facebook facebook instagram youtube


"Edukacja Przede Wszystkim"
Globalna inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ

Ban Ki-moon z wizytą w szkole podstawowej

Dili, Timor-Leste (16 sierpnia 2012 r.)
 

„Nie możemy żadnemu dziecku odmówić edukacji na odpowiednim poziomie – stawka jest zbyt wysoka. Stawiając edukację na pierwszym miejscu, przestaniemy marnować potencjał ludzki. W ten sposób przyczynimy się do budowy silniejszych i lepszych społeczeństw, z korzyścią dla wszystkich ludzi”.

 
Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon 26 września 2012 r.
Globalna inicjatywa Edukacja przede wszystkim została ogłoszona we wrześniu 2012 r. W wydarzeniu tym, które odbywało się w tym samym czasie, co 67. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, uczestniczyli szefowie państw i rządów oraz ministrowie; Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Globalnej Edukacji – były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown; szefowie agend ONZ; przedstawiciele młodzieży i społeczeństwa obywatelskiego, a także dyrektorzy generalni czołowych przedsiębiorstw. W swoim wystąpieniu z okazji ogłoszenia nowej inicjatywy, Sekretarz Generalny podkreślił, że cieszy się ona dużym uznaniem wśród przywódców państwowych, społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli świata biznesu, którzy zobowiązali się do przekazania $1.5 mld na jej rzecz. Tym samym edukacja może stać się najważniejszym priorytetem na całym świecie. „Fakt poczynienia tak hojnych zobowiązań dodaje mi otuchy. Jestem za nie wdzięczny. Przeznaczone fundusze będą motorem, pozwalającym tej inicjatywie na osiągnięcie naszych zamierzeń”, powiedział Sekretarz Generalny Ban Ki-moon. „Cele, do których wszyscy dążymy, są proste. Chcemy, aby dzieci uczęszczały do szkół podstawowych i mogły dalej kształcić się. Wyższa edukacja pomoże im odnosić sukcesy w życiu”. W ciągu najbliższych pięciu lat, inicjatywa Edukacja przede wszystkim skoncentruje się na następujących priorytetach:
 • zapewnieniu każdemu dziecku możliwości nauki w szkole,
 • poprawie jakości nauczania,

 • promowaniu idei edukacji globalnej, dążącej do wychowania obywatela wspólnego świata.
Edukacja przede wszystkim jest przełomową inicjatywą, która zmobilizuje świat do zapewnienia powszechnej edukacji podstawowej jeszcze przed wyznaczonym na 2015 rok terminem osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Aby zapewnić dzieciom i młodym ludziom dostęp do edukacji, co roku potrzebne są kolejne $24 mld. Fundacja Western Union i Fundacja MasterCard jako pierwsze poparły inicjatywę. Western Union zobowiązało się do natychmiastowego przekazania ponad $1 mld na edukację na świecie. Kwota ta umożliwi sfinansowanie miliona dni nauki w szkole. Z kolei inicjatywa edukacyjna ‘Scholars Program’, na którą MasterCard przeznaczyło $500 mln, pozwoli piętnastu tysiącom biednym uczniom (pochodzącym głównie z Afryki) ukończyć szkoły średnie i studia uniwersyteckie. W styczniu 2013 r. Australia, Bangladesz, Brazylia, Chorwacja, Dania, Gujana, RPA i Tunezja były w gronie tzw. państw członkowskich-czempionów, które zobowiązały się do zwiększenia wsparcia dla nowej inicjatywy. Dziesiątki czołowych przedsiębiorstw i prywatnych fundacji przeznaczyły ponad $1.5 mld, aby zapewnić dzieciom i młodym ludziom odpowiednią edukację dobrej jakości, która przyczyni się do polepszenia ich życia. Pod koniec lat 90., 108 milionów dzieci nie uczęszczało do szkół podstawowych. Według raportu UNESCO Global Monitoring Report, liczba ta zmniejsza się i obecnie wynosi 61 milionów. Ponadto, coraz więcej dziewcząt uczęszcza do szkół. Te ogromne osiągnięcia są możliwe dzięki państwom i społeczności międzynarodowej, które podjęły działania na rzecz wspólnego celu, jakim jest powszechna edukacja.
Dziś na świecie:
 • 61 milionów dzieci w wieku wczesnoszkolnym nie chodzi do szkoły. 42% z tych dzieci mieszka w biednych krajach, ogarniętych konfliktami zbrojnymi

