facebook facebook instagram youtube

Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju
(Spotkanie plenarne wysokiego stopnia Zgromadzenia Ogólnego)
20-22 września 2010 r., Nowy Jork

Szczyt ONZ kończy się przyjęciem globalnego planu działania
dotyczącego osiągnięcia celów rozwoju do 2015 roku.


Sekretarz Generalny ONZ zapewni ponad 40 miliardów dolarów
na zdrowie kobiet i dzieci.

Szczyt ONZ w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju zakończył się przyjęciem globalnego planu działania zmierzającego do osiągnięcia ośmiu celów walki z ubóstwem do 2015 roku. Przyjęto także główne zobowiązania związane ze zdrowiem kobiet i dzieci oraz inne inicjatywy dotyczące walki z ubóstwem, głodem i chorobami.

Dokument końcowy, przyjęty na zakończenie trzydniowego Szczytu "Dotrzymać obietnicy: Zjednoczeni w celu osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju”, potwierdza zobowiązania przywódców państw do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju i zawiera konkretny harmonogram działań do 2015 roku. W oparciu o przykłady sukcesów i wyciągnięte wnioski z ostatnich dziesięciu lat, dokument przedstawia konkretne wytyczne skierowane do wszystkich strony, zmierzające do przyspieszenia postępu w osiągnięciu każdego z ośmiu Celów. Stwierdza, że pomimo niepowodzeń spowodowanych gospodarczymi i finansowymi kryzysami, uczyniono znaczący postęp w walce z ubóstwem oraz zwiększono liczbę osób uczęszczających do szkół. Nastąpiła również poprawa stanu zdrowia ludzi w wielu krajach. Powyższe przykłady wskazują, że Milenijne Cele Rozwoju są osiągalne.

Przywódcy państw rozwiniętych i rozwijających się, wspólnie z sektorem prywatnym, fundacjami, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim i instytucjami badawczo-rozwojowymi przeznaczyli na kolejne pięć lat ponad 40 miliardów dolarów na znaczne przyspieszenie postępu w poprawie stanu zdrowia kobiet i dzieci. Globalna Strategia na rzecz Zdrowia Kobiet i Dzieci (the Global Strategy for Women’s and Children’s Health) – wspólna międzynarodowa inicjatywa zainicjowana przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona – daje szansę uratowania życia ponad 16 milionów kobiet i dzieci, zapobiegnięcia 33 milionom niechcianych ciąż, ochrony 120 milionów dzieci przed zapaleniem płuc i 88 milionów dzieci przed nieprawidłowym rozwojem z powodu niedożywienia. Ponadto umożliwia ona poprawę działań ograniczających występowanie śmiertelnych chorób, takich jak malaria czy AIDS oraz zapewnienia kobietom i dzieciom dostęp do dobrych jakościowo usług zdrowotnych i wykwalifikowanego personelu medycznego.

"Wiemy, co zrobić, by ratować życie kobiet i dzieci. Wiemy także, że Milenijne Cele Rozwoju nie zostaną osiągnięte bez uwzględnienia potrzeb kobiet i dzieci.” – powiedział Sekretarz Generalny Ban Ki-moon na Szczycie. "Dziś jesteśmy świadkami takiego przywództwa, jakiego od dawna potrzebowaliśmy”.

Również na Forum Sektora Prywatnego, zorganizowanym przez UN Global Compact, rządy, organizacje międzynarodowe i zainteresowane strony oraz przedstawiciele świata biznesu zgodzili się na wypełnienie wielu ważnych zobowiązań dotyczących każdego z ośmiu Celów.

Wybrane zobowiązania podjęte na Szczycie w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju:

Cel 1.: Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód

• Bank Światowy w ramach Planu Działania dla Rolnictwa (Agriculture Action Plan) zwiększy swoje wsparcie dla tego sektora do 6 – 8 miliardów dolarów rocznie przez najbliższe trzy lata. Pomoc ta ma ożywić płace, zatrudnienie i poprawić bezpieczeństwo żywnościowe w wielu krajach o niskich dochodach. Przed 2008 rokiem wynosiła ona 4,1 miliarda dolarów rocznie.

