facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowy Rok Młodzieży
'Dialog i wzajemne zrozumienie'

„Młodzież zasługuje na nasze pełne zaangażowanie i pomoc w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, rynku pracy, usług finansowych, i pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.”

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ


Obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży rozpoczną się 12 sierpnia 2010 r.,

trwać będą do 11 sierpnia 2011 r.

Każdy może wziąć w nich udział!DLACZEGO OGŁOSZONO MIĘDZYNARODOWY ROK MŁODZIEŻY?


W grudniu 2009 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji 64/134 ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, podkreślając jak ważne dla społeczeństwa międzynarodowego jest włączenie problematyki młodzieżowej do globalnych, regionalnych i krajowych programów rozwoju. Hasłem przewodnim Roku jest 'Dialog i wzajemne zrozumienie'. Celem Roku jest promowanie idei pokoju, poszanowania praw człowieka i solidarność pokoleń, kultur, religii i cywilizacji.

Świat zmaga się z wieloma, często zazębiającymi się kryzysami (finansowym, bezpieczeństwa, środowiskowym) i problemami społeczno-ekonomicznymi, które utrudniają osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju. Kluczem do rozwiązania tych problemów jest inwestowanie w młodzież i współpraca z młodymi ludźmi.

„W obliczu tych wyzwań, musimy jeszcze bardziej postarać, żeby dotrzeć do młodych ludzi, usłyszeć ich i uczyć się od nich.”

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ


DLACZEGO WŁAŚNIE MŁODZIEŻ?

W definicji ONZ młodzieżą nazywa się osoby między 15 a 24 rokiem życia. Obecnie na świecie jest 1.2 miliarda młodych ludzi, co stanowi 18% światowej populacji. 87% młodzieży mieszka w krajach rozwijających się i zmaga się z ograniczonym dostępem do opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia oraz życia gospodarczego.

Państwa członkowskie ONZ podkreślają znaczenie młodzieży dla rozwoju, zmian społecznych i innowacji technologicznych. Ideały ludzi młodych, ich energia i świeże spojrzenie są kluczem do rozwoju społecznego.

Młodzież nie jest jedynie biernym podmiotem zmian w społeczeństwie, ale przede wszystkim ich aktywnym inicjatorem. Skupiając uwagę na najistotniejszych problemach społecznych, młodzi ludzie stanowią motor napędowy rozwoju.

„Wielu młodych ludzi zostało zepchniętych na margines społeczny, a nawet pozbawionych możliwości, jakie stwarza globalizacja.”

Rezolucja 62/126 Zgromadzenia Ogólnego ONZ


Walka z ubóstwem i głodem, przeciwdziałanie pandemii HIV/AIDS poprzez uświadamianie rówieśników, czy ochrona środowiska naturalnego - to niektóre ze sfer działania młodzieży. Młodzi ludzie zachęcają także do dialogu, zrozumienia i wzajemnego szacunku między ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur i religii.

Młodzież, swoim przykładem zachęca do prowadzenia zdrowego stylu życia, a korzystając z przenośnych metod komunikacji i portali społecznościowych, promuje innowacyjne formy wykorzystania technologii i wspiera rozwój zintegrowanego społeczeństwa informacyjnego. Wkład młodzieży w rozwój wspólnotowy, krajowy, regionalny i światowy należy doceniać i promować.

Zarówno działania młodzieży, jak i świadomość, że sposób prowadzenia dialogu społecznego i wykorzystania potencjału młodych ludzi ma bezpośredni wpływ na obecną sytuację społeczno-ekonomiczną przyczyniły się do ustanowienia Międzynarodowego Roku Młodzieży przez państwa członkowskie ONZ.

15 OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH ŚWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ MŁODZIEŻY


• Edukacja
• Zatrudnienie
• Głód i ubóstwo
• Zdrowie
• Środowisko naturalne
• Środki odurzające
• Przestępczość młodocianych
• Spędzanie wolnego czasu
• Dziewczęta i młode kobiety
• Uczestnictwo
• Globalizacja
• Technologie informacyjne i komunikacyjne
• HIV/AIDS
• Młodzież a konflikty
• Relacje międzypokoleniowe


MŁODZIEŻ A NARODY ZJEDNOCZONE

Pierwszy Międzynarodowy Rok Młodzieży obchodzony był w 1985 r. W jego dziesiątą rocznicę, Zgromadzenie Ogólne przyjęło Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży, który określa ramy i wytyczne działań, mających na celu poprawę sytuacji młodych ludzi na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Obecnie, Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu młodzieży. Głównym celem Programu jest aktywowanie potencjału młodych ludzi i zwiększenie ich możliwości pełnego, efektywnego i konstruktywnego uczestnictwa w dialogu społecznym.

