natychmiastowych zmian, jeśli zostanie o to poproszona. UN-Water zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie nazwy i logo Roku, jeśli sposób ich użycia jest niezgodny z warunkami, o których mowa w dokumencie „Guidelines”, narusza własność intelektualną lub obowiązujące prawo.
Działania i inicjatywy związane z obchodami Roku
W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu, jak również na całym świecie odbywać się będę uroczystości związane z Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Będą one promowały współpracę w takich dziedzinach, jak: oświata, kultura, równouprawnienie, nauka, zapobieganie konfliktom i mediacje.
 1. Doroczna Konferencja UN-Water (UN-Water Annual Conference in Zaragoza) 8 – 10 stycznia 2013 r. Saragossa (Hiszpania) www.un.org/waterforlifedecade/water_cooperation_2013/index.shtml
 2. Podczas tej konferencji zostaną omówione następujące kwestie: • w jaki sposób rozwijać współpracę międzynarodową i regionalną w dziedzinie wody; • jakie są najlepsze sposoby promowania współpracy w dziedzinie wody na szczeblu krajowym i międzynarodowym; • jakie czynniki wpływają na skuteczną współpracę w dziedzinie wody.
 3. Międzynarodowy Szczyt w Sprawie Wody (International Water Summit) 15 – 17 stycznia 2013 r. Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie) http://iwsabudhabi.com/portal/home.aspx
 4. Równolegle z Międzynarodowym Szczytem w Sprawie Wody odbędzie się Szczyt w Sprawie Przyszłości Energii na Świecie (World Future Energy Summit). W Narodowym Centrum Expo Abu Dhabi przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki będą omawiać możliwości przyspieszenia rozwoju ekologicznych rozwiązań w dziedzinie wody na terenach objętych suszą.
 5. Impreza zorganizowana przez UNESCO: spotkanie z okazji otwarcia Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody
  (Kick-off meeting of the International Meeting of Water Cooperation) 11 lutego 2013 r. Paryż (Francja) www.unwater.org/watercooperation2013/slogan.html
 6. W siedzibie głównej UNESCO Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, ogłosi hasło Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody, które zostało wyłonione w międzynarodowym konkursie. Jego autor weźmie udział w spotkaniu, jak również otrzyma nagrodę.
 7. Światowy Dzień Wody (World Water Day) 22 marca 2013 r. www.unwater.org/watercooperation2013/about.html#wwd
 8. Światowy Dzień Wody jest punktem kulminacyjnym Międzynarodowego Roku Współpracy w Dziedzinie Wody. Główne uroczystości odbędą się w Holandii, a zorganizują je UNESCO i UNECE przy wsparciu UN-Water. 22 marca, podczas 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku, odbędzie się interaktywny dialog wysokiego szczebla poświęcony Międzynarodowemu Rokowi Współpracy w Dziedzinie Wody oraz upamiętnieniu dwudziestej rocznicy ustanowienia Światowego Dnia Wody.
 9. Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla w Sprawie Współpracy w Dziedzinie Wody (A High-Level International Conference on Water Cooperation) sierpień 2013 r. Duszanbe (Tadżykistan)
 10. Światowy Tydzień Wody (World Water Week) 1 – 6 września 2013 r. Sztokholm (Szwecja) www.worldwaterweek.org/purposeandscope
Tegoroczne spotkanie ekspertów w dziedzinie wody będzie poświęcone takim tematom jak:
 • podniesienie świadomości na temat potrzeby podejmowania działań w ramach współpracy w dziedzinie wody
 • omawianie kwestii zarządzania różnymi dziedzinami związanymi z gospodarką wodną
 • rozwijanie współpracy na różnych szczeblach (od lokalnego po międzynarodowy)
 • rozwijanie i pogłębianie współpracy naukowców i osób decyzyjnych oraz administracji państwowej
Zobacz również:
International Year of Water Cooperation
http://www.unwater.org/watercooperation2013/index.html UN-Water Events www.unwater.org/events.html UN International Year of Water Cooperation 2013 (strona UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/single-view-oceans/news/un_international_year_of_water_cooperation_2013/ UNECE United Nations Economic Commission for Europe – Komisja Gospodarcza ds. Europy, www.unece.org UN-Water World Water Day’s Photostream (oficjalna galeria zdjęć w serwisie Flickr) www.flickr.com/photos/unworldwaterday/sets UN-Water World Water Day www.youtube.com/user/UNWaterWorldWaterDay International Year of Water Cooperation www.facebook.com/InternationalYearOfWaterCooperation?fref=ts UNW World Water Day https://twitter.com/UNW_WWD2013-01-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×