facebook facebook instagram youtube

System Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu

(po ataku terrostycznym 11 września 2001)

Narody Zjednoczone dążą do wywarcia wpływu na międzynarodową reakcję wobec terroryzmu w celu zapobieżenia temu zjawisku. Państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych na forum Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego wielokrotnie wzywały do intensyfikacji międzynarodowych działań i współpracy. Zgromadzenie Ogólne opracowuje nowe instrumenty prawne do walki z terroryzmem, które uzupełniłyby istniejące juz dwanaście traktatów anty-terrorystycznych. NZ są systemem organizacji, agencji i programów odgrywających główną rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz walki z terroryzmem.

Działania Narodów Zjednoczonych przeciwko terroryzmowi - informacje w języku angielskim. Zobacz

Dla przykładu, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zajmuje się przygotowaniem porozumień i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa transportu lotniczego, dotyczących między innymi porwań samolotów. Piractwo i inne akty przemocy skierowane przeciwko statkom na wodach międzynarodowych (nie obowiązuje na nich prawo jednego kraju) to problemy poruszane przez Mędzynarodową Organizację Morską (IMO). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zajmująca się gromadzeniem danych związanych ze zdrowiem publicznym, jest podstawowym zródłem informacji wykorzystywanych w celu zwalczania wąglika. Międzynarodowa Organizacja Energii Atomowej (IAEA) rozwija i promuje zabezpieczenia zapobiegające dostawaniu się materiałów rozszczepialnych w niepowołane ręce.

Po 11 września 2001 r. poszczególne organizacje NZ podjęły działania w celu zapobieżenia aktom terroru.

Międzynarodowa Organizacja Energii Atomowej

Międzynarodowa Organizacja Energii Atomowej (International Atomic Agency - IAEA) skupiła się na zwiększeniu nadzoru nad bezpieczeństwem instalacji atomowych w państwach członkowskich, podwyższeniu standardów bezpieczeństwa oraz zebraniu funduszy potrzebnych do wprowadzenia tych zmian. Podjęła decyzję by wykorzystać 1,2 miliona dolarów otrzymanych dla zabezpieczenia materiałów rozszczepialnych. Obecnie monitoruje ponad 900 obiektów na całym świecie w których przetrzymywane są materiały promieniotwórcze. Jak stwierdził jeden z fundatorów pieniędzy, międzynarodowa organizacja pozarządowa Nuclear Threat Initiative (NTI), efektywny dobrze finansowany system zabezpieczeń jest niezbędny dla stworzenia skutecznego globalnego systemu ochrony materiałów radioaktywnych. IAEA podjęła działania w celu pomocy państwom w zabezpieczaniu ich instalacji nuklearnych, oraz we wprowadzaniu międzynarodowych programów bezpieczeństwa atomowego. Generalny dyrektor IAEA podczas spotkania w listopadzie 2001 r. złożyl kilka propozycji poprawy bezpieczeństwa nuklearnego w celu stworzenia silnych narodowych i międzynarodowych struktur bezpieczeństwa. Propozycje, których koszt ocenia sie na 30 i 50 milionów dolarów, obejmują projekt międzynarodowej reakcji na zagrożenie nuklearne.

IAEA jest głównym międzynarodowym forum współpracy naukowej i technicznej zajmujacym sie użytkowaniem technologii nuklearnej w celach pokojowych oraz inspekcji i weryfikacji zabezpieczeń cywilnych programów nuklearnych. IAEA powstała w 1957 roku jako niezależna agencja Narodów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat działalnosci:IAEA

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO) - W świetle ataków terrorystycznych z 11 września 2001 r., ICAO rozpatruje zmiany w międzynarodowych standardach bezpieczeństwa w powietrzu. Pod uwage brane są między innymi wprowadzenie zamykania kokpitów czy nawet uzbrajanie pilotów. ICAO zobowiązana do tworzenia międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotów, organizuje w lutym 2002 r. konferencję na szczeblu ministerstw na której przedstawiciele rządów dokonają analizy obecnych przepisów przeciwdziałania terroryzmowi w powietrzu. Tematem konferencji będą także sposoby poprawy systemów bezpieczeństwa na ziemi, tak aby zapobiec przedostawaniu się terrorystów na pokłady samolotów. Nowe systemy bezpieczeństwa mogłyby korzystać z techniki biometrycznej identyfikacji (skanowanie twarzy) i lepszego bardziej skoordynowanego obiegu informacji na temat podejrzanych.

