facebook facebook instagram youtube

Praca, kariera i praktyki w ONZ

I.Informacje ogólne

ONZ zatrudnia ponad 14,000 osób na całym świecie. Zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych pracownicy organizacji powinni posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Swoją postawą mają potwierdzać idee głoszone przez ONZ, zwłaszcza te dotyczące praw człowieka, godności i wartości jednostki oraz równego statusu mężczyzn i kobiet. Szczególnie ceni się uczciwość, bezstronność i tolerancyjność.

W wielu agendach przy rekrutacji personelu bierze się pod uwagę obywatelstwo kandydatów, tak by w danej organizacji pracowali przedstawiciele różnych krajów. Pracownicy ONZ przyjmowani są w drodze konkursu i nie są dyskryminowani ze względu na rasę, religię czy płeć.

Personel ONZ należy do grupy osób dobrze wynagradzanych. Wysokość pensji zależy od wykształcenia, doświadczenia i stanowiska. Podstawowa siatka płac jest ustanawiana przez Zgromadzenie Ogólne. W zależności od rodzaju kontraktu, do wynagrodzenia dochodzą również dodatki, na przykład za pracę w trudnych warunkach.

Siatka wynagrodzeń dla pracowników na etatach międzynarodowych (Professional staff) jest ustalana na podstawie porównania skali najwyższych płac w poszczególnych państwach. W ten sposób zachowana jest zasada zwana Noblemaire Principle, która mówi, że w ONZ powinni być zatrudniani fachowcy.

Opracowaniem siatki płac dla pracowników międzynarodowych (International staff) zajmuje się Komisja Międzynarodowej Służby Cywilnej (International Civil Service Commission) http://icsc.un.org/ , w skład której wchodzą przedstawiciele 15 krajów.

Siatka wynagrodzeń dla pracowników międzynarodowych (International staff) zawiera 5 stanowisk dla profesjonalistów (Professional grades): od P-1 do P-5, dwa stanowiska dyrektorskie (Director levels) D-1 i D-2, jak również wyższe stanowiska, takie jak np. Asystent Sekretarza Generalnego (Assistant Secretary-General) i Zastępca Sekretarza Generalnego (Under Secretary-General). Siatka płac jest taka sama dla wszystkich pracowników ONZ na całym świecie.

ONZ opracowuje również siatkę wynagrodzeń dla pracowników szczebla podstawowego, zatrudnianych przez biura lokalne (General Service). W tym przypadku obowiązuje zasada zwana Flemming Principle, która stanowi, że wysokość płacy pracowników ONZ powinna być porównywalna do pensji najlepiej opłacanych pracowników w innych firmach w danym kraju, wykonujących podobne obowiązki. Zasada ta dotyczy także tzw. profesjonalistów (National Officer Category).

Poza tym istnieje siatka płac dla pracowników zatrudnionych w misjach pokojowych i w innych operacjach międzynarodowych ONZ. Osoby te pracują na takich samych zasadach jak pracownicy profesjonalni (International professional staff). Zasady ustalania tej siatki płac są podobne do omówionych wcześniej.

Wszystkie siatki płac oraz dokładne informacje na ich temat znajdują się w Internecie: http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salary.htm. Informacje o  dodatkach, np. za pracę w trudnych warunkach poza granicami kraju można odnaleźć pod adresem: http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/allowanc.htm.


II. Agendy ONZ

Każda agenda ONZ prowadzi swoją własną politykę rekrutacyjną. Informacje na ten temat znajdują się w Internecie na stronach poszczególnych agend, przedstawionych w formie mapki: World Map of UN websites.


III.Sekretrariat ONZ

Rekrutacja do Sekretariatu ONZ (Biuro Sekretarza Generalnego - Executive Office of the Secreary Genertal, Departament Spraw Politycznych - Department of Political Affairs, Departament ds. Rozbrojenia - Department for Disarmament Affairs, Departament ds. Operacji Pokojowych - Department of Peace-keeping Operations, Departament ds. Gospodarczo-Społecznych - Department of Economic and Social Affairs, Departament Informacji Publicznej - Department of Public Information, biura ONZ w Genewie, Wiedniu i Nairobi, etc.) odbywa się w drodze egzaminów (National Competitive Examinations).

Rekrutacja do Sekretariatu obejmuje etaty profesjonalne (professionals) od P1 do P3, czyli przedstawicieli różnych dziedzin zawodowych, np. administracji, gospodarki, informatyki, prawa, spraw politycznych, informacji publicznej, tłumaczy, etc. W zależności od stanowiska, o które kandydat się ubiega, powinien on/ona mieć wyższe wykształcenie i nie przekraczać 32 roku życia, lub posiadać czteroletnie doświadczenie zawodowe i nie przekraczać 39 roku życia. Ponadto podstawowym wymogiem jest doskonała znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

IV.Informacje o zatrudnieniu - strony internetowe

Ogólne informacje:
http://www.un.org/en/employment/

United Nations Careers:
http://careers.un.org/lbw/home.aspx?lang=en-US

Informacja o rekrutacji do Sekretariatu:
https://jobs.un.org/elearn/production/home.html

Szczegółowe informacje o egzaminach:
http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

Różne agendy:
http://www.un.org/Depts/OHRM/indexpo.htm

Operacje pokojowe (Peace-keeping):
https://jobs.un.org/elearn/production/home.html

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP):
http://jobs.undp.org/


V. Wolontariat

Istnieją dwa rodzaje wolontariatu.

Do pierwszego należą wyjazdy w nagłych wypadkach (emergency) na obszarach pokonfliktowych. W tym przypadku wolontariusz godzi się na pełną dyspozycyjność i trudne warunki, a nawet zagrożenia życia. Pobyt trwa około 2 - 3 miesięcy, czasami dłużej. Przyjmowane są osoby w różnym wieku, także studenci ostatnich lat. Również wolontariusze zajmujący się nadzorowaniem wyborów pełnią swe obowiązki przez krótki okres czasu.

Drugim rodzajem wolontariatu ONZ jest praca związana z wykonywaniem konkretnych zawodów, np. lekarzy, ekonomistów, informatyków. Osoby te wyjeżdżają na okres od roku do pięciu lat. Od kandydata wymagany jest na ogół 5-letni staż zawodowy. Ostatecznego wyboru kandydata dokonuje kraj zgłaszający zapotrzebowanie na wolontariusza.


VI. Praktyki

Praktyki w  Centrali Sekretariatu ONZ w Nowym Jorku (Headquarters): https://jobs.un.org/elearn/production/home.html. Praktyki są przewidziane dla studentów ostatnich lat, których kierunek studiów związany jest z tematyką działalności ONZ. Są to najczęściej studenci stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, wydziałów ekonomicznych, politologii, dziennikarstwa, demografii, filologii i administracji publicznej.

Praktyki trwają dwa miesiące i są nieodpłatne. Wszystkie koszty związane z praktykami - podróż, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa student. Ponadto kandydat samodzielnie stara się o wizę. Procedura ubiegania się o praktyki oraz wszelkie informacje na ten temat znajdują się na stronie http://www.un.org/Depts/OHRM/sds/internsh/index.htm.

Informacje na temat praktyk w siedzibach ONZ znajdują się na stronach:

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - sierpień 2003 r.
Aktualizacja strony - kwiecień 2011 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×