facebook facebook instagram youtube

Spotkanie wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego NZ
dotyczące rządów prawa
24 września 2012 r.  • Rządy prawa są jednym ze wspólnych wyzwań, z jakimi boryka się społeczność światowa.

  • Jest to pierwsze spotkanie wysokiego szczebla, poświęcone wyłącznie rządom prawa.

  • W marcu 2012 r., Sekretarz Generalny przedłożył Zgromadzeniu Ogólnemu raport zawierający propozycje działań, które umożliwiłyby osiągnięcie konkretnych rezultatów.

  • Proces składania dobrowolnych zobowiązań przez państwa członkowskie ONZ został otwarty.


Rządy prawa są jednym ze wspólnych wyzwań, z jakimi boryka się społeczność światowa. Niezbędne jest istnienie skutecznych i odpowiedzialnych instytucji na poziomie krajowym, stosujących zasadę równości każdej osoby wobec prawa. Takie podejście jest ważne dla unikania konfliktów i odbudowy kraju w sytuacjach pokonfliktowych. Zagrożenia wynikające z przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, konfliktów zbrojnych i terroryzmu hamują międzynarodowy rozwój i bezpieczeństwo. By temu zapobiec, należy stosować efektywne instrumenty prawne na poziomie krajowym, regionalnym i światowym.

Na poziomie międzynarodowym, rządy prawa oznaczają przewidywalność i prawomocność działań państw, wzmacniają ich suwerenną równość i stanowią podstawę odpowiedzialności krajów za wszystkie osoby znajdujące się na ich terytorium i będące w zakresie ich jurysdykcji. Pełna realizacja zobowiązań wynikających z Karty NZ i innych instrumentów międzynarodowych jest niezbędna dla zachowania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, skutecznej walki z pojawiającymi się zagrożeniami i wyeliminowania luk w międzynarodowym prawie karnym.

Uznając rosnące znaczenie praworządności dla celów Narodów Zjednoczonych, 24 września 2012 r., na dzień przed debatą ogólną, Zgromadzenie Ogólne zwoła plenarne spotkanie wysokiego szczebla na temat „rządy prawa na szczeblu krajowym i międzynarodowym”. Tematowi temu po raz pierwszy poświęcone zostanie odrębne spotkanie.

Raport Sekretarza Generalnego

W Rezolucji A/RES/66/102, która ustala zakres podmiotowy spotkania wysokiego szczebla, Zgromadzenie Ogólne zwróciło się z wnioskiem do Sekretarza Generalnego o przedłożenie raportu dotyczącego spotkania do marca 2012 r. Raport ten, zatytułowany „Zapewnianie sprawiedliwości: program działań ku wzmocnieniu praworządności na szczeblu krajowym i międzynarodowym” (A/66/749), zawiera propozycje działań, które umożliwiłyby osiągnięcie konkretnych rezultatów. Propozycje te były dyskutowane przez państwa członkowskie, przygotowujące dokument końcowy, który ma zostać przyjęty podczas spotkania wysokiego szczebla.

Proces składania dobrowolnych zobowiązań przez państwa również został otwarty. Wskazówki i przykładowe teksty zobowiązań zostały umieszczone na stronie internetowej ONZ na temat rządów prawa i w repozytorium dokumentów (www.unrol.org) i będą okresowo aktualizowane.

Przemówienia

Zgodnie z decyzją Zgromadzenia Ogólnego, zawartą w Rezolucji A/RES/66/102, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego, Sekretarz Generalny, Przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Administrator Programu NZ ds. Rozwoju, Dyrektor Wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i  Przestępczości oraz Przewodniczący Komisji Prawa Międzynarodowego zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w debacie wraz z przedstawicielami państw członkowskich i organizacji pozarządowych oraz obserwatorami. Państwa członkowskie okazały duże zainteresowanie zabraniem głosu podczas spotkania. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego wkrótce przedstawi szczegóły organizacyjne dotyczące przebiegu spotkania wysokiego szczebla, łącznię z listą mówców.

Wydarzenia towarzyszące

Od 24 do 28 września 2012 r., czyli w dniu spotkania wysokiego szczebla i w pierwszym tygodniu trwania sześćdziesiątej siódmej sesji Zgromadzenia Ogólnego, odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących. Stale aktualizowana lista tych wydarzeń znajduje się na stronie www.unrol.org.

Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego opracował listę organizacji pozarządowych, posiadających status konsultatywny przyznany przez Radę Gospodarczą i Społeczną, jak również listę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz praworządności, które wyraziły wolę udziału w spotkaniu wysokiego szczebla. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego wybierze również prelegentów wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz praworządności, które nie posiadają statusu konsultatywnego przy Radzie Gospodarczej i Społecznej.


2012-09-20

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×