UNIC Warsaw

Lista obchodów

AIDS

Światowy Dzień AIDS
(1 grudnia)

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne wyraziło głębokie zaniepokojenie ogromną skalą zachorowań na AIDS. Nawiązując do ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku Światowego Dnia AIDS (obchodzonego 1 grudnia), w swojej rezolucji A/RES/43/15 Zgromadzenie Ogólne podkreśliło istotną rolę tej inicjatywy w ograniczaniu rozprzestrzeniania się tej choroby.

World AIDS Day
www.un.org/en/events/aidsday/2011/

AFRYKA

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
(18 lipca)

Nelson Mandela International Day
www.un.org/en/events/mandeladay/

Dzień Uprzemysłowienia Afryki
(20 listopada)

Africa Industrialization Day
www.un.org/en/events/africaday/

DEKOLONIZACJA

Druga Międzynarodowa Dekada Likwidacji Kolonializmu
(2001-2010 rok)

8 grudnia 2000 roku, w  40 rocznicę uchwalenia Deklaracji o Przyznaniu Niepodległości Krajom i Ludom Kolonialnym, Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2001-2010 Drugą Międzynarodową Dekadą Likwidacji Kolonializmu (Rezolucja A/RES/55/146).

22 grudnia 2004 roku Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do wsparcia wysiłków ONZ we wprowadzaniu idei świata wolnego od kolonializmu i ogłosiło obchody Drugiej Międzynarodowej Dekady Likwidacji Kolonializmu oraz udzieliło pełne wparcie dla działań Komisji Specjalnej ds. Dekolonizacji (rezolucja A/RES/59/134). Mając na uwadze sytuację krajów takich jak: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Guam, Montserrat, Pitcairn, Święta Helena, Wyspy Turks i Caicos oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne potwierdziło niezbywalne prawo ludów zamieszkujących te terytoria do samostanowienia zgodne z Kartą NZ oraz Deklaracją Zgromadzenia Ogólnego na temat dekolonizacji (Rezolucja A/RES/1514 (XV)).

Jednocześnie Zgromadzenie potwierdziło, że nie istnieje alternatywa dla samostanowienia i wezwało państwa administrujące do współpracy z rządami terytorialnymi, aby ułatwić edukację polityczną na tych terytoriach w celu podniesienia świadomości ludów kolonialnych w zakresie ich praw do samostanowienia. Zgromadzenie potwierdziło również odpowiedzialność państw administrujących za rozwój społeczno-ekonomiczny oraz tożsamość kulturową terytoriów zależnych. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do państw administrujących i terytoriów zależnych o ochronę środowiska naturalnego przed degradacją.

Pierwsza Międzynarodowa Dekada Likwidacji Kolonializmu 1990-2000 została ogłoszona w 1988 roku (rezolucja A/RES/43/47).

Trzecia Międzynarodowa Dekada Wykorzenienia Kolonializmu
(2011-2020 rok)

Third International Decade for the Eradication of Colonialism

Tydzień Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria
(od 25 maja)

6 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne zleciło (rezolucja A/RES/54/91) Specjalnemu Komitetowi Dekolonizacji organizację dorocznych obchodów Tygodnia Solidarności z Ludami Zamieszkującymi Niesamorządne Terytoria i zadecydowało, że obchody te będą rozpoczynać się 25 maja. We wcześniejszych latach Tydzień obchodzony był jako Tydzień Solidarności z Walczącymi o Wolność, Niepodległość i Równe Prawa Kolonialnymi Ludami Południowej Afryki, Gwinei Bissau i Wysp Zielonego Przylądka (rezolucja A/RES/2911 (XXVII) z 1972 roku). Rozpoczynał się on również 25 maja, czyli w Dniu Wyzwolenia Afryki.

DZIECI

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
(4 czerwca)

19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne "wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji" postanowiło ustanowić 4 czerwca doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji (rezolucja A/RES/2911 (XXVII) ES-7/8).