• Korea Południowa zobowiązała się przeznaczyć 100 milionów dolarów na wsparcie rolnictwa i  bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się.

• Chile zobowiązało się do ogłoszenia w 2011 roku inicjatywy Ethical Family Income. Ma ona wspomóc najbiedniejsze rodziny i najbardziej potrzebującą ludność należącą do klasy średniej.

• Portal Monster.com zobowiązał się rozszerzyć dostępność do pracy młodym mieszkańcom obszarów wiejskich w Indiach. 40 tysiącom wiosek w dziewięciu stanach Indii, zostanie udostępniony portal Rozgarduniya.com zawierający oferty pracy.

Cel 2.: Zapewnić powszechną edukację na poziomie podstawowym

• Bank Światowy zwiększy o kwotę 750 milionów dolarów swoje bezprocentowe pożyczki i dotacje inwestycyjne wspierające edukację na poziomie podstawowym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kraje mające trudności w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju do 2015 roku, przede wszystkim na Afrykę subsaharyjską.

• Firma Dell zobowiązała się przeznaczyć 10 milionów dolarów na edukację technologiczną.

Cel 3.: Promować równość płci i awans społeczny kobiet

• Earth Institute, Ericsson i Millennium Promise ogłosiły edukacyjną inicjatywę non-profit ,,Connect to Learn” mającą poprawić dostęp i jakość edukacji na poziomie średnim dla dzieci na całym świecie, szczególnie dla dziewcząt. W ramach inicjatywy udzielane są trzyletnie stypendia dla osób uczęszczających do szkoły średniej oraz pokrywane wydatki związane z nauką, kosztami książek, mundurków i dostępu do technologii szerokopasmowej. W przeciągu najbliższych 100 dni pierwsze 100 stypendiów zostanie przyznanych dla młodzieży w Milenijnych Wioskach w Ghanie i Tanzanii.

• UPS International przeznaczył 2 miliony dolarów dla dziewcząt działających w stowarzyszeniu World Association of Girl Guides and Girl Scouts w ramach programów wspierających przyszłe liderki i zrównoważone środowisko w 145 krajach.

• ExxonMobil we współpracy z Ashoka’s Changemakers, International Council for Research on Women i Thunderbird Emerging Markets Laboratory przeznaczył 1 milion dolarów na wsparcie technologii, które pomogą kobietom zwiększyć swój udział w życiu gospodarczym i efektywniej w nim uczestniczyć. Program ten ma pomóc bezpośrednio 13,5 tysiącom ludzi, a pośrednio więcej niż 475 tysiącom w ciągu najbliższych dwóch lat.

Cel 4.: Ograniczyć umieralność dzieci i Cel 5.: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami

• Kanada potwierdziła swoje zobowiązanie do mobilizacji członków ugrupowania G8, państw, kluczowych donorów i prywatnych fundacji, by przekazali fundusze w łącznej kwocie 10 miliardów dolarów w przeciągu najbliższych 5 lat. W ramach Inicjatywy Uskoka, przyjętej na Szczycie G8, środki te zostaną przeznaczone na poprawę zdrowia matek, noworodków i dzieci.

• Trynidad i Tobago utworzyły fundusz Children’s Life Fund, żeby zapewnić kryzysową opiekę medyczną nad dziećmi, w tym możliwość przeprowadzania nagłych operacji, co wymaga wprowadzenia nowych procedur leczenia w Trynidad i Tobago.

• Szpitale LifeSpring zobowiązały się zapewnić około 82 tysiącom Hindusek i ich rodzinom dostęp do dobrej jakościowo opieki medycznej. W ciągu najbliższych pięciu lat w Indiach zostanie zwiększona liczba szpitali dla matek i dzieci z 9 do 200. Przyczyni się to do poprawy standardów opieki medycznej oraz zmniejszy umieralność matek i dzieci.

