facebook facebook instagram youtube
Kobiety, rozwój, pokójPropozycje działań

Dla rządów państw i władz lokalnych

 • Przyjęcie krajowych i lokalnych planów działań dotyczących zakończenia przemocy wobec kobiet - na przykład przyznawanie funduszy na programy i działania promujące podnoszenie świadomości i zapobieganie przemocy.

 • Przegląd przepisów prawa i określanie obszarów, które powinny zostać wzmocnione, we współpracy z grupami społecznymi. Rozwijanie działań i wdrażanie regulacji przepisów prawa na wszystkich poziomach, w tym służby zdrowia, policji i instytucjami sprawiedliwości.

 • Podpisanie stosownych międzynarodowych traktatów.

 • Prowadzenie i uaktualnienie zbiorów danych dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt, także badań opartych na populacji.

 • Przyznawanie rocznej nagrody dla kobiet i mężczyzn za ich wkład w promocję likwidacji przemocy wobec kobiet.

 • Tworzenie komitetów koordynujących działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i współpracujących z grupami społeczeństwa obywatelskiego, w skład których wejdą przedstawiciele różnych sektorów.

Dla społeczeństwa obywatelskiego

 • Współpraca z urzędnikami państwowymi na poziomie lokalnym i krajowym w zakresie tworzenia przepisów prawa dotyczących molestowania kobiet. Baza danych na stronie: www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-database.htm zawiera informacje o systemie prawnym, politykach i programach działania w poszczególnych krajach oraz dane statystyczne.

 • Wysyłanie SMSem wiadomości o przypadkach przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Akcja ta ma na celu uwrażliwienie ludzi na problem przemocy.

 • Zebranie informacji / opracowań dotyczących "prawdziwych historii" kobiet i mężczyzn pracujących na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet, a następnie przesyłanie ich do urzędów państwowych, organizacji pozarządowych i mediów.

 • Organizowanie seminariów i innych spotkań, poświęconych zagadnieniom prawnym w kwestii przemocy wobec kobiet i roli mężczyzny w jej powstrzymaniu.

 • Uaktywnienie artystów, by wypowiedzieli się na temat przemocy wobec kobiet. Organizacja wystaw.

 • Pokazy filmów, które unaoczniają problem. Organizacja paneli dyskusyjnych dotyczących tematyki filmu, dyskusja z twórcami.

 • Spotkanie dla dziennikarzy w celu uczulenia ich na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, jak i na rolę mężczyzn w tej kwestii. Zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę mediów w nagłośnieniu problemu.

Dla biznesu

 • Organizowanie obowiązkowych warsztatów dla wszystkich pracowników. Spotkania dotyczyć będą zagadnień równości płci w miejscu pracy.

 • Wprowadzenie polityki zero-tolerancji wobec dyskryminacji płci i molestowania w miejscu pracy.

 • Wprowadzenie możliwości wyboru przez personel reprezentanta do spraw kobiet.

 • Wybór co roku lokalnej organizacji pozarządowej, która walczy z przemocą wobec kobiet i udzielenie jej odpowiedniego wsparcia.

Dla szkół i uniwersytetów

 • Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów dla osób związanych ze szkolnictwem poświęconych kwestiom przemocy wobec kobiet.

 • Organizowanie paneli dyskusyjnych, sympozjów i debat dla uczniów i studentów na temat Kampanii z udziałem ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządu i sektora prywatnego.

 • Podejmowanie działań, by zwiększyć świadomość i promować zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt za pomocą nowych programów nauczania.

 • Organizowanie w szkołach i uniwersytetach konkursów na publiczne przemówienia - działanie to skierowane jest głównie do chłopców i mężczyzn.

 • Przeprowadzanie pisemnych konkursów na temat Kampanii. Wybrane prace mogłyby zostać umieszczone na stronie internetowej lub przekazane lokalnej prasie do opublikowania.

 • Organizowanie w szkołach konkursów artystycznych, np. na plakat, zapraszając uczestników do przedstawienia własnych pomysłów na rozwiązanie problemu przemocy wobec kobiet.

 • Organizowanie w szkołach konkursów na najlepszą animację komputerową lub e-kartkę na temat przemocy wobec kobiet w środowisku, które otacza ucznia.

Więcej informacji:
http://endviolence.un.org.Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie - kwiecień 2009 r.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×