International Day of Innocent Children Victims of Aggression
www.un.org/en/events/childvictimday/

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
(12 czerwca)

World Day Against Child Labour [ILO]
www.un.org/en/events/childlabourday/

Powszechny Dzień Dziecka
(20 listopada)

W rezolucji A/RES/838 (IX) z 1954 roku Zgromadzenie Ogólne zaleciło wszystkim państwom organizowanie obchodów Powszechnego Dnia Dziecka i zaapelowało, aby wykorzystać to święto do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Zgromadzenie wystąpiło tokże z sugestią, aby każde państwo organizowało obchody w dniu, który uzna za właściwy. ONZ obchodzi ten dzień w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji Praw Dziecka (1989 rok).

Universal Children’s Day
www.un.org/en/events/childrenday/

EDUKACJA

Dekada Alfabetyzacji: Edukacja dla Wszystkich
(2003-2012)

19 grudnia 2001 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło lata 2003-2012 Dekadą Alfabetyzacji (rezolucja A/RES/56/116) obchodzoną pod hasłem: "Edukacja dla Wszystkich". w rezolucji Zgromadzenie potwierdziło, że powszechna umiejętność czytania i pisania stanowi istotę idei zapewnienia wszystkim ludziom podstawowej edukacji. Rezolucja stwierdza, że wyeliminowanie analfabetyzmu ma podstawowe znaczenie dla likwidacji ubóstwa, równouprawnienia płci i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

19 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do rządów o udostępnienie rzetelnych danych i informacji dotyczących alfabetyzacji oraz o wypracowanie innowacyjnych strategii osiągnięcia celów Dekady (rezolucja A/RES/61/140). Zgromadzenie zaapelowało do rządów, organizacji oraz instytucji ekonomicznych i finansowych działających na szczeblu krajowym i międzynarodowym, by zwiększyły swoje wsparcie finansowe oraz wysiłki dążące do podnoszenia umiejętności pisania i czytania. Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie, ciała ONZ oraz organizacje międzyrządowe i pozarządowe do wzmożenia wysiłków związanych z wdrażaniem Międzynarodowego Planu Działania dla Dekady.

United Nations Literacy Decade: Education for All
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka
(2009)

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1354&wid=18&year=2009

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(21 lutego)

International Mother Language Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/motherlanguageday/

Światowy Dzień Poezji
(21 marca)

World Poetry Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/poetryday/

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji
(8 września)

International Literacy Day [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/

Światowy Dzień Nauczyciela
(5 października)

World Teachers’ Day [UNESCO]
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-day/

Światowy Dzień Filozofii
(trzeci czwartek listopada)

World Philosophy Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/philosophyday/

GŁÓD

Światowy Dzień Żywności
(16 października)

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności, proklamowanego w 1979 roku przez Organizację NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jest pogłębianie świadomości ludzi na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Obchody Światowego Dnia Żywności przypadają w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne poparło organizowanie obchodów Dnia stwierdzając, że "żywność jest podstawowym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka" (rezolucja A/RES/35/70 z 5 grudnia).

KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych
10 października

W 2001 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu Międzynarodowego Dnia Ograniczania Klęsk Żywiołowych w drugą środę października (rezolucja A/RES/56/195). Celem obchodów jest promowanie globalnych wysiłków na rzecz ograniczania klęsk żywiołowych, zapobiegania i łagodzenia ich skutków.

International Day for Disaster Reduction
www.un.org/en/events/disasterreductionday/

Dekada Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju Zagrożonych Regionów – Trzecia Dekada po Katastrofie w Czarnobylu
(2006-20016)

Decade of Recovery and Sustainable Development of the Affected Regions - third decade after the Chernobyl disaster

KOBIETY

Międzynarodowy Dzień Kobiet
(8 marca)

W rezolucji 32/142 z 16 grudnia 1977 Zgromadzenie Ogólne wezwało wszystkie państwa na świecie do organizowania dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, zaznaczając, że wybór daty obchodów powinien być zgodny z narodową tradycją i obyczajem. Zgromadzenie zaapelowało również o to, aby państwa przyczyniły się do stworzenia warunków dla eliminacji dyskryminacji kobiet oraz ich pełnego i równoprawnego uczestnictwa w rozwoju społecznym. Rezolucja była echem proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet (1975) i Dekady na Rzecz Kobiet (1976 -1985). Narody Zjednoczone po raz pierwszy obchodziły Dzień Kobiet w 1975 roku, czyli w Międzynarodowym Roku Kobiet.

