Komisja Budowania Pokoju

Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjmuje rezolucję dotyczącą utworzenia Komisji Budowania Pokoju

Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie przyjmuje rezolucję
dotyczącą utworzenia Komisji Budowania Pokoju,
20 grudnia 2005 r.

Rozwiązywanie konfliktów i dążenie do ustanowienia trwałego pokoju jest jednym z nadrzędnych celów ONZ. Aby wzmocnić możliwość działania na tym polu, 20 grudnia 2005 r. Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęły rezolucje powołujące do życia nowy organ - Komisję Budowania Pokoju.

"Przyjęcie rezolucji umożliwia utworzenie po raz pierwszy w historii ONZ mechanizmu, który zapewni, aby zaangażowanie za strony społeczności międzynarodowej nie zakończyło się w danym kraju z chwilą wygaśnięcia konfliktu" - stwierdził przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Jan Eliasson w oświadczeniu z 20 grudnia 2005 r. "Jest to dla nas wszystkich wyjątkowa szansa, by odwrócić ostatnio często obserwowaną tendencję ponownego pogrążania się państw w konfliktach już w ciągu pięciu lat od ich zażegnania. Dotyczy to połowy krajów wychodzących z konfliktu. Nowy organ pozwoli położyć kres powrotom konfliktów w regionach, którym nie zapewniono pomocy w procesie odbudowy."

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, maj 2006 r. W3C  WAI - AA