ICAO powstało w 1944 dla stworzenia standardów bezpieczeństwa i ochrony, oraz skuteczności i regularności transportu powietrznego.

Więcej informacji:ICAO

Międzynarodowa Organizacja Pracy

Międzynarodowa Organizacja Pracy (International Labour Organization - ILO) W odpowiedzi na kryzys odziaływujący na przemysł turystyczny, ILO zorganizowało spotkanie przedstawicieli rządów, przedsiębiorców i pracowników w celu wymiany informacji na temat sposobów złagodzenia skutków kryzysu na branżę turystyczną. Atak z 11 września miał poważne konsekwencje dla przemysłu turystycznego, obniżając dochody pracowników tego sektora, w szczególności ludzi utrzymujących się z tymczasowych kontraktów. W odniesieniu do 2000 roku, od 5 do 20 zmniejszył się procent dochodów w sektorze turystycznym. Kolejne spotkanie zorganizowane przez ILO dotyczyło sytuacji lotnictwa cywilnego po 11 wrzesnia 2001 r. Wydarzenia te spowodowały spadek popytu na usługi w tym sektorze, czego rezultatem było ogłoszenie przez firmy lotnicze redukcji zatrudnienia o 200 000 osób. W spotkaniu tym uczestniczyli eksperci, przedstawiciele pracodawców i pracowników branży lotniczej.

Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej w 1919 roku, by promować sprawiedliwość socjalną zachecając do respektowania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa pracy.

Więcej informacji:ILO

Międzynarodowa Organizacja Morska

Międzynarodowa Organizacja Morska(International Maritime Organization - IMO) obecnie dokonuje przeglądu kluczowych międzynarodowych traktatów dotyczących zwalczania terroryzmu na wodach międzynarodowych. Traktaty te to Konwencja Narodów Zjednoczonych do Zwalczania Aktów Bezprawia przeciwko Bezpieczeństwu Nawigacji na Morzu oraz Protokół Zwalczania Aktów Bezprawia przeciwko Bezpieczeństwu Platform Stałych Rozmieszczonych na Szelfie Kontynentalnym. Konwencja i Protokól powstały w wyniku ataku terrorystycznego jaki miał miejsce na statku 'Archille Lauro' w 1983 r. Konwencja weszła w zycie w dniu 1 Marca 1992 r. i przewiduje przedsięwzięcie środków przeciwko ludziom, którzy przejmują statki z użyciem siły, popełniają akty przemocy, umieszczają ładunki wybuchowe lub inne środki niszczenia na statkach. Zobowiązuje strony porozumienia do wydania lub osądzenia sprawców. Podczas dorocznego zgromadzenia organizacji, które odbyło się w listopadzie 2001 r., sekretarz generalny IMO zaproponował nowe rozwiązania aby zwiększyć skuteczność Konwencji. Propozycje te będą przeanalizowane przez ekspertów krajów członkowskich w ciągu następnego roku, decyzje zaś zostaną podjęte na specjalnej konferencji na temat bezpieczeństwa na morzu, która została zaplanowana na listopad 2002 r. Doroczne zgromadzenie IMO w 2001 r. zgodziło się na znaczący wzrost funduszy przeznaczonych na pomoc techniczną krajom rozwijającym się w celu poprawy ich systemów bezpieczeństwa na morzu.