 • co najmniej 250 milionów dzieci nie posiada umiejętności czytania, pisania i liczenia, mimo spędzenia co najmniej czterech lat w szkole

 • w co najmniej 63 krajach młode kobiety pochodzące z biednych środowiska są znacznie gorzej wykształcone, niż biedni młodzi mężczyźni

 • 775 milionów dorosłych to analfabeci, z czego 500 milionów to kobiety

 • 171 milionów dzieci w krajach rozwijających się cierpi na karłowatość na skutek niedożywienia przed osiągnięciem piątego roku życia

 • w ramach pomocy humanitarnej przeznacza się tylko 2% funduszy na cele edukacyjne
Edukacja przede wszystkim: potencjalne korzyści
 • zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do podstawowej dobrej jakości edukacji może doprowadzić do zwiększenia rocznego wzrostu gospodarczego o dwa punkty procentowe w krajach o niskich dochodach

 • 12% ludzi może zostać wyciągniętych z ubóstwa, jeśli wszyscy uczniowie w biednych krajach (ok. 170 milionów dzieci i młodzieży) posiadaliby podstawowe umiejętności w zakresie czytania

 • w ciągu ostatnich czterdziestu lat, zwiększenie dostępu kobiet do edukacji przyczyniło się do obniżenia liczby zgonów wśród dzieci o cztery miliony

 • jeden dodatkowy rok spędzony w szkole może zwiększyć zarobki kobiet o 10-20%

 • jeden dolar zainwestowany w edukację i szkolenia przekłada się na dziesięć dolarów wzrostu gospodarczego
Dziesięć kroków, które należy podjąć, by zrealizować obietnicę zapewnienia powszechnej edukacji na poziomie podstawowym do roku 2015:
 1. umożliwić każdemu dziecku naukę w szkole: znieść koszty związane z podjęciem nauki; zapewnić równy dostęp do szkół podstawowych i średnich, zwłaszcza dzieciom ze środowisk zmarginalizowanych
 2. stworzyć warunki do nauki podczas kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych: zapewnić bezpieczeństwo szkołom, dzieciom i nauczycielom; podnieść znaczenie edukacji i zwiększyć z 2% do 4% nakłady finansowe na edukację, pochodzące z funduszy na pomoc humanitarną.

 3. sprawić, by każde dziecko umiało czytać, pisać i liczyć: korzystać z podręczników napisanych w lokalnym języku, zwłaszcza w klasach początkowych; poprawić system sprawdzania wiedzy
 4. wprowadzić szkolenia dla wszystkich nauczycieli: zwiększyć liczbę nauczycieli o 2 miliony do roku 2015; zwiększyć zarobki nauczycieli, poprawić warunki pracy i podwyższyć status nauczyciela

 5. wyposażyć szkoły w podręczniki i pomoce naukowe: wybudować 4 miliony pomieszczeń klasowych w najbiedniejszych krajach świata; stosować technologie informacyjne i komunikacyjne w szkołach, by zwiększyć dostęp do nauki i poprawić jakość nauczania

 6. przygotować studentów do podjęcia pracy: zwiększyć dostęp do szkół średnich; zapewnić edukację uwzględniającą potrzeby lokalnych gospodarek; umożliwić pobieranie edukacji, która będzie pomocna w zdobywaniu środków na utrzymanie domostw
 7. poprawić żywienie dzieci: objąć programem dożywiania biedne dzieci w szkołach; zmniejszyć o połowę liczbę dzieci poniżej piątego roku życia, cierpiących na karłowatość w wyniku niedożywienia

