facebook facebook instagram youtube

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju (2012)
(2012 Millennium Development Goals Report)
---------------------------------------------------------------------

Trzy Milenijne Cele Rozwoju zostały osiągnięte, teraz kluczem do sukcesu w 2015 roku jest globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju.


Nie możemy pozwolić, aby trwający kryzys gospodarczy zniweczył postęp, jaki został poczyniony w zwalczaniu ubóstwa.


Nowy Jork, 2 lipca: - Trzy istotne cele związane z ubóstwem, slumsami i dostępem do wody zostały osiągnięte na trzy lata przed rokiem 2015 - czytamy w Raporcie o Milenijnych Celach Rozwoju, który został dziś przedstawiony przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona. Osiągnięcie pozostałych celów, mimo stojących wyzwań, jest możliwe pod warunkiem, że rządy państw nie odstąpią od realizacji zobowiązań przyjętych ponad dziesięć lat temu.

We wstępie do raportu Sekretarz Generalny ONZ pisze, że dalszy sukces zależy od realizacji celu ósmego, który dotyczy globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju. „Nie możemy pozwolić, aby trwający kryzys gospodarczy, który opanował większość rozwiniętego świata spowolnił lub zniweczył postępy, jakie zostały poczynione. Korzystajmy z naszych dotychczasowych osiągnięć i nie ustępujmy dopóki wszystkie Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte.” – pisze Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon.

Postęp

Zgodnie z Raportem o Milenijnych Celach Rozwoju, po raz pierwszy odkąd zaczęto monitorować kwestię ubóstwa, zarówno liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie jak i wskaźniki ubóstwa spadły we wszystkich rozwijających się regionach, w tym w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie wskaźniki te są najwyższe. Wstępne szacunki wskazują, że w 2010 roku liczba osób żyjących za mniej niż 1,25 dolara dziennie spadła o więcej niż połowę w stosunku do 1990 roku. Oznacza to, że pierwszy Milenijny Cel Rozwoju - zmniejszenie wskaźnika skrajnego ubóstwa o połowę w stosunku do roku 1990 - został osiągnięty w globalnym wymiarze na długo przed 2015 rokiem.

Raport donosi również o innym sukcesie, jakim jest osiągnięcie celu zakładającego zmniejszenie o połowę liczby ludzi pozbawionych stałego dostępu do wody pitnej do 2015 roku. Odsetek osób korzystających z ulepszonych źródeł wody wzrósł z poziomu 76 procent w 1990 roku do 89 procent w 2010 roku. Oznacza to, że ponad 2 miliardy osób więcej ma obecnie dostęp do ulepszonych źródeł wody, kanalizacji i chronionych studni.

Natomiast udział mieszkańców miast, którzy żyją w slumsach w rozwijających się krajach spadł z 39 procent w 2000 roku do 33 procent w 2012 roku. Ponad 200 mln osób uzyskało dostęp do ulepszonych źródeł wody i urządzeń sanitarnych, czy też do solidniejszych lub mniej przeludnionych domów mieszkalnych. To osiągnięcie wykracza poza założenie, które przewiduje znaczącą poprawę warunków życia przynajmniej 100 milionów mieszkańców slumsów do roku 2020.

W Raporcie o Milenijnych Celach Rozwoju wskazano również na fakt, iż świat osiągnął kolejny ważny sukces dotyczący zasady parytetu dziewcząt i chłopców w dostępie do edukacji na poziomie podstawowym. Dzięki wysiłkom krajowym i międzynarodowym, o wiele więcej dzieci jest zapisywanych do szkół na poziomie podstawowym, zwłaszcza po 2000 roku. Najbardziej na tym skorzystały dziewczęta. Wskaźnik ten wzrósł w 2010 roku, w  którym na 100 chłopców przypadało 97 dziewcząt, podczas gdy w 1999 roku na 100 chłopców przypadało 91 dziewcząt.

Według Raportu wskaźnik zapisów dzieci w wieku szkolnym do szkoły podstawowej szczególnie wzrósł w Afryce Subsaharyjskiej - z 58 do 76 procent w latach 1999 - 2010. Wielu krajom w regionie udało się zmniejszyć liczbę dzieci nieuczęszczających do szkoły, mimo że populacja dzieci w wieku szkolnym rosła.

Pod koniec 2010 roku z terapii antyretrowirusowej, stosowanej w przypadku zakażenia HIV lub AIDS, korzystało 6,5 miliona osób zamieszkujących rozwijające się regiony. Jest to największy wzrost w skali jednego roku jaki kiedykolwiek odnotowano. Od grudnia 2009 roku ponad 1,4 miliona ludzi korzystało z terapii.