International Women's Day
www.un.org/en/events/womensday/

Międzynarodowy Dzień Wdów
(23 czerwca)

International Widow’s Day
http://www.un.org/en/events/widowsday/

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
(15 października)

Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło, że każdego roku 15 października będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. w rezolucji A/RES/62/136 z 18 grudnia 2007 r., Zgromadzenie Ogólne NZ nakłania państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze. Zaleca włączanie tej problematyki do krajowych, regionalnych i globalnych strategii rozwoju.

Podjęte działania powinny być ukierunkowane na tworzenie możliwości mających na celu poprawę sytuacji kobiet wiejskich, podnoszenie ich statusu, wspieranie całkowitego i równego uczestnictwa kobiet wiejskich w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach oraz włączanie kwestii kobiet do programów polityki rozwojowej. Działania powinny również uwzględniać potrzeby zdrowotne kobiet, zapewniać dostęp starszym kobietom do podstawowych usług socjalnych i medycznych, dostęp do mienia i możliwość zaciągania pożyczek bankowych. Również tematyka zwiększenia zatrudnienia kobiet wiejskich powinna być uwzględniona we wszystkich międzynarodowych i krajowych strategiach, a także w tych odnoszących się do ograniczania ubóstwa.

International Day of Rural Women
www.un.org/en/events/ruralwomenday/

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
(25 listopada)

W rezolucji A/RES/54/134 z 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do podejmowania w tym dniu przedsięwzięć mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu. Organizacje kobiece organizowały podobne obchody od 1981 roku, aby uczcić rocznicę brutalnego morderstwa trzech dominikańskich aktywistek - sióstr Mirabel - dokonanego w 1961 roku na rozkaz przywódcy tego państwa, Rafaela Trujillo.

International Day for the Elimination of Violence against Women
www.un.org/en/events/endviolenceday/

KWESTIA PALESTYŃSKA

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
(29 listopada)

W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne wezwało do ustanowienia w dniu 29 listopada dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim (rezolucja A/RES/32/40B). w tym samym dniu w 1947 roku, Zgromadzenie przyjęło rezolucję o podziale Palestyny (rezolucja A/RES/181(II). 1 grudnia 2003 roku, Zgromadzenie Ogólne zachęciło państwa członkowskie do dalszego udzielania jak największego wsparcia i poświęcenia uwagi obchodom Dnia Solidarności (rezolucja A/RES/59/29). Zgromadzenie Ogólne wystąpiło do Komitetu ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Narodu Palestyńskiego oraz Działu ds. Praw Palestyńczyków przy Sekretariacie ONZ z prośbą o kontynuowanie organizowania dorocznych wystaw na temat praw Palestyńczyków lub wydarzeń kulturalnych we współpracy ze Stałym Obserwatorem Misji Palestyńskiej przy ONZ.

International Day of Solidarity with the Palestinian People
www.un.org/en/events/palestinianday/index.shtml

LUDNOŚĆ

Światowy Dzień Ludności
(11 lipca)

W 1989 roku Rada Wykonawcza Programu NZ ds. Rozwoju (UNDP) wystąpiła z propozycją, aby 11 lipca był świętowany jako Światowy Dzień Ludności. Ma on na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z rosnącą populacji ludzi na świecie, które powinny być uwzględniane w programach rozwojowych. Według szacunków ONZ, w 2050 roku Ziemię będzie zamieszkiwać od 7,7 do 10,6 miliardów ludzi.

World Population Day
www.un.org/en/events/populationday/

Światowy Dzień Habitatu
1 października

W 1985 roku, na wniosek Komisji ds. Osiedli Ludzkich (UNHABITAT), Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję, że pierwszy poniedziałek października będzie obchodzony jako Światowy Dzień Habitatu (rezolucja A/RES/40/202A). Pierwsze obchody Dnia miały miejsce w 1986 roku.

