facebook facebook instagram youtube

Grupa Działania do Spraw Syrii
Komunikat końcowy
30 czerwca 2012 r.

1. W dniu 30 czerwca 2012 r. Sekretarze Generalni Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich, ministrowie spraw zagranicznych Chin, Francji, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Turcji, Iraku (przewodniczący Szczytu Ligi Państw Arabskich), Kuwejtu (przewodniczący Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Ligi Państw Arabskich) i Kataru (przewodniczący Arabskiego Komitetu Ligi Państw Arabskich w Sprawie Sytuacji w Syrii) oraz Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa spotkali się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie jako Grupa Działania do Spraw Syrii pod przewodnictwem Wspólnego Specjalnego Wysłannika Organizacji Narodów Zjednoczonych i Ligi Państw Arabskich do Spraw Syrii.

2. Członkowie Grupy Działania zebrali się z powodu alarmującej sytuacji w Syrii. Zdecydowanie potępiają oni wciąż trwające i nasilające się przypadki zabójstw, destrukcji oraz łamania praw człowieka. Wyrażają też głębokie zaniepokojenie brakiem ochrony ludności cywilnej, narastającą przemocą, możliwością pogłębienia panującego w tym kraju konfliktu oraz regionalnymi rozmiarami problemu. Niemożliwy do zaakceptowania charakter i rozmiary kryzysu wymagają zajęcia wspólnego stanowiska i połączonych działań społeczności międzynarodowej.

3. Członkowie Grupy Działania opowiadają się za suwerennością, niepodległością, jednością narodową oraz terytorialną integralnością Syrii. Są zdecydowani podjąć pilne, intensywne prace w celu położenia kresu przemocy i łamaniu praw człowieka oraz rozpoczęcia kierowanego przez Syrię procesu politycznego prowadzącego do transformacji odpowiadającej słusznym aspiracjom obywateli Syrii, procesu który umożliwi im decydować w sposób niezależny i demokratyczny o własnej przyszłości.

4. Aby zapewnić realizację tych wspólnych dążeń, członkowie Grupy Działania (i) określili czynności i środki, jakie strony powinny podjąć w celu zagwarantowania wdrożenia w całości planu sześciopunktowego oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2042 i 2043, w tym niezwłocznego zaprzestania przemocy we wszystkich jej postaciach; (ii) uzgodnili wytyczne i zasady transformacji politycznej odpowiadającej słusznym aspiracjom obywateli Syrii; (iii) uzgodnili działania, które chcą podjąć w celu realizacji powyższych założeń dla wsparcia starań Wspólnego Specjalnego Wysłannika zmierzających do ułatwienia realizacji procesu politycznego kierowanego przez Syrię. Członkowie Grupy są przekonani, że działania te mogą zachęcić i wesprzeć postęp w tym zakresie, a także ułatwią i wesprą kierowaną przez Syrię transformację.

Określone przez strony działania i środki zapewniające wdrożenie w całości planu sześciopunktowego oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2042 i 2043, w tym niezwłoczne zaprzestanie przemocy we wszystkich jej postaciach.

5. Strony muszą wdrożyć w całości plan sześciopunktowy oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa nr 2042 i 2043. W tym celu:

 • Wszystkie strony muszą ponowić zobowiązanie do trwałego zaprzestania stosowania wszelkich form przemocy z użyciem broni oraz do niezwłocznego wdrożenia planu sześciopunktowego bez oczekiwania na działania innych podmiotów; strona rządowa i zbrojne ugrupowania opozycyjne muszą współpracować z UNSMIS w celu realizacji powyższych założeń zgodnie z mandatem tej misji;
 • Zaprzestanie stosowania przemocy zbrojnej musi być poparte niezwłocznymi, wiarygodnymi i widocznymi działaniami władz Syrii zmierzającymi do wdrożenia pozostałych punktów planu sześciopunktowego, w tym:
 • Intensyfikacją działań i zwiększeniem skali uwalniania osób arbitralnie zatrzymanych, w tym osób należących do grup najbardziej bezbronnych, oraz osób zaangażowanych w pokojową działalność polityczną; niezwłocznym przekazaniem odpowiednimi kanałami wykazu wszystkich miejsc, w których osoby te są przetrzymywane; niezwłoczną organizacją dostępu do tych miejsc oraz bezzwłocznym przekazaniem odpowiednimi kanałami odpowiedzi na wszystkie zgłoszone na piśmie żądania informacji, dostępu lub uwolnienia dotyczące tych osób;
 • Zapewnieniem dziennikarzom swobody przemieszczania się w całym kraju oraz objęciem ich niedyskryminacyjną polityką wizową;
 • Przestrzeganiem poszanowania swobody zrzeszania się i pokojowych demonstracji, zagwarantowanych przez prawo.
 • W każdej sytuacji wszystkie strony są zobowiązane do pełnego respektowania bezpieczeństwa UNSMIS oraz do pełnej współpracy z misją i ułatwiania jej prowadzenia wszelkich działań.
 • W każdej sytuacji strona rządowa jest zobowiązana do niezwłocznego umożliwienia organizacjom humanitarnym pełnego dostępu do wszystkich obszarów dotkniętych walkami. Strona rządowa i wszystkie pozostałe strony są zobowiązane do umożliwienia ewakuacji rannych oraz wszystkich osób cywilnych życzących sobie ewakuacji. Wszystkie strony są zobowiązane do wykonywania wszystkich zobowiązań nałożonych na nie przez prawo międzynarodowe, w tym zobowiązań w zakresie ochrony ludności cywilnej.

Uzgodnione zasady i wytyczne dotyczące transformacji kierowanej przez Syrię

6. Członkowie Grupy Działania uzgodnili następujące „Zasady i wytyczne dotyczące transformacji kierowanej przez Syrię”. Każde rozstrzygnięcie polityczne musi zapewnić obywatelom Syrii możliwość dokonania takiej zmiany, która:

 • Daje wszystkim Syryjczykom perspektywę na przyszłość;
 • Określa jednoznaczne kroki zmierzające do realizacji tej perspektywy oraz ich wiążący harmonogram;
 • Może zostać zrealizowana z zagwarantowaniem bezpieczeństwa i stabilności dla wszystkich, w atmosferze spokoju;
 • Zostanie szybko wdrożona bez dalszego rozlewu krwi i przemocy, a także będzie wiarygodna.

I. Perspektywa na przyszłość

Aspiracje obywateli Syrii zostały jednoznacznie wyrażone przez szeroką grupę objętych konsultacjami Syryjczyków. Powszechne jest pragnienie państwa, które:

 • Jest autentycznie demokratyczne i pluralistyczne, w którym dotychczasowi i nowi politycy będą uczciwie konkurować w wyborach na równych zasadach. Oznacza to także, że zaangażowanie na rzecz demokracji wielopartyjnej musi być trwałe i nie ograniczać się do pierwszej rundy wyborów.
 • Przestrzega międzynarodowe standardy praw człowieka, zasady niezawisłości sądów, odpowiedzialności władzy i praworządności. Jednak samo sformułowanie takiego zobowiązania nie wystarczy. Muszą istnieć dostępne dla społeczeństwa mechanizmy gwarantujące realizację tych zobowiązań przez osoby posiadające władzę.
 • Daje wszystkim ludziom takie same możliwości i szanse. Nie ma miejsca dla sekciarstwa ani dyskryminacji ze względów etnicznych, religijnych, językowych lub innych. Mniej liczne społeczności muszą mieć gwarancję, że ich prawa będą respektowane.