 8. umożliwić kształcenie ustawiczne: wprowadzić system umożliwiający naukę i zwiększanie umiejętności dla młodych osób, które nie uczęszczały do szkół; do roku 2015 zmniejszyć o połowę liczbę analfabetów, zwłaszcza wśród kobiet; rozwijać wartości podkreślające tolerancję, życie w pokoju, poszanowanie bioróżnorodności

 9. wspierać edukację globalną, która wzmaga poczucie przynależności wspólnotowej i wspiera aktywne uczestnictwo; tworzenie szkół wolnych od wszelkich form dyskryminacji, w tym nierówności płciowej, przemocy, ksenofobii i wyzysku

 10. zapewnić wsparcie finansowe: zwiększyć inwestycje dla szkól w biednych krajach; zapewnić co roku dodatkowe $24 mld na edukację; przeznaczyć $16 mln na edukację w szkołach podstawowych oraz $8 mln na zapewnienie edukacji na poziomie ponadpodstawowym
Edukacja przede wszystkim: pytania i odpowiedzi

Dlaczego potrzebujemy globalnej inicjatywy na rzecz edukacji?
 • Edukacja odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Każdy ma do niej prawo – nie jest ona bowiem przywilejem dla nielicznych. To jedna z najlepszych inwestycji, jakiej mogą dokonać kraje, aby budować dobrze prosperujące i zdrowe społeczeństwa, w których każdy człowiek może się kształcić i rozwijać, żyć lepiej i dostatniej z korzyścią dla siebie i swoich rodzin.

 • Wiele krajów nadal nie osiąga celów edukacyjnych, ustalonych przez społeczność międzynarodową.

 • Edukacja musi została uwzględniona w programach społecznych, politycznych i rozwojowych krajów. Edukacja globalna umożliwia zrównoważony rozwój świata – nie jest to możliwe bez odpowiedniej wiedzy, umiejętności i systemu wartości wyznawanych przez wszystkich ludzi.
Jakie są cele inicjatywy Edukacja przede wszystkim?

Aby zapewnić tak bardzo potrzebny przełom w nauczaniu, Edukacja przede wszystkim:
 • skupi wszystkie podmioty, które przyczynią się do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do edukacji podstawowej do roku 2015,

 • pobudzi globalny ruch na rzecz edukacji o dobrej jakości, która zmieni życie młodych ludzi, oraz zapewni jej kluczowe miejsce w programach społecznych, politycznych i rozwojowych,

 • zmobilizuje niezbędne fundusze na edukację poprzez prowadzenie nieustannych działań promocyjnych.

Jakie są obszary priorytetowe inicjatywy Edukacja przede wszystkim?

Są trzy obszary priorytetowe:
 • Zapewnienie każdemu dziecku dostępu do systemu szkolnictwa: Edukacja jest siłą napędową rozwoju społecznego, ekonomicznego i politycznego. Poprzez umiejętność czytania, liczenia i krytycznego myślenia, szanse ludzi na zdrowe życie i dobrobyt gwałtownie się zwiększają. Jednak nie wszyscy w równym stopniu korzystają z możliwości kształcenia, a statystyki dotyczące liczby osób pobierających podstawową edukację ukazują przerażającą historię. Miliony dzieci, które rozpoczynają szkołę podstawową, nie są w stanie jej ukończyć, a coraz większa liczba młodzieży nie ma szans na uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej. Około 71 milionów nastolatków w krajach o niskich dochodach nie otrzymuje edukacji ponadpodstawowej.
 • Poprawa jakości nauczania: Uczęszczanie do szkoły powinno otwierać ścieżki uczenia się i odkrywania, ale zbyt często tak nie jest. Miliony dzieci chodzą do szkoły, jednak kończą ją bez podstawowych umiejętności w zakresie czytania i pisania oraz liczenia. Ostateczną miarą edukacji jest to, czego ludzie się nauczą. Wielu uczniów z całego świata powierza swoją przyszłość słabo wykwalifikowanym, mało zmotywowanym nauczycielom, którym brakuje podręczników i innych pomocy naukowych, ułatwiających proces nauczania. Jest to poważne przewinienie nie tylko wobec samych uczniów, lecz również ich rodziców, którzy wiele poświęcają, by kształcić swoje dzieci. A to właśnie od obecnych uczniów zależy przyszłość państw. Musimy nie tylko starać się zwiększyć liczbę młodzieży uczęszczającej do szkoły, ale także upewnić się, że nasze szkoły są motorami rozwoju i postępu.