Szczegółowa lista zobowiązań na kwotę 40 miliardów dolarów przeznaczoną na Globalną Strategię Sekretarza Generalnego w sprawie Zdrowia Kobiet i Dzieci znajduje się na stronie The Global Strategy for Women's and Children's Heath: http://www.un.org/sg/globalstrategy.shtml

Cel 6.: Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób

• Francja ogłosiła, że w latach 2011-2013 przekaże 1,4 miliarda dolarów na Globalny Fundusz do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią - tym samym pomoc wzrośnie o 20%. Jest to pierwsze ze zobowiązań podjęte przed spotkaniem Globalnego Funduszu dotyczącym środków finansowych (4 – 5 października 2010 r.). 46% tej kwoty zostanie przeznaczone bezpośrednio na zdrowie kobiet i dzieci, a także uzupełni środki Globalnej Strategii dla Zdrowia Kobiet i Dzieci w wysokości 40 miliardów dolarów.

• Wielka Brytania ogłosiła potrojenie wielkości pomocy finansowej na walkę z malarią, zwiększając pomoc ze 150 milionów funtów do 500 milionów funtów rocznie do 2014 roku.

• Bank Światowy ogłosił zwiększenie finansowania programów opieki zdrowotnej o ponad 600 milionów dolarów do 2015 roku na poprawę podstawowych usług medycznych i sytuacji żywnościowej oraz na wzmocnienie podstawowych systemów zdrowotnych w 35 krajach, przede wszystkim we Wschodniej i Południowej Azji oraz Afryce subsaharyjskiej.

• Sumitomo Chemical zobowiązało się w latach 2010 – 2011 przekazać 400 tysięcy siatek przeciwmalarycznych każdej Wiosce Milenijnej. W 2006 roku dostarczono 330 tysięcy siatek.

Cel 7.: Rozwijać zrównoważone środowisko

• Stany Zjednoczone Ameryki poinformowały, że w ciągu najbliższych pięciu lat przekażą prawie 51 milionów dolarów publiczno – prywatnej spółce Global Alliance for Clean Cookstoves działającej w ramach Fundacji ONZ (United Nations Foundation). Dąży ona do zainstalowania 100 milionów ekologicznie czystych kuchenek na całym świecie.

• Kamerun w ramach Programu Rozwoju Sektora Energetycznego zamierza do 2015 roku podwoić produkcję energii, a do 2020 roku zwiększyć ją trzykrotnie.

• WaterHealth International zobowiązało się wybudować 75 zakładów oczyszczania wody w Bangladeszu i włączyć kolejne 100 wiosek w Indiach do istniejącej już sieci zakładów. Zapewni to dostęp do czystej wody 175 tysiącom ludzi w ubogich społecznościach w Indiach Bangladeszu.

• Spółka PepsiCo zobowiązała się zapewnić dostęp do czystej wody 3 milionom ludzi na całym świecie do 2015 roku.

Cel 8.: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju

• Unia Europejska zaoferowała pomoc w wysokości 1 miliarda euro dla najbardziej zaangażowanych i potrzebujących krajów, aby uczyniły postępy w osiągnięciu najbardziej zagrożonych Celów.

• Belgia przeznaczyła 400 tysięcy euro na Czwartą Konferencję ONZ w sprawie Najmniej Rozwiniętych Krajów (Fourth United Nations Conference on Least Developed Countries), która ma się odbyć w 2011 roku w Stambule w Turcji.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zobacz:

Więcej informacji na temat Globalnej Strategii dla Zdrowia Kobiet i Dzieci oraz szczegółowej listy zobowiązań na stronie:
The Global Strategy for Women's and Children's Heath
http://www.un.org/sg/globalstrategy.shtml

Informacje na temat podjetych zobowiazań na stronie
The Secretary-General's Global Strategy for Women's and Children's
http://www.everywomaneverychild.org/

Więcej informacji na temat Szczytu, dokumentu końcowego, Ambasadorów Dobrej Woli ONZ, Posłańców Pokoju wspierających Milenijne Cele Rozwoju oraz MDG Advocates na stronie:
We can end poverty. Millennium Development Goals 2015
www.un.org/en/mdg/summit2010.2010-10-11

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×