World Habitat Day
www.un.org/en/events/habitatday/

LUDNOŚĆ RDZENNA

Druga Międzynarodowa Dekada Ludności Rdzennej na Świecie
(2005 - 2014 rok)

Second International Decade of the World's Indigenous People
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/SecondDecade.aspx

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie (do 9 sierpnia 2014r.)
(9 sierpnia)

International Day of the World's Indigenous People
www.un.org/en/events/indigenousday/

OSIEDLA LUDZKIE

Światowy Dzień Habitatu
(pierwszy poniedziałek października)

W 1985 roku, na wniosek Komisji ds. Osiedli Ludzkich (UNHABITAT), Zgromadzenie Ogólne podjęło decyzję, że pierwszy poniedziałek października będzie obchodzony jako Światowy Dzień Habitatu (rezolucja A/RES/40/202 A). Pierwsze obchody Dnia miały miejsce w 1986 roku.

MŁODZIEŻ

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
(12 sierpnia)

W rezolucji A/RES/54/120 z 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne zaakceptowało wniosek światowej konferencji ministrów ds. młodzieży (Lizbona, 8-12 sierpnia 1998 roku) o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało o wsparcie obchodów Dnia szeroką akcją informacyjną, która przybliży - zwłaszcza młodym ludziom - cele światowego Programu Działań na Rzecz Młodych Ludzi do Roku 2000 i w Następnych Latach, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1995 roku (rezolucja A/RES/50/81).

International Youth Day
www.un.org/en/events/youthday/

NAUKA

Międzynarodowy Rok Astronomii
(2009)

Międzynarodowy Rok Astronomii
www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#kosmos2

International Year of Astronomy
www.astronomy2009.org

Międzynarodowy Rok Chemii
(2011)

Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 19 grudnia 2008 r. ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii (rezolucja 63/209). Zgromadzenie podkreśliło w ten sposób, że edukacja w dziedzinie chemii ma decydujące znaczenie w sprostaniu takim wyzwaniom, jak zmiana klimatu, utrzymanie dobrego stanu środowiska dla wszystkich ludzi, a także zapewnienie trwałego dostępu do żywności, czystej wody i źródeł energii. Na koordynatora obchodów wyznaczono Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO).

Międzynarodowy Rok Chemii stanowi także okazję do podkreślenia wkładu kobiet w naukę i zaznaczenia potrzeby międzynarodowej współpracy naukowej. W tym roku przypada bowiem setna rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz setna rocznica utworzenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych.

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2128&wid=34

International Year of Chemistry
www.un.org/en/events/chemistry2011/

Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju
(6-12 listopada)

International Week of Science and Peace
www.un.org/en/events/scienceday/week.shtml

Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju
(10 listopada)

World Science Day for Peace and Development [UNESCO]
www.un.org/en/events/scienceday/

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
(24 października)

United Nations Day
www.un.org/en/events/unday/2011/

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
(3 grudnia)

W 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/47/3). Dekada miała na celu podniesienie świadomości o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz uruchomienie mechanizmów służących poprawie ich sytuacji i zapewnienie im równych szans. Następnie, Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do państw członkowskich, aby zwróciły szczególną uwagę na obchody Dnia w celu pogłębienia integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem (rezolucja A/RES/47/88).

OSOBY STARSZE

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
(1 października)

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło dzień 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (rezolucja A/RES/45/106). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych.

International Day of Older Persons
www.un.org/en/events/olderpersonsday/

POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO

Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie
(2001-2010 rok)

W 1998 roku na mocy rezolucji A/RES/53/25 Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Międzynarodową Dekadę Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie. w swojej rezolucji Zgromadzenie zachęciło państwa, organizacje pozarządowe, grupy i instytucje religijne, placówki edukacyjne, artystów i media o wsparcie Dekady dla dobra każdego dziecka na świecie. Ogłoszenie Dekady nastąpiło w następstwie obchodzonego w 1986 r. Międzynarodowego Roku Pokoju. 4 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ponownie stwierdziło, że celem Międzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym Świecie powinno być wzmocnienie globalnego ruchu na rzecz kultury pokoju (rezolucja A/RES/60/3). Zachęciło państwa do kontynuowania pogłębionej działalności w tym zakresie oraz poprosiło UNESCO, agendę patronującą Dekadzie, do intensyfikacji działań wspierających kulturę pokoju.