IMO powstało w 1958 r. Jest organizacją Narodów Zjednoczonych odpowiedzialną za pomoc rządom we współpracy na rzecz regulacji prawnych związanych z transportem morskim, włączając w to bezpieczeństwo na morzu, nawigację, przeciwdziałanie i kontrole zanieczyszczeń morskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: IMO

Biuro Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości

Biuro Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych (Office for Drug Control and Crime Prevention ODCCP) - Od momentu ataków z 11 września, baza danych na temat terroryzmu założona przez Oddział Zapobiegania Terroryzmowi Biura Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych, stała się kluczowym narzędziem w walce z terroryzmem. Oddział ten, założony w 1999 r., analizuje trendy światowego terroryzmu i pomaga zapobiegać aktom terroryzmu. Eksperci od walki z terroryzmem udzielali porad Międzynarodowej Organizacji Energii Atomowej oraz Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, jak również wielu rządom zainteresowanym włączeniem międzynarodowych traktatów dotyczących walki z terroryzmem w struktury prawa swojego kraju. Ponadto, ODCCP zwołała międzynarodową konferencję w Biszkeku w Kirgistanie. Jej celem jest omówienie współpracy międzynarodowej w walce z terroryzmem.

Biuro Kontroli Narkotyków i Zapobiegania Przestępczosci Organizacji Narodów Zjednoczonych powstało w 1997 r. zajmuje się tematem handlu narkotyków, zwalczaniem przestepstw, oraz międzynarodowym terroryzmem.

Więcej informacji:ODCCP

Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej

Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW) - W dniach 15 18 października 2001 r. obradowała grupa ekspertów do spraw organizacji i koordynacji międzynarodowej reakcji na chemiczny atak terrorystyczny, by zapewnić dostępność uaktualnianych informacji i strategii w wypadku użycia przez terrorystów broni chemicznej. Gospodarzem tego spotkania była Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej.

OPCW jest organizacją systemu NZ zajmującą się badaniami i informacją na temat potencjalnego użycia broni chemicznej, właczając w to ataki terrorystyczne. Ponadto, zajmuje się obserwacją przemieszczania substancji chemicznych potrzebnych do produkcji broni chemicznej. Na wniosek kraju - sygnatariusza układu o zakazie produkcji broni chemicznej, OPCW może podjąć sie inspekcji by sprawdzić czy poszczególne państwo nie łamie postanowień podpisanej konwencji o zakazie produkcji i składowaniu broni chemicznej. OPCW powstało w celu wdrożenia postanowień Konwencji o Broni Chemicznej z 1997 r.

Informacje na temat sposobów wykrywania broni chemicznej oraz ochrony przed atakiem chemicznym można znaleźć na stronie internetowej OPCW

Powszechny Związek Pocztowy

Powszechny Związek Pocztowy (Universal Postal Union UPU) - Po ostatnich przykładach rozsyłania wąglika pocztą, UPU zorganizował specjalną prezentacje przygotowaną przez Pocztowy Serwis Stanów Zjednoczonych w której uczestniczyło 189 przedstawicieli bezpieczeństwa poczt z całego świata. Dużo uwagi poświęcono doświadczeniom Stanów Zjednoczonych jak postępować w razie ataków bioterrorystycznych.W 1989 r. UPU stworzył grupę odpowiedzialną za bezpieczeństwo przesyłek pocztowych zajmującą się przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania przez poczte materiałów niebezpiecznych, narkotyków, brudnych pieniędzy, dziecięcej pornografii. W porozumieniu z regionalnymi i międzynarodowymi partnerami stworzono światową sieć bezpieczeństwa dla poczt, wymieniając się doświadczeniami przeprowadzając wspólne szkolenia.

Założony w 1874 r., UPU jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych, który powstał przed ONZ. UPU, który jest forum współpracy pomiędzy pocztami różnych krajów, ustala reguły międzynarodowej wymiany przesyłek jak i rekomenduje ulepszenia operacji pocztowych.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UPU

Światowa Organizacja Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization WHO) - Analizując przypadki zachorowań osób zarażonych wąglikiem WHO zaapelowało 18 pazdziernika o utworzenie systemu natychmiastowej reakcji na podejrzenia o celowej infekcji. Wydała także uaktualniony informator na temat sposobów reagowania na zagrożenia wąglikiem. Wskazówki jak reagowac na te zagrożenia znajdują się również na stronie internetowej WHO

Założona w 1948 r., WHO promuje współpracę techniczną w opiece medycznej, prowadzi programy kontroli chorób.

Wstecz

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, Ĺźe będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. MoĹźecie Państwo dokonać w kaĹźdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×