facebook facebook instagram youtube

Rola UN-Water jako jednostki koordynującej działania agend Narodów Zjednoczonych
na rzecz wody i infrastruktury sanitarnej

Gilbert F. Houngbo przewodniczący Un-Water i Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa.

Obecnie 2,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanych zasobów wodnych, a 4,5 miliarda żyje bez dostępu do bezpiecznie zarządzanych usług sanitarnych. Każdego roku kryzys ten kosztuje życie ok. 340 000 dzieci, a jego skutki w znaczący sposób dotykają całe społeczeństwa i gospodarki. Do roku 2050 całkowita liczba ludności świata wzrośnie o 2 miliardy, a zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 30%. Zasoby wody są jednak skończone. Nasuwa się zatem pytanie, jak zamierzamy sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na zasoby wodne, a jednocześnie wypełnić zobowiązania związane z przestrzeganiem prawa każdego człowieka do wody i warunków sanitarnych? Każdego dnia UN-Water zmaga się z wyzwaniem, szukając właściwej odpowiedzi na to pytanie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zawsze uważała, że ze względu na wielkie znaczenie wody dla wielu sektorów konieczna jest współpraca dla uniknięcia fragmentacji działań. Choć system Narodów Zjednoczonych nie posiada osobnej jednostki, która zajmuje się wyłącznie zagadnieniami związanymi z wodą, kwestie dotyczące wody i warunków sanitarnych są istotne dla wszystkich głównych obszarów działań Organizacji. Woda odgrywa kluczową rolę w każdej dziedzinie, poczyniwszy od opieki zdrowotnej i odżywiania, a kończąc na równości płci i gospodarce. Wysiłki koordynujące prace Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestii wody rozpoczęły się w roku 1977 wraz ze „Intersecretariat Group for Water Resources”, włączonego później do prac Podkomitetu ds. Zasobów Wodnych Administracyjnego Komitetu Koordynacyjnego NZ (Administrative Committee on Coordination-ACC).

W tym roku jednostka UN-Water obchodzi 15. rocznicę powstania. UN-Water ma w swych szeregach 31 podmiotów NZ oraz 39 zewnętrznych organizacji partnerskich. Jej zadaniem jest zapewnienie, aby wszystkie państwa agendy Narodów Zjednoczonych wspólnie odpowiadały na wyzwania związane z wodą.  

Nasze wysiłki koncentrują się na trzech obszarach: polityce informacyjnej, monitorowaniu i raportowaniu oraz inspirowaniu do podejmowania działań.

 1. Polityka informacyjna

Zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do wody i usług sanitarnych zarządzanych w sposób zrównoważony stanowi złożone wyzwanie, któremu można sprostać wyłącznie poprzez podjęcie współpracy i nawiązywanie stosunków partnerskich. System Narodów Zjednoczonych i partnerzy (zewnętrzne organizacje) pracują wspólnie nad zidentyfikowaniem nowych problemów i opracowaniem efektywnych i skoordynowanych rozwiązań.

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i wchodzące w jej skład 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju wskazały powiązania pomiędzy wodą i warunkami sanitarnymi oraz wszystkimi innymi obszarami rozwoju. W rezultacie zagadnienia dotyczące wody i warunków sanitarnych nie tylko zostały ujęte w osobnym celu (6. Cel: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi), lecz także nadmienione zostały w poszczególnych Celach, by zbudować w pełni zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju, które będzie zapewniać wzajemne wsparcie.

Jednostka UN-Water w procesie przeglądowym oceniającym realizację Agendy 2030, w tym  w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju, państwa członkowskie i nasi partnerzy wnoszą wkład w opracowanie innych kluczowych raportów. Czyni ona również starania które mają uświadomić bezpośredni wpływ zmian klimatu na zasoby wodne, a niektóre państwa członkowskie i partnerzy zaproponowali pewne innowacyjne rozwiązania. Kluczową sprawą dla naszych prac pozostaje stałe zaangażowanie w prace Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych, w Sprawie Zmian Klimatu, która skupia się na badaniu powiązań pomiędzy zmianami klimatycznymi oraz adaptacją i osłabianiem skutków zmian poprzez zarządzanie zasobami wodnymi.

UN-Water opowiada się także za ujęciem zagadnień związanych z wodą w innych przełomowych porozumieniach ostatnich lat, takich jak porozumienie z Sendai dotyczące zmniejszenia skutków klęsk żywiołowych 2015–2030 oraz Agendy Działań z Addis Ababa w ramach Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju. Wysiłki te przyczyniły się do zapewnienia, że zagadnienia dotyczące wody i infrastruktury sanitarnej stały się integralną częścią głównych działań rozwojowych na poziomie międzynarodowym.

2. Monitorowanie i raportowanie

Wykorzystanie danych i dowodów do usprawniania procesów decyzyjnych może nie tylko zwiększyć efektywność i trafność inwestycji, lecz także pomóc zwiększyć świadomość innych. Zadanie to realizujemy poprzez dostarczanie spójnych i wiarygodnych danych i informacji na temat kluczowych tendencji i zagadnień dotyczących gospodarowania zasobami wodnymi.