International Decade for a Culture of Peace and Non-violence for the Children of the World
http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_sum_decade.htm

Międzynarodowy Rok Pojednania
(2009 r.)

20 listopada 2006 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowało, by 2009 rok ustanowić Międzynarodowym Rokiem Pojednania (rezolucja A/RES/61/17). Zgromadzenie wyraziło swoją niezłomną determinację we wspieraniu procesu pojednania w społeczeństwach dotkniętych lub podzielonych konfliktem zbrojnym oraz uznało, że obchody przyczynią się do osiągnięcia stabilnego i trwałego pokoju. Zgromadzenie zaprosiło rządy państw oraz organizacje międzynarodowe i pozarządowe do wspierania procesów pojednania wśród zwaśnionych społeczeństw. Zachęciło również do wdrażania odpowiednich kulturowych, edukacyjnych i społecznych strategii w celu promowania idei pojednania oraz do organizowania konferencji i seminariów, jak również upowszechniania informacji związanych z tym tematem.

Tydzień Rozbrojenia
(24-30 października)

Doroczne obchody Tygodnia Rozbrojenia, rozpoczynające się w rocznicę powstania Narodów Zjednoczonych, zostały ustanowione w oparciu o Dokument Końcowy, przyjęty na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1978 roku (rezolucja A/RES/S-10/2). Państwa członkowskie zostały wezwane do zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa związane z wyścigiem zbrojeń, głoszenia potrzeby jego zaprzestania i pogłębiania świadomości opinii publicznej na temat pilnych zadań w sferze rozbrojenia.

W 1995 roku Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do rządów oraz pozarządowych organizacji, aby nadal aktywnie uczestniczyły w obchodach Tygodnia Rozbrojenia (rezolucja A/RES/50/72(B). Zgromadzenie wezwało również Sekretarza Generalnego do kontynuowania polityki pogłębiania wiedzy społeczeństw o problemach rozbrojenia i idei obchodów Tygodnia.

Międzynarodowy Tydzień Nauki i Pokoju
(6–12 listopada)

International Week of Science and Peace
www.un.org/en/events/scienceday/week.shtml

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom
(4 kwietnia)

W grudniu 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że każdego roku 4 kwietnia będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (rezolucja A/RES/60/97). Jednocześnie wezwało Państwa do podejmowania dalszych działań w zakresie prowadzenia akcji przeciwminowych w krajach, w których miny i pozostałe po wojnie środki wybuchowe stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludności cywilnej oraz utrudniają społeczny i gospodarczy rozwój na poziomie kraju i regionu.

International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action
www.un.org/en/events/mineawarenessday/

Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej
(8 - 9 maja)

Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
www.un.org/en/events/remembranceday/

Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ
(29 maja)

Zgromadzenie Ogólne proklamowało 29 maja Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ (rezolucja A/RES/57/129). w ten sposób Zgromadzenie Ogólne postanowiło złożyć hołd wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy brali lub biorą udział w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych, za ich wysoki stopień profesjonalizmu, oddanie i odwagę. Obchody Międzynarodowego Dnia są również okazją do oddania cześci pamięci tych, którzy dla sprawy pokoju poświęcili swoje życie. Zgromadzenie zaprosiło wszystkie państwa członkowskie, agendy Narodów Zjednoczonych, organizacje pozarządowe i pojedyncze osoby, by godnie uczciły ten dzień.

