facebook facebook instagram youtube

68. sesja Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych

Otwarcie sześćdziesiątej ósmej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych nastąpi we wtorek 17 września b.r. o godzinie 15:00 w siedzibie głównej w Nowym Jorku. Program sesji w pierwszym tygodniu przewiduje szereg dyskusji, po czym w krótkim okresie czasu odbędzie się kilka wydarzeń na wysokim szczeblu. W poniedziałek 23 września Zgromadzenie zbierze się na Spotkaniu Wysokiego Szczebla w sprawie osób niepełnosprawnych pod tytułem "Droga ku przyszłości: inkluzyjna agenda rozwoju dotycząca problemów osób niepełnosprawnych na okres do i po 2015 roku.” Tematem spotkania będzie również realizacja Milenijnych Celów Rozwoju w tym zakresie i innych międzynarodowych celów. (Więcej informacji na stronie angielskojęzycznej http://www.un.org/disabilities/.) Coroczna debata ogólna Zgromadzenia, w której udział wezmą przywódcy państw, szefowie rządów i inni wysocy rangą przedstawiciele krajów, by zaprezentować swoje stanowisko w sprawie naglących światowych problemów, odbędzie się we wtorek 24 września i zakończy we wtorek 1 października. Spotkanie inauguracyjne Forum Politycznego Wysokiego Szczebla w sprawie zrównoważonego rozwoju odbędzie się we wtorek 24 września w godzinach popołudniowych. Forum zostało powołane przez Zgromadzenie w wyniku ustaleń Konferencji ONZ w Sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20). Następnego dnia, w środę 25 września, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego będzie przewodniczył specjalnemu spotkaniu w sprawie kontynuacji wysiłków na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju po 2015 r. W tym samym tygodniu, w czwartek 26 września, Zgromadzenie Ogólne zbierze się powtórnie na spotkaniu wysokiego szczebla w sprawie realizacji celu dotyczącego rozbrojenia nuklearnego. Po zakończeniu debaty ogólnej, w czwartek i piątek 3-4 października Zgromadzenie weźmie udział w dialogu na wysokim szczeblu na temat międzynarodowej migracji oraz rozwoju. To wydarzenie, ma na celu określenie środków, które pomogą zwiększyć korzyści wynikające z migracji międzynarodowej zarówno dla imigrantów jak i państw, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnych skutków tego zjawiska. Następnie, w poniedziałek i wtorek 7-8 października, Zgromadzenie Ogólne przeprowadzi dialog na wysokim szczeblu na temat finansowania rozwoju. Debata ogólna Debata ogólna rozpoczynająca sesję Zgromadzenia Ogólnego będzie trwała od wtorku 24 września do wtorku 1 października. Podczas jej trwania państwa członkowskie przedstawią swoje stanowiska w sprawie istotnych zagadnień międzynarodowych. Bezpośrednio przed debatą ogólną Sekretarz Generalny przedstawi sprawozdanie z pracy ONZ; zwyczaj ten został wprowadzony na 52 sesji. Tematem debaty ogólnej sześćdziesiątej ósmej sesji jest “Agenda rozwoju po 2015 roku: przygotowanie gruntu”. Temat został zaproponowany przez przewodniczącego elekta sześćdziesiątej ósmej sesji, Johna W. Ashe'a, stałego przedstawiciela Antigui i Barbudy przy ONZ, w dniu wyboru jego osoby na przewodniczącego (14 czerwca 2013 r). Zwyczaj wyznaczania określonego zagadnienia mającego znaczenie dla całego świata na temat przewodni debaty ogólnej datuje się od 2003 r. Zgromadzenie Ogólne postanowiło wówczas wprowadzić tę praktykę, aby zwiększyć rolę i autorytet Zgromadzenia Ogólnego (rezolucja 58/126 z grudnia 2003 r.). Komitety główne

Po zakończeniu debaty ogólnej Zgromadzenie Ogólne skupia się na zagadnieniach merytorycznych ujętych w harmonogramie spotkań. Ze względu na dużą liczbę zagadnień (np. podczas sześćdziesiątej siódmej sesji było ich 171), Zgromadzenie przekazuje je do rozpatrzenia przez członków sześciu Komitetów Głównych. Komitety dyskutują nad zagadnieniami i starają się osiągnąć wspólne stanowisko państw członkowskich. Przygotowują one rekomendacje, zazwyczaj ujęte w formie projektów rezolucji i decyzji, które następnie są przedstawiane na posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Ogólnego, gdzie są dyskutowane i kierowane do dalszego postępowania.

