facebook facebook instagram youtube

Raport Sekretarza Generalnego ONZ:
„Godne Życie Dla Wszystkich"
(Omówienie)

Raport „Godne Życie Dla Wszystkich"
25 września odbędzie się specjalne spotkanie zwołane przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat stanu realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Podczas spotkania Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon przedstawi swój raport pt. "Godne Życie Dla Wszystkich". Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do Sekretarza Generalnego z prośbą o przygotowanie corocznych raportów na temat postępów w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015, oraz o przedstawienie rekomendacji dotyczących dalszych kroków zmierzających do opracowania agendy rozwoju poza 2015 rok. Poniżej znajduje się omówienie raportu.
 • Społeczność międzynarodowa uznała, że podejmowanie wysiłków na rzecz zapewnienia pokoju, dostatniego i  godnego życia, sprawiedliwości, zrównoważonego rozwoju oraz wyeliminowania ubóstwa jest nie cierpiącą zwłoki koniecznością.

 • Znajdujemy się w historycznym momencie. Nasze pokolenie może wyeliminować ubóstwo i obrać kurs na zrównoważony rozwój naszej planety - zanim będzie na to za późno.

 • Raport przedstawia w zarysie szeroką wizję Sekretarza Generalnego ONZ, zmierzającą do wzmożenia i pobudzenia wysiłków na rzecz wyeliminowania ubóstwa oraz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i inkluzywnego wzrostu gospodarczego. Raport omawia wyzwania współczesnego świata, który uległ radykalnym przemianom w przeciągu pierwszych 13 lat nowego milenium.

 • Powstały nowe, wschodzące gospodarki, a nowoczesne technologie przekształcają nasze życie. Nowa era wymaga nowej wizji i wrażliwej globalnej struktury.

 • 193 państwa członkowskie ONZ zmagają się z gwałtownymi zmianami i dążąc do rozwoju przyspieszają wysiłki na rzecz redukcji ubóstwa oraz pracują nad powstaniem nowej międzynarodowej agendy rozwoju dla świata.

 • ONZ jest w trakcie reorganizacji swoich działań, aby sprostać oczekiwaniom ludzi żyjącym w naszym zmieniającym się świecie. Organizacja podjęła niespotykane dotąd przedsięwzięcie i zapytała mieszkańców na całym świecie, co budzi ich największy niepokój. Ponad milion ludzi podzieliło się swoimi opiniami.

 • Sekretarza Generalnego zwraca uwagę na fakt, że Milenijne Cele Rozwoju zainspirowały i zmobilizowały liczne grupy i pojedyncze osoby do walki z rozmaitymi przejawami ubóstwa. Podjęte działania pozwoliły osiągnąć nadzwyczajny postęp w rozwoju ludzkości.

 • Osiągnięto znaczny postęp w wielu obszarach: więcej dzieci chodzi do szkoły; mniej dzieci umiera przed osiągnięciem piątego roku życia. Zmniejszyła się umieralność okołoporodowa kobiet. Jednak należy zwiększyć wysiłki, by osiągnąć wszystkie wyznaczone Milenijne Cele Rozwoju.

 • Postęp i korzyści osiągnięte w ostatniej dekadzie są obecnie zagrożone z powodu zmian klimatycznych. Emisja dwutlenku węgla wzrosła o 46 procent w porównaniu z 1990 rokiem. Nadal notujemy postępującą utratę różnorodności biologicznej, a degradacja gleby, pustynnienie, zakwaszanie oceanów oraz wymieranie gatunków i wyręb lasów przebiega w alarmującym tempie.

 • Doświadczenie zdobyte przy realizacji Milenijnych Celach Rozwoju pokazuje, że wyznaczanie uniwersalnych celów skutecznie mobilizuje do podejmowania wspólnych działań. Uczestnicy konferencji Rio+20 zgodzili się wyznaczyć “cele zrównoważonego rozwoju”, które będą “spójne i zostaną uwzględnione w agendzie rozwoju po 2015 roku”. Te cele z całą pewnością będą mieć szerszy zakres niż Milenijne Cele Rozwoju, gdyż muszą uwzględnić nowe wyzwania i obawy.