International Day of UN Peacekeepers
www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych
(29 sierpnia)

International Day against Nuclear Tests
www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/

Międzynarodowy Dzień Pokoju
(21 września)

W 1981 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że dzień rozpoczęcia dorocznej wrześniowej sesji ZO (trzeci wtorek września) "będzie oficjalnie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów" (rezolucja A/RES/36/67). We września 2001 roku Zgromadzenie Ogólne postanowiło, że począwszy od roku 2002 Międzynarodowy Dzień Pokoju będzie obchodzony corocznie 21 września (rezolucja A/RES/55/282). Obchody tego Dnia mają zwrócić uwagę wszystkich ludzi na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju. Wolą Zgromadzenia Ogólnego jest również to, by 21 września był obchodzony odtąd jako dzień globalnego zawieszenia broni i wyrzeczenia się przemocy. Obchody Dnia powinny stanowić zachętę dla wszystkich krajów do powstrzymania się od wszelkich aktów wrogości. Ponadto, Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie, organy Narodów Zjednoczonych oraz regionalne i pozarządowe organizacje do uczczenia obchodów Dnia oraz do współdziałania z Narodami Zjednoczonymi w kwestii wprowadzenia globalnego zawieszenia broni.

International Day of Peace
www.un.org/en/events/peaceday/2011/

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
(2 października)

Potwierdzając powszechną zasadę niestosowania przemocy, podkreślając potrzebę umocnienia pokoju, głoszenia tolerancji i wzrostu świadomości, Zgromadzenie Ogólne ustanowiło 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy. W rezolucji A/RES/61/271 z dnia 15 czerwca 2006 roku Zgromadzenie Ogólne NZ wezwało wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do uczczenia Dnia w celu szerzenia idei życia bez przemocy i zwiększania świadomości społeczeństwa w każdy możliwy sposób, także poprzez edukację. Rezolucja ma swoje źródła w Deklaracji przyjętej podczas "Międzynarodowej Konferencji na rzecz Pokoju i Niestosowania Przemocy - Filozofia Gandhiego w XXI wieku". Mahatma Gandhi urodził się 2 października 1869 roku.

International Day of Non-Violence
www.un.org/en/events/nonviolenceday/index.shtml

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
(24 października)

United Nations Day
www.un.org/en/events/unday/2011/

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim
(29 listopada)

W 1977 roku Zgromadzenie Ogólne wezwało do ustanowienia w dniu 29 listopada dorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Solidarności z Narodem Palestyńskim (rezolucja A/RES/32/40B). w tym samym dniu w 1947 roku, Zgromadzenie przyjęło rezolucję o podziale Palestyny (rezolucja A/RES/181(II). 1 grudnia 2003 roku Zgromadzenie Ogólne zachęciło państwa członkowskie do dalszego udzielania jak największego wsparcia i poświęcenia uwagi obchodom Dnia Solidarności (rezolucja A/RES/59/29). Zgromadzenie Ogólne wystąpiło do Komitetu ds. Realizacji Niezbywalnych Praw Narodu Palestyńskiego oraz Działu ds. Praw Palestyńczyków przy Sekretariacie ONZ, aby kontynuowały w ramach obchodów organizowanie dorocznych wystaw na temat praw Palestyńczyków lub wydarzeń kulturalnych we współpracy ze Stałym Obserwatorem Misji Palestyńskiej przy ONZ.

POMOC HUMANITARNA

Dekada Odbudowy i Zrównoważonego Rozwoju Zagrożonych Regionów – Trzecia Dekada po Katastrofie w Czernobylu
(2006-20016)

Decade of Recovery and Sustainable Development of the Affected Regions - third decade after the Chernobyl disaster

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
(19 sierpnia)

11 grudnia 2008 roku Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło 19 sierpnia Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej. Obchody Dnia mają na celu zwiększenie świadomości na temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie i zrozumienie znaczenia międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie. Zgromadzenie pragnie również w ten sposób wyrazić szacunek w stosunku do wszystkich pracowników humanitarnych ONZ i innych organizacji oraz uczcić pamięć tych, którzy pełniąc obowiązki stracili życie.

