Rezolucja 1483 (2003)

"W zeszłym tygodniu Rada Bezpieczeństwa przyjęła Rezolucję 1483, aby określić przyszłość powojennego Iraku. Rada wezwała Narody Zjednoczone do udzielenia pomocy Irakijczykom, we współpracy z lokalnymi władzami, w jak najszerszym zakresie: pomocy humanitarnej, odbudowy i odnowy infrastruktury, reform prawnych i sądowniczych, praw człowieka i powrotu uchodźców oraz udzielenia wsparcia miejscowej policji. Te działania będą wymagać od nas i od międzynarodowej społeczności wiele pracy".

Kofi Annan
27 maja 2003 r. konferencja prasowa.

22 maja 2003 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 1483 dotyczącą powojennego Iraku. Rezolucja została zaakceptowana czternastoma głosami. Jedynie przedstawiciele Syrii byli nieobecni przy głosowaniu.

Główne postanowienia rezolucji 1483 to:

Zwrot dóbr kultury

Rada Bezpieczeństwa zadecydowała, że wszystkie kraje członkowskie powinny podjąć wszelkie kroki w celu ułatwienia zwrotu Irakowi dóbr kultury i innych przedmiotów o wartości archeologicznej, historycznej, naukowej i religijnej nielegalnie usuniętych z muzeów Iraku od 1990 roku.

Mianowanie Specjalnego Przedstawiciela ONZ w Iraku

Sekretarz Generalny wyznaczy Specjalnego Przedstawiciela ds. Iraku. Niezależne zadania Przedstawiciela obejmą: przedkładanie regularnych raportów Radzie Bezpieczeństwa, koordynację działalności ONZ w powojennym Iraku, koordynację działań ONZ i międzynarodowych agend zaangażowanych w odbudowę oraz pomoc humanitarną dla Iraku. Ponadto, obowiązki Specjalnego Przedstawiciela obejmą współpracę z władzami w wymienionych w rezolucji obszarach.

Zniesienie sankcji

Zniesiono wszelkie ograniczenia handlu z Irakiem oraz dostaw do Iraku zasobów finansowych lub gospodarczych, z wyjątkiem ograniczeń odnoszących się do dostaw broni i materiałów z nią związanych.

Rozbrojenie

Rada Bezpieczeństwa potwierdziła konieczność rozbrojenia Iraku oraz zwróciła się do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych z prośbą o udzielanie informacji na temat działań dotyczących rozbrojenia. Dodatkowo Rada Bezpieczeństwa podkreśliła zamiar odnowienia mandatu UNMOVIC i IAEA.

Fundusz Rozwojowy dla Iraku (Development Fund for Iraq)

Rada Bezpieczeństwa zatwierdziła założenie Funduszu Rozwojowego dla Iraku. Fundusz będzie funkcjonował w strukturach Banku Centralnego Iraku ( Central Bank of Iraq). Podkreślono, że zgromadzone w funduszu środki powinny zostać wykorzystane na zaspokojenie potrzeb humanitarnych Irakijczyków, odbudowę gospodarki i naprawę infrastruktury irackiej, kontynuację rozbrojenia Iraku, pokrycie kosztów cywilnej administracji w Iraku oraz na inne cele służące ludności tego kraju.

Program "Ropa za żywność" ("Oil-for-Food" Programme)

Rada Bezpieczeństwa wezwała Sekretarza Generalnego do kontynuowania swoich działań związanych z programem "Ropa za żywność" przez okres 6 miesięcy od zatwierdzenia rezolucji 1483. Po tym okresie wszelka działalność w ramach programu ma zostać zakończona.

Security Council Resolution 1483 (2003)

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie na podstawie materiałów ONZ, czerwiec 2009 r.

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. +48 22 825 57 84, e-mail: unic.poland@unic.org