 • Realizacja Milenijnych Celów Rozwoju ukazała które działania są skuteczne, a jakie nie. Poczucie silnej własności narodowej i dobrze przeprowadzone polityki, które wspierają prężny i inkluzyjny wzrost gospodarczy, przyczyniają się do uzyskania wymiernych korzyści.

 • Koniecznymi elementami zrównoważonego rozwoju są: inkluzyjny wzrost gospodarczy, przyzwoite zatrudnienie i płaca, a także celowe inwestycje w systemy ochrony zdrowia, zwalczanie chorób, zapewnienie edukacji, budowa infrastruktury, podniesienie produktywności rolnictwa.

 • Naszym głównym priorytetem pozostaje wypełnienie obietnic i wywiązanie się z zobowiązań związanych z Milenijnymi Celami Rozwoju. Musimy skupić się na tych Celach, których realizacja w najsłabiej rozwiniętych krajach najbardziej odbiega od przyjętych założeń. Pomyślna realizacja Milenijnych Celów Rozwoju będzie stanowić podstawę, na bazie której powstanie następna agenda rozwoju.

 • Pozostało mniej niż 1000 dni do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju w 2015 roku. Wiele obszarów wymaga przyspieszonego postępu i podjęcia śmielszych działań. Co ósma osoba na świecie głoduje. Umieralność okołoporodowa kobiet jest zbyt wysoka, a przecież możemy temu zapobiec. Ponad 2,5 miliarda ludzi nie ma dostępu do ulepszonych warunków sanitarnych. Nadal istnieją nierówności i dysproporcje zarówno pomiędzy krajami, jak i w samych państwach. Kurczące się zasoby to poważny problem, mamy coraz mniej lasów, zagrożone są gatunków i zasoby rybne, a świat nękają zmiany klimatyczne.

 • Sekretarz Generalny stoi na stanowisku, że agenda rozwoju po 2015 r. powinna zawierać takie cele, które będą odnosić się zarówno do uwarunkowań globalnych, jak i lokalnych. Powinny one być wymierne i mieć uniwersalny charakter, tak by wszystkie kraje mogły je zrealizować.

 • Kluczowymi elementami tworzonej agendy rozwoju po 2015 r. są:

  - uniwersalność - pozwoli zaangażować się wszystkim krajom rozwiniętych i rozwijającym się oraz nie pozostawi nikogo w tyle;

  - zrównoważony rozwój – umożliwi walkę z wzajemnie powiązanymi wyzwaniami, jakie stoją przed całym światem, np. likwidacją skrajnego ubóstwa we wszystkich jego przejawach;

  - inkluzyjne przemiany gospodarek – zapewnią przyzwoita pracę, rozwój zrównoważonej technologii, przejście do zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji;

  - pokój i właściwe rządzenie - oparte na praworządności i silnych instytucjach, które ułatwiają rozwój lub powstają w jego wyniku;

  - nowe globalne partnerstwo - uwzględniające wspólne interesy, różne potrzeby i współodpowiedzialność, co zapewni zaangażowanie i środki, by wprowadzić w życie nową wizję;

  - bycie gotowym na przemiany – ma zapewnić, że społeczność międzynarodowa posiada odpowiednie instytucje i narzędzia na poziomie krajowym, przy pomocy których zostaną pokonane trudności w trakcie wdrażania nowej agendy rozwoju.

 • W swoim raporcie Sekretarz Generalny wzywa państwa i społeczność międzynarodową do:

  - zrobienia wszystkiego, co możliwe, by osiągnąć Milenijne Cele Rozwoju;

  - przyjęcia uniwersalnej agendy po 2015 roku, opierającej się na zrównoważonym rozwoju;

  - podejmowania spójnych i efektywnych działań wspierających nową agendę rozwoju;

  - sporządzenia jasnej mapy drogowej dla rozwoju świata po 2015 roku.


__________________________________________________________________________
Zobacz: A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015 - Report of the Secretary-General
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf2013-09-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×