World Humanitarian Day
www.un.org/en/events/humanitarianday/

PRAWA CZŁOWIEKA

Druga Międzynarodowa Dekada Ludności Rdzennej na Świecie
(2005 - 2014 rok)

Second International Decade of the World's Indigenous People
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/SecondDecade.aspx

Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka
(2009)

18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne NZ postanowiło o ustanowieniu Międzynarodowego Roku Nauczania o Prawach Człowieka (rezolucja A/RES/62/171). Rozpoczęcie obchodów Roku wyznaczono na 10 grudnia 2008 roku, w dniu sześćdziesiątej rocznicy przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Obchody Roku poświęcone były działaniom na rzecz zwiększenia i pogłębienia nauczania o powszechnych i niepodzielnych prawach człowieka zgodnego z zasadą bezstronności, obiektywności, konstruktywnego dialogu, współpracy i powszechnego dostępu do kompleksowej wiedzy na ten temat. Celem obchodów było także zwiększenie promocji oraz ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w tym prawa do rozwoju.

Międzynarodowy Rok Młodzieży
(2011)

Międzynarodowy Rok Młodzieży
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1484&wid=18

International Year of Youth 12 August 2010 — 11 August 2011
http://social.un.org/youthyear/

Międzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego
(2011)

Międzynarodowy Rok Ludności Pochodzenia Afrykańskiego
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1733&wid=18

International Year for People of African Descent
www.un.org/en/events/iypad2011/

Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową
(21-27 marca)

Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination
www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/week.shtml

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
(27 stycznia)

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, do którego doszło podczas Drugiej Wojny Światowej w wyniku działań reżimu nazistowskiego (rezolucja A/RES/60/7). w ten sposób Zgromadzenie uznało Holokaust za wydarzenie o znaczeniu historycznym.

Zgromadzenie Ogólne zaleciło państwom członkowskim opracowanie programów edukacyjnych, aby uwrażliwić przyszłe pokolenia na tragedię Holokaustu i zapobiec w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne z uznaniem odniosło się do działań państw, które aktywnie zaangażowały się w ochronę miejsc będących podczas Holokaustu nazistowskimi obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, obozami pracy i więzieniami. Wystąpiło z prośbą do Sekretarza Generalnego o ustanowienie szeroko zakrojonego programu na temat "Holokaust i Narody Zjednoczone", a także o powzięcie środków mobilizujących społeczeństwo obywatelskie, by podtrzymywać pamięć i edukację na temat Holokaustu.

International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust
www.un.org/en/holocaustremembrance/2012/calendar2012.html

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
(20 lutego)

Zgromadzenie Ogólne NZ zadecydowało, że od 2009 roku dzień 20 lutego będzie obchodzony jako Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej (rezolucja A/RES/62/10 z 26 listopada 2007 r.). Zgromadzenie uznało, że rozwój społeczeństw i sprawiedliwość społeczna są niezbędnymi warunkami zarówno osiągnięcia, jak i utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Jednocześnie niemożliwe jest osiągnięcie rozwoju społecznego i sprawiedliwości społecznej bez pokoju, bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

Zgromadzenie uznało, że stały wzrost gospodarczy w kontekście zrównoważonego rozwoju jest niezbędny dla utrzymania tempa rozwoju społeczeństw i osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Wciąż pozostaje jednak wiele wyzwań takich jak: poważne kryzysy finansowe, brak bezpieczeństwa, ubóstwo, wykluczenie społeczne oraz nierówności w społeczeństwach i pomiędzy nimi. Znaczne przeszkody napotyka również dalsze włączanie i w jego konsekwencji pełne uczestnictwo w światowej gospodarce krajów rozwijających się i niektórych krajów w okresie transformacji gospodarczej.

World Day of Social Justice
www.un.org/en/events/socialjusticeday/

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
(21 marca)

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową jest obchodzony 21 marca. Tego dnia w 1960 roku południowoafrykańska policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej demonstracji w Sharpeville, którzy protestowali przeciwko polityce apartheidu. w rezolucji proklamującej obchody Dnia (rezolucja A/RES/2142 (XXI) Zgromadzenie Ogólne wezwało międzynarodową społeczność do podwojenia wysiłków na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

International Day for the Elimination of Racial Discrimination
www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/

Międzynarodowy Dzień Prawa do Prawdy dotyczącej Poważnych