 • Wspieranie koncepcji obywatelstwa globalnego: Świat stawia czoła globalnym wyzwaniom, które wymagają globalnych rozwiązań. Te powiązane ze sobą wyzwania wymagają daleko idących zmian w sposobie myślenia i poszanowania godności innych ludzi. W dzisiejszych czasach umiejętność czytania, pisania i liczenia nie jest wystarczająca - edukacja musi być siłą przekształcającą i wnosić do życia określone wartości. Musi rozwijać potrzebę aktywnego troszczenia się o świat i ponoszenie za niego odpowiedzialności. Musimy troszczyć się o tych, z którymi go dzielimy. Edukacja musi pomagać nam znajdować odpowiedzi na nurtujące pytania. Rozwiązania technologiczne, regulacje polityczne czy instrumenty finansowe, które pomijają edukację, nie przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Takie podejście wymaga zmiany sposobu myślenia ludzi oraz nowych działań. Edukacja musi zająć centralną pozycję w tworzeniu bardziej sprawiedliwych, pokojowo nastawionych, tolerancyjnych i inkluzyjnych społeczeństw. Musi rozwijać wzajemne zrozumienie, umiejętności i systemy wartości, jakie są potrzebne ludziom do współistnienia.

 •  
Czy inicjatywa zastępuje inne inicjatywy edukacyjne? Czym się od nich różni?
 • Edukacja przede wszystkim nawiązuje do istniejących inicjatyw, takich jak Education for All, Global Partnership for Education, Out-of-School Children Initiative, UN Girls’ Education Initiative. Czerpie z dotychczasowej wiedzy i doświadczeń, umożliwia sięgniecie po innowacyjne sposoby wykorzystania nowych sieci kontaktów oraz wygenerowanie dodatkowych funduszy na działania.

 • Inicjatywa przedstawia 10 kroków, które należy wykonać, by stawić czoła przeszkodom w dostępie każdego człowieka do edukacji o wysokiej jakości. Są to: - umożliwienie każdemu dziecku podjęcie nauki w szkole - stworzenie warunków do nauki podczas kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych - sprawienie, by każde dziecko umiało czytać, pisać i liczyć - wprowadzenie szkoleń dla wszystkich nauczycieli - wyposażenie szkół w podręczniki i pomoce naukowe - przygotowanie studentów do podjęcia pracy - poprawienie żywienia dzieci - umożliwienie kształcenia ustawicznego - wspieranie edukacji globalnej - zapewnienie wsparcia finansowego
Jaka jest rola Gordona Browna?
 • Jako Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Globalnej Edukacji, Gordon Brown będzie ściśle współpracował z właściwymi agendami ONZ i innymi podmiotami w celu uzyskania wsparcia politycznego i finansowego, które jest tak bardzo potrzebne do zapewnienia każdemu dziecku dostępu do edukacji.

 • Gordon Brown ma wzmocnić zaangażowanie liderów biznesu i rozwinąć światową koalicję biznesową na rzecz edukacji.
Zobacz również: Globalna inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ: „Edukacja przede wszystkim”
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2336 Education First
http://www.globaleducationfirst.org Twitter: @UNedufirst
https://twitter.com/UNedufirst Facebook UN Education First
http://www.facebook.com/UNeducationFirst UNESCO Global Monitoring Report http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218003e.pdf

2013-01-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×