Działania Programu Narodów Zjednoczonych ds. Młodzieży obejmują:

• wspieranie polityki pro-młodzieżowej
• prowadzanie badań
• zwiększanie efektywności prac Narodów Zjednoczonych nad rozwojem młodzieży przez zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami NZ za pomocą Między-Agendowej Sieci Rozwoju Młodzieży (Inter-Agency Network on Youth Development)

TWOJA ROLA W TEGOROCZNYCH OBCHODACH MIĘDZYNARODOWEGO ROKU MŁODZIEŻY

Każdego z Was zachęcamy do promowania idei pokoju, wolności, postępu i solidarności, by razem wspierać młodzież i dążenia do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zachęca państwa członkowskie do organizowania uroczystych obchodów Międzynarodowego Roku Młodzieży i promowania roli młodych ludzi w rozwoju kraju.

ONZ zaleca również, by każde z państw członkowskich przyjrzało się swojej polityce krajowej i programom dotyczącym rozwoju młodzieży, by móc w pełni realizować Światowy Program Działań na rzecz Młodzieży.

Zachęcamy młodzież i organizacje młodzieżowe, by inicjowały i uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Roku Młodzieży.

• Zgłoś event do oficjalnego kalendarza uroczystości: Zgłoś swój event do oficjalnego kalendarza Międzynarodowego Roku Młodzieży i poproś o pozwolenie na użycie oficjalnego logo ONZ.

• Przyłącz się do lokalnych eventów: Zapoznaj się z oficjalnym kalendarzem, znajdź event w twojej okolicy i zobacz, jak inni obchodzą Rok.

• Promuj działania na rzecz młodzieży: Z oficjalnej strony internetowej www.social.un.org/youthyear pobierz banner International Year of Youth i zamieść link do niego na swojej stronie internetowej. Wspieraj Rok korzystając z portali społecznościowych.

• Zabierz głos w dyskusjach prowadzonych w sieci: Dołącz do comiesięcznych spotkań na Facebook’u (facebook.com/UNyouthyear) i wyraź swoje zdanie. Wcześniejsze dyskusje dotyczyły organizowania niskobudżetowych eventów, zwiększania udziału i reprezentacji młodzieży w życiu wspólnot, angażowania mediów do zwiększenia świadomości społecznej i propozycji oficjalnego hasła Roku: Nasz Rok. Nasz Głos.

• Porozmawiaj z władzami: Spotkaj się z decydentami, by podkreślić znaczenie udziału młodzieży w rozwoju kraju i znaczenie wzajemnego zrozumienia.

• Subskrybuj Youth Flash: Dowiedz się, co aktualnie dzieje się w systemie NZ i organizacjach młodzieżowych na całym świecie. Odwiedź stronę "Youth and the United Nations" (http://www.un.org/esa/socdev/unyin/flash.htm), by zamówić comiesięczny e-newsletter Programu Narodów Zjednoczonych ds. Młodzieży (UN Programme on Youth).

• Szukaj kontaktów: Rozmawiaj z sąsiadami o ich kulturze i religii. Zachęć znajomych by robili to samo.

Więcej informacji i materiały do pobrania znajdziesz na oficjalnej stronie International Year of Youth: (http://social.un.org/youthyear)

„Wyobraź sobie rok, w którym k a ż d y może wziąć udział w dyskusji o sprawach dotyczących młodych ludzi — rok, podczas którego wszyscy uważnie słuchamy i odnosimy się do siebie z szacunkiem. Międzynarodowy Rok Młodzieży jest najlepszą okazją, by tego spróbować. To jest nasz rok by przemyśleć, zdefiniować i wyrazić nasze zdanie — nie zmarnujmy go!”

Christopher Derige Malano,Pax Romana,
członek Międzynarodowego Spotkania Koordynacyjnego Organizacji Młodzieżowych (ICMYO)


JAKIE SĄ PLANY?

Uroczystości inauguracyjne Międzynarodowego Roku Młodzieży odbędą się w siedzibie głównej ONZ w Nowym Yorku oraz innych miejscach na świecie. Podczas uroczystości prezentowane będą efekty działań młodzieży dotyczące rozwoju i promocji założeń Światowego Programu Działań na rzecz Młodzieży. Najważniejsze wydarzenie Międzynarodowego Roku Młodzieży to konferencja NZ w sprawie Młodzieży, która odbędzie się w 2011 roku.

Na całym świecie zaplanowano wiele uroczystości mających uświetnić obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży. Dowiedz się więcej o obchodach na stronie International Year of Youth: (http://social.un.org/youthyear).

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Zobacz także:

Międzynarodowy Rok Młodzieży
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1484&wid=18

Inauguracja Międzynarodowego Roku Młodzieży
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1612&wid=18

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Młodzieży, 12 sierpnia 2010 r.
http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=1562&wid=18

International Year of Youth "Dialogue and Mutual Understanding" - broszurka
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/iyy/guide.pdf

2010-08-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×