II. Jednoznaczne kroki zmierzające do transformacji

Konflikt w Syrii zakończy się dopiero wtedy, gdy wszystkie strony będą pewne istnienia pokojowej drogi ku wspólnej przyszłości dla wszystkich Syryjczyków. Z tego względu niezwykle istotne jest, aby każde rozstrzygnięcie zapewniało jednoznaczne, nieodwracalne działania zmierzające do transformacji, które będą realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem. Najważniejsze kroki każdej transformacji obejmują:

 • Ustanowienie tymczasowego organu władzy będącego w stanie stworzyć neutralne warunki, w których transformacja jest możliwa. Oznacza to, że tymczasowy organ władzy powinien mieć wszelkie uprawnienia wykonawcze. W jego skład mogą wejść członkowie obecnych władz, opozycji i innych ugrupowań. Powinien on zostać utworzony na podstawie wzajemnego porozumienia.
 • To obywatele Syrii mają zadecydować o przyszłości kraju. Wszystkie grupy i segmenty społeczeństwa syryjskiego muszą mieć możliwość udziału w procesie dialogu narodowego. Proces ten musi mieć nie tylko inkluzywny charakter, ale także musi być znaczący, a jego najważniejsze rezultaty muszą zostać wdrożone.
 • Na tej podstawie można przeprowadzić przegląd porządku konstytucyjnego i systemu prawnego. Wynik prac nad projektem konstytucji zostanie poddany pod ocenę społeczeństwa.
 • Po ustanowieniu nowego porządku konstytucyjnego niezbędne jest przygotowanie i przeprowadzenie wolnych, uczciwych, wielopartyjnych wyborów do nowo utworzonych instytucji i urzędów.
 • Niezbędna jest pełna reprezentacja kobiet we wszystkich aspektach transformacji.

III. Bezpieczeństwo, stabilność i spokój

Każda transformacja wiąże się ze zmianami. Bardzo istotne jest jednak, aby zapewnić możliwość przeprowadzenia transformacji w taki sposób, który zagwarantowałby wszystkim ludziom bezpieczeństwo i stabilność oraz odbył się w atmosferę spokoju. Wymaga to:

 • Pełnego spokoju i stabilności; wszystkie strony muszą współpracować z tymczasowym organem władzy w zakresie zapewnienia trwałego zaprzestania stosowania przemocy. Oznacza to zakończenie procesu wycofywania ugrupować zbrojnych oraz rozwiązanie problemu ich rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji społecznej.
 • Skutecznych działań zmierzających do ochrony grup bezbronnych oraz niezwłocznego rozwiązywania problemów humanitarnych na terenach, gdzie jest taka potrzeba. Konieczne jest również zapewnienie szybkiego zwolnienia zatrzymanych.
 • Ciągłości pracy instytucji rządowych i wykwalifikowanych pracowników. Koniecznością jest zachowanie lub odtworzenie usług publicznych, w tym wojska i służb bezpieczeństwa. Jednakże wszystkie instytucje rządowe – w tym służby wywiadowcze – muszą przestrzegać praw człowieka oraz standardów zawodowych i działać pod kierunkiem osób budzących publiczne zaufanie, a ich działalność wymaga kontroli tymczasowego organu władzy.
 • Zaangażowania w kwestię ponoszenia odpowiedzialności i pojednanie narodowe. Konieczne jest rozwiązanie problemu ponoszenia odpowiedzialności za czyny popełnione podczas obecnego konfliktu. Niezbędny jest również wszechstronny pakiet działań zapewniających działalność tymczasowego wymiaru sprawiedliwości, obejmujący odszkodowania dla ofiar obecnego konfliktu lub ich rehabilitację oraz działania zmierzające do narodowego pojednania i wybaczenia.<.li>

IV. Szybkie kroki zmierzające do osiągnięcia wiarygodnego porozumienia politycznego

Porozumienie polityczne musi zostać wypracowane przez obywateli Syrii, lecz czas nagli. Oczywiste jest, że:

 • Suwerenność, niepodległość, jedność i integralność terytorialna Syrii muszą być respektowane;
 • Konflikt musi zostać rozwiązany wyłącznie w drodze pokojowego dialogu i negocjacji; konieczne jest stworzenie warunków sprzyjających rozstrzygnięciom politycznym;
 • Musi zostać położy kres rozlewowi krwi. Wszystkie strony muszą w wiarygodny sposób ponowić zobowiązanie do realizacji planu sześciopunktowego. Zobowiązanie to musi uwzględniać zaprzestanie stosowania wszelkich form zbrojnej przemocy, jak również zawierać natychmiastowe, wiarygodne i widoczne działania zmierzające do realizacji punktów 2-6 planu sześciopunktowego;
 • Obecnie konieczna jest autentyczna współpraca wszystkich stron ze Wspólnym Specjalnym Wysłannikiem. Niezbędne jest, aby strony były przygotowane do wydelegowania skutecznie działających reprezentantów w celu sprawnej realizacji prac zmierzających do osiągnięcia kierowanego przez Syrię rozstrzygnięcia, które odpowiadałoby słusznym aspiracjom obywateli. Proces ten musi być w pełni inkluzywny, aby zagwarantować wysłuchanie opinii wszystkich grup syryjskiego społeczeństwa podczas prac nad opracowaniem rozwiązania politycznego zmierzającego do transformacji.

Zorganizowana społeczność międzynarodowa – w tym członkowie Grupy Działania – jest gotowa do udzielenia znacznego wsparcia przy realizacji porozumienia osiągniętego przez strony. Może to być pomoc międzynarodowa niesiona na podstawie mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeśli taka będzie wola. W celu wsparcia odbudowy kraju udostępnione zostaną znaczne fundusze.

Uzgodnione działania, które członkowie Grupy podejmą w celu realizacji powyższych założeń i udzielenia Wspólnemu Specjalnemu Wysłannikowi pomocy w staraniach o ułatwienie kierowanego przez Syrię procesu politycznego.

7. Członkowie Grupy Działania zaangażują się odpowiednio i będą wspólnie wywierać nieprzerwaną presję na strony syryjskie w celu podjęcia przez nie działań i zastosowania środków opisanych w punkcie 5.

8. Członkowie Grupy Działania sprzeciwiają się dalszej militaryzacji konfliktu.

9. Członkowie Grupy Działania zwracają uwagę władz Syrii na wagę powołania przez Wspólnego Specjalnego Wysłannika, gdy będzie taka potrzeba, skutecznego, dysponującego upoważnieniami reprezentanta w celu realizacji prac prowadzonych na podstawie planu sześciopunktowego i niniejszego komunikatu.

10. Członkowie Grupy Działania nalegają, aby opozycja działała bardziej spójnie i aby była w stanie zapewnić udział swoich efektywnie działających przedstawicieli w pracach realizowanych na podstawie planu sześciopunktowego i niniejszego komunikatu.

11. Członkowie Grupy Działania udzielą wszechstronnej pomocy Wspólnemu Specjalnemu Wysłannikowi i jego zespołowi w niezwłocznej współpracy z rządem państwa i opozycją oraz przy szerokich konsultacjach ze społeczeństwem Syrii jak również innymi międzynarodowymi podmiotami, która na celu podjęcie przyszłych działań.

12. Członkowie Grupy Działania chętnie wezmą udział w kolejnym spotkaniu tej grupy zwołanym przez Wspólnego Specjalnego Wysłannika, jeżeli uzna on za niezbędną weryfikację konkretnych postępów realizacji wszystkich punktów niniejszego komunikatu oraz ustalenie dalszych i dodatkowych czynności Grupy Działania niezbędnych w celu zażegnania kryzysu. Wspólny Specjalny Wysłannik będzie również stale informował Organizację Narodów Zjednoczonych i Ligę Państw Arabskich o istniejącej sytuacji.

Genewa, 30 czerwca 2012 r.
____________________________________________________________________________________________________________________


Zobacz również:

Sześciopunktowa propozycja Wspólnego Specjalnego Wysłannika ONZ i Ligi Państw Arabskich
http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2310


2012-07-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×