W obliczu wydarzeń politycznych związanych z przeprowadzoną przez państwa Koalicji (m.in. USA, Wielka Brytania, Kanada, Polska) operacją wojskową w marcu 2003 r., upadkiem reżimu Saddama Husajna i pogarszającą się sytuacją ludności, ONZ podjęła natychmiastowe działania mające na celu ocenę sytuacji humanitarnej w Iraku oraz wystosowała apel "Pomoc humanitarna dla Iraku.". Na mocy rezolucji S/RES/1483 uchwalonej w maju 2003 r. został powołany Specjalny Przedstawiciel ONZ w Iraku. Rezolucja miała również na celu pomoc w odrodzeniu się Iraku na płaszczyźnie humanitarnej, społecznej i politycznej. Działania w tym kierunku były możliwe dzięki udziałowi wielu agend ONZ, min: Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Kultury i Nauki (UNESCO) czy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

14 sierpnia 2003 r., na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1500 (2003), została ustanowiona Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku - UNAMI. Główne cele misji to "doradztwo, wsparcie, pomoc" obywatelom i rządowi Iraku na drodze do ustanowienia procesu odbudowy kraju i osiągnięcia konsensusu politycznego, który był podstawą do przeprowadzenia pierwszych w historii demokratycznych wyborów w Iraku.

W wyników zamachów terrorystycznych na placówkę ONZ w Bagdadzie 19 sierpnia i we wrześniu 2003 r., podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby z Iraku do stolicy Jordanii, Ammanu. Pomoc humanitarna na terenie Iraku była kontynuowana przy pomocy ponad 4000 Irakijczyków zatrudnionych w Organizacji.

W 2007 roku podpisano Międzynarodowe Porozumienie z Irakiem (International Compact with Iraq) zakładające, że w ciągu pięciu lat Irak stanie się zjednoczonym i demokratycznym krajem o charakterze federalnym, w którym zapanuje pokój i który utrzyma przyjazne stosunki ze swoimi sąsiadami. Irak ma znaleźć się na drodze do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego kierując się wytycznymi zawartymi w Milenijnych Celach Rozwoju wyznaczonych przez ONZ.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org