W ostatnich latach w ramach wielu różnych inicjatyw ONZ-owskich jak i poza strukturami Organizacji, zbierano informacje dotyczące różnych czynników wpływających na obieg wody. Aby spełnić wymagania wynikające z Agendy 2030, jednostka UN-Water ogłosiła Inicjatywę Zintegrowanego Monitorowania na Rzecz 6. Celu, która skupia organizacje zajmujące się światowymi wskaźnikami realizacji 6. Celu, oraz opiera się na pracach:

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Wspólnego Programu Monitoringu ds. Zaopatrzenia w Wodę i Infrastruktury Sanitarnej (Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene - JMP),

UN-Water Globalnej Analizy i Oceny Infrastruktury Sanitarnej i Wody Pitnej (UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water - GLAAS), Inicjatywy Globalnego Zarządzania Środowiskowego (Global Environmental Management Initiative -GEMI).

W listopadzie 2017 roku warsztaty dotyczące zintegrowanego monitorowania zorganizowane przez UN-Water i Ministerstwo Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Holandii gościły 120 uczestników z 75 krajów. Zadaniem warsztatów była ocena wyników z lat 2016–2017 w zakresie zbierania danych oraz wymiana doświadczeń. Działania tego typu tworzą grunt dla większej współpracy przyczyniającego się do zwiększenia efektywności procesu monitorowania w przyszłości.

W momencie tworzenia tego dokumentu jednostka UN-Water przygotowuje raport podsumowujący (Synthesis Raport 2018) na temat wody i infrastruktury sanitarnej w ramach 6. Celu, oraz zapowiedziała spotkanie by zaprezentować pierwsze wyniki. Raport przedstawi wspólne sanowisko agend należących do systemu Narodów Zjednoczonych i będzie zawierać początkowe dane statystyczne. Zostanie on opublikowany w czerwcu 2018 roku przed rozpoczęciem Forum Politycznego Wysokiego Szczebla dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju.

3. Inspirowanie do działania

Każdego roku jednostka UN-Water koordynuje międzynarodowe obchody Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Toalet, aby zwiększać świadomość ludzi na temat podstawowych problemów oraz inspirować do działania i zmierzenia się z problemami dotykającymi miliardy ludzi.

W marcu każdego roku wydajemy Raport o Gospodarce Wodnej na Świecie (World Water Development Report - WWDR). W raporcie mówi się jednym głosem na temat wyzwań związanych z wodą, mających strategiczne znaczenie dla świata. Raport dostarcza wiarygodnych informacji i wspiera proces lepszego wykorzystania zasobów wodnych dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Tematyka WWDR staje się częścią kampanii społecznych z okazji Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Toalet.

W 2016 roku tematem przewodnim były woda i miejsca pracy. Poprzez WWDR zainicjowano ogólnoświatową debatę nad faktem, iż w wymiarze globalnym trzy na cztery miejsca pracy uzależnione są od wody. Dyskusja na ten temat prowadzona była także w ramach Światowego Dnia Wody i Światowego Dnia Toalet poprzez organizację wydarzeń i konferencji online oraz w mediach społecznościowych. W ramach Światowego Dnia Wody 2016 została zainaugurowana inicjatywa Wash4Work, by zaangażować sektor biznesowy w proces usprawniania dostępu do wody oraz warunków sanitarnych i higienicznych w miejscach pracy i społecznościach w których żyją pracownicy, oraz łańcuchach dostaw.

Tematem przewodnim WWDR w zeszłym roku były ścieki, a w 2018 roku będziemy się koncentrować na rozwiązaniach oferowanych przez naturę. Reakcje różnych podmiotów, od nauczycieli po użytkowników serwisu Facebook, pracowników organizacji pozarządowych i decydentów, pokazują że kampanie pomagają włączyć się w inicjatywę i wspierają ogólnoświatową debatę na temat wody, infrastruktury sanitarnej i zrównoważonego rozwoju.

Krok naprzód

Uczyniono znaczący postęp w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i zwiększenia działań na rzecz pitnej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Osiągnięcia te oraz podniesienie priorytetu wody na szczeblu politycznym, stanowią siłę napędową dla realizacji zadań do roku 2030 z korzyścią dla każdego człowieka.

Wszyscy wiemy, że stojące przed nami wyzwania są ogromne. Zdrowie, edukacja, żywność, energia, równość płci, gospodarka, środowisko naturalne – sukces we wszystkich tych obszarach zrównoważonego rozwoju jest z natury rzeczy ściśle uzależniony od dostępności zasobów wodnych oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i infrastrukturą sanitarną z korzyścią dla każdego.  

Z uwagi na fakt, iż woda stanowi element niezbędny w każdej sferze życia, konieczne jest przyjęcia zintegrowanego podejścia wobec wyzwań związanych z wodą. W świetle zadań związanych z 6. Celem potrzeba przyjęcia takiej postawy jest jeszcze bardziej nagląca. Państwa dostrzegają większą potrzebę ujednolicenia i zintegrowania działań na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. Z tego względu zmniejszenie ilości sprawozdań przez państwa jest jednym z priorytetów UN-Water i Inicjatywy Zintegrowanego Monitorowania na Rzecz 6. Celu.

22 marca 2018 roku, w dniu Światowego Dnia Wody, wraz z zainaugurowaniem Międzynarodowej Dekady „Woda dla zrównoważonego rozwoju” 2018–2028, będziemy kontynuować proces wspierania działań tysięcy organizacji i osoby indywidualne poprzez dostarczanie informacji i stwarzanie możliwości zaangażowania się w działania, które przyczynią się do postępu w dziedzinie wody i infrastruktury sanitarnej. Poprzez dalsze wspieranie realizacji Celów dotyczących eliminowania skrajnego ubóstwa i głodu oraz promowanie zdrowia, UN-Water pomaga budować bardziej sprawiedliwy świat z nadzieją na lepsze życie.
 

---------------------------------------------------

Zobacz:  UN Water
 

2018-07-03

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×