facebook facebook instagram youtube

ONZ w Kwestii Kobiet - UN Women

2 lipca 2010 r. Zgromadzenie Ogólne zdecydowało jednogłośnie o utworzeniu nowej jednostki ONZ. Jej celem jest przyśpieszenie tempa prac dotyczących spraw kobiet i dziewcząt na całym świecie. Jednostka rozpocznie swoją działalność w styczniu 2011 r. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon powoła Podsekretarza Generalnego, by stanął na czele nowej jednostki.

Jednostka Narodów Zjednoczonych ds. Równości Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women), w skrócie zwana UN Women, powstała w wyniku wieloletnich negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi ONZ i orędownictwu światowego ruchu kobiecego.

„Jestem wdzięczny państwom członkowskim za zrobienie tego wielkiego kroku naprzód w stronę kobiet i dziewcząt na całym świecie. UN Women znacznie podniesie skuteczność wysiłków ONZ dotyczących promowania równości kobiet i mężczyzn, zwiększania ich możliwości w życiu codziennym i walki z dyskryminacją na świecie.” - powiedział Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.

UN Women jest wspólną inicjatywą, powstałą w ramach reformy ONZ. W skład nowego ciała wchodzą cztery jednostki ONZ koncentrujące się na kwestiach równości kobiet i mężczyzn oraz uwłasnowolnienia kobiet:
• Wydział ONZ ds. Awansu Kobiet (Division for Advancement of Women - DAW), utworzony w 1946 r.
• Międzynarodowy Instytut Kształcenia i Badań nad Awansem Kobiet (Information Research and Training Institute for the Advancement of Women – OSAGI), utworzony w 1976 r.
• Biuro Specjalnego Doradcy ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i Promocji Kobiet (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women - OSAGI), utworzony w 1997 r.
• Fundusz NZ na Rzecz Kobiet (United Nations Development Fund for Women – UNIFEM), utworzony w 1976 r.

“Dziękuję kierownictwu i pracownikom DAW, INSTRAW, OSAGI oraz UNIFEM za ich zaangażowanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Liczę na ich pomoc, ponieważ wkraczamy w nową erę działań ONZ na rzecz kobiet. Uczyniłem z równości kobiet i mężczyzn i uwłasnowolnienia kobiet jeden z moich priorytetów. Niezwykle istotne są zarówno działania mające na celu eliminację przemocy wobec kobiet, jak i powoływanie większej ich liczby na stanowiska kierownicze, czy obniżanie wskaźnika umieralności okołoporodowej.” - zaznaczył Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.

Przez wiele dziesięcioleci Organizacja Narodów Zjednoczonych osiągnęła postęp w działaniach na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. Przyjęto przełomowe porozumienia: Deklarację Pekińską i Platformę Działania (Beijing Declaration and Platform for Action) czy Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Równość kobiet i mężczyzn jest nie tylko jednym z podstawowych praw człowieka. Jej osiągnięcie ma również ogromne konsekwencje dla ludności świata. Uwłasnowolnienie kobiet wspiera rozwój gospodarki, pobudzając jej wydajność i wzrost.

Nierówność na tle płci pozostaje jednak głęboko zakorzeniona w każdym społeczeństwie. Kobiety na całym świecie narażone są na przemoc i dyskryminację. Nie są one również wystarczająco reprezentowane w gremiach decyzyjnych. Wysoki wskaźnik umieralności okołoporodowej wciąż okrywa hańbą cały świat. W swoich dążeniach do promowania równości kobiet i mężczyzn, przez wiele lat ONZ borykała się ze sporymi trudnościami wynikającymi z braku dostatecznych funduszy czy zdecydowanego lidera.

UN Women ma być dynamicznym i silnym orędownikiem na rzecz kobiet i dziewcząt, zapewniającym im silne wsparcie na szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym. UN Women podniesie, a nie zastąpi, starania innych jednostek systemu ONZ (takich jak Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF, Program NZ ds. Rozwoju - UNDP i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych - UNFPA). Agendy te nadal będą zajmować się kwestią kobiet w obrębie swoich obszarów działalności.

Do zadań UN Women należy:
• wspieranie ciał międzyrządowych, takich jak Komisja Statusu Kobiet (Comission on the Status of Women - CSW) w formułowaniu polityk, globalnych standardów i norm,
• wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu powyższych standardów, udzielanie odpowiedniego wsparcia technicznego i finansowego tym państwom, które się o nie zwrócą, oraz promowanie efektywnej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim,
• wspieranie podmiotów ONZ w wywiązywaniu się ze zobowiązań podjętych w kwestii kobiet, włączając w to monitorowanie postępu realizacji tych zobowiązań.

Działania UN Women będą finansowane zarówno z budżetu ONZ jak i dobrowolnych składek. Państwa członkowskie oszacowały, że do funkcjonowania UN Women potrzebne jest co najmniej 500 mln dolarów - kwota dwukrotnie wyższa niż suma połączonych rocznych budżetów DAW, INSTRAW, OSAGI i UNIFEM.

„UN Women sprawi, że kobiety i dziewczęta będą mogły wypowiedzieć się jednym silnym głosem, jaki należy im się na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że dzięki pracy tej nowej jednostki, my wszyscy, kobiety i mężczyźni, dokonamy postępu w realizacji celu jakim jest równość, rozwój i pokój dla wszystkich kobiet i dziewcząt na całym świecie.” - powiedziała Asha-Rose Migiro, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Więcej informacji:

UN Women
http://www.unwomen.org/2010-09-02

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×