„Wyniki te”, mówił Ban Ki-moon „wskazują, iż udało się bardzo mocno ograniczyć ludzkie cierpienie oraz w jasny sposób potwierdzają, że podejście do zadań zawartych w Milenijnych Celach Rozwoju jest słuszne. Nie oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach. Prognozy przewidują, że w 2015 roku pond 600 milionów ludzi na całym świecie wciąż nie będzie miało dostępu do bezpiecznej wody pitnej, dzienny dochód prawie miliarda osób będzie wynosił mniej niż 1,25 dolara, matki wciąż będą niepotrzebnie tracić życie podczas porodu, a dzieci nadal będą chorować i umierać na choroby, którym można zapobiegać. Globalnym wyzwaniem pozostaje głód, zaś cel umożliwienia wszystkim dzieciom ukończenia edukacji na poziomie podstawowym jest wciąż nieosiągnięty, a przecież ma on fundamentalne znaczenie i wpływ na wszystkie inne kwestie. Brak urządzeń sanitarnych stanowi przeszkodę na drodze do postępu w zakresie zdrowia i żywienia… natomiast emisja gazów cieplarnianych nadal stanowi poważne zagrożenie dla ludzi i ekosystemów.

Trwała nierówność

W Raporcie wskazano, iż trwałe nierówności pomniejszają skalę odnotowanych sukcesów, jako że występują one w poszczególnych państwach i regionach w różnym stopniu. Ponadto, po licznych kryzysach w latach 2008-2009 postęp w zakresie osiąganiu niektórych Milenijnych Celów Rozwoju został spowolniony.

Nastąpiła istotna poprawa opieki zdrowotnej nad matkami oraz obniżenie wskaźnika umieralności okołoporodowej, lecz postęp w tym zakresie odbywa się powoli. Zmniejszyła się liczba nastoletnich ciąż i skala stosowania środków antykoncepcyjnych pozostała na wysokim poziomie, jednak od 2000 roku zmiany te zachodzą wolniej niż dekadę wcześniej.

Prawie połowa populacji rozwijających się regionów, czyli 2,5 miliarda ludzi, nadal nie posiada dostępu do ulepszonych urządzeń sanitarnych. Do 2015 roku świat zdoła zaspokoić zaledwie 67 procent potrzeb w tym zakresie, a zatem znacznie mniej niż 75 procent przewidzianych w Milenijnym Celu.

Szansa, by osiągnąć więcej i ustalić plan działań na przyszłość

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju z jednej strony z optymizmem przyjmuje odnotowany sukces, z drugiej jednak ostrzega, że rok 2015, czyli wyznaczony termin osiągnięcia Celów, zbliża się w szybkim tempie. W związku z tym rządy państw, wspólnota międzynarodowa, społeczeństwo obywatelskie oraz sektor prywatny muszą zwiększyć swoje wysiłki, by je zrealizować.

Nadal istnieje zjawisko nierówności płci – kobiety wciąż spotykają się z dyskryminacją w dostępie do edukacji, pracy i dóbr ekonomicznych oraz w kwestii uczestnictwa we władzach rządowych. Przemoc wobec kobiet stale podważa wysiłki podejmowane dla osiągnięcia wszystkich wyznaczonych celów. Dalszy postęp do roku 2015 i w kolejnych latach będzie w znacznym stopniu zależał od powodzenia w zakresie tych wzajemnie powiązanych wyzwań. W Raporcie wskazano, iż tworzony jest nowy plan, który zakłada kontynuację działań po 2015 roku. Zarówno powodzenia jak i niepowodzenia kampanii dotyczącej Milenijnych Celów Rozwoju wzbogaciły nas o nowe doświadczenie, z którego możemy czerpać w naszych dyskusjach. Zyskaliśmy również wiarę, że dalszy sukces jest możliwy.

„Teraz świat oczekuje, że wszystkie te cele będą osiągnięte i że muszą być one zrealizowane w krótkim okresie czasu, a nie w długim. To przywódcy odpowiadają za spełnienie tego wysokiego standardu. Sektor rządowy, biznesu, akademicki i społeczeństwo obywatelskie, które często działają w sposób nieskoordynowany, uczą się współpracy w zakresie wspólnych dążeń.”, mówił Zastępca Sekretarza Generalnego do Spraw Gospodarczych i Społecznych, Sha Zukang.

Raport o Milenijnych Celach Rozwoju ukazuje się co roku i ocenia postęp regionów na drodze do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Stanowi on obszerny zbiór aktualnych danych zebranych przez ponad 25 agend Narodów Zjednoczonych i innych międzynarodowych instytucji. Raport wydaje Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ. Kompletne dane użyte do przygotowania Raportu są dostępne na stronie http://mdgs.un.org

Więcej informacji i materiałów prasowych na stronie www.un.org/millenniumgoals .


2012-07-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×