Sześć komitetów głównych to:

  • Pierwszy komitet: Komitet ds. Rozbrojenia i Bezpieczeństwa Międzynarodowego - zajmuje się zagadnieniami z zakresu rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;

  • Drugi komitet: Komitet ds. Ekonomicznych i Finansowych – rozpatruje zagadnienia ekonomiczne;

  • Trzeci komitet: Komitet ds. Społecznych, Kulturalnych i Pomocy Humanitarnej – skupia się na kwestiach społecznych i humanitarnych;

  • Czwarty komitet: Specjalny Komitet Polityczny i Dekolonizacyjny - zajmuje się różnymi zagadnieniami politycznymi, które nie podlegają zainteresowaniu pozostałych Komitetów i posiedzeniu plenarnemu, w tym kwestią dekolonizacji, Agencją Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), prawami człowieka narodu palestyńskiego;

  • Piąty komitet: Komitet ds. Administracji i Budżetu - w jego gestii znajdują się sprawy administracyjne i budżetowe Organizacji Narodów Zjednoczonych;

  • Szósty komitet: Komitet ds. Prawnych - skupia się na międzynarodowych kwestiach prawnych.
Jednakże, niektóre sprawy znajdujące się w harmonogramie spotkań są rozpatrywane bezpośrednio przez Zgromadzenie Ogólne na posiedzeniach plenarnych; dotyczy to na przykład kwestii Palestyny i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Grupy robocze Zgromadzenia Ogólnego

W przeszłości Zgromadzenie Ogólne powoływało grupy robocze, które skupiały się na szczególnych istotnych problemach i opracowywały rekomendacje do rozpatrzenia przez Zgromadzenie. Taką grupą jest m.in. Grupa Robocza Ad Hoc ds. Rewitalizacji Pracy Zgromadzenia Ogólnego, która będzie kontynuować swoją pracę podczas 68. sesji.

Grupy regionalne Na przestrzeni lat w Zgromadzeniu Ogólnym powstały różne grupy regionalne, usprawniające prace proceduralne i ułatwiające prowadzenie konsultacji. Takimi grupami są: grupa państw afrykańskich; grupa państw Azji i Pacyfiku; państw wschodnioeuropejskich; państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów; oraz grupa państw zachodnioeuropejskich i innych. Zgromadzenie Ogólne wybiera przewodniczącego sesji spośród regionów geograficznych na zasadzie rotacji. Na przewodniczącego sześćdziesiątej ósmej sesji Zgromadzenie Ogólne wybrało przedstawiciela grupy państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Zgromadzenie Ogólne zostało utworzone w 1945 roku na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych. Jest podstawowym, reprezentatywnym organem ONZ, które powołano do prowadzenia debat i formułowania strategii. Dla 193. państw członkowskich ONZ, Zgromadzenia Ogólnego stanowi unikalne forum, na którym odbywają się wielostronne dyskusje na temat wszystkich międzynarodowych kwestii, jakie zostały objęte Kartą NZ. Zgromadzenie odgrywa również ważną rolę w wyznaczaniu standardów i kodyfikacji prawa międzynarodowego. Zgromadzenie Ogólne zbiera się każdego roku od września do grudnia. W razie potrzeby mogą zostać zwołane dodatkowe sesje.

___________________________________________________________________


Zobacz również:
General Assembly of the United Nations: 68th session
http://www.un.org/en/ga/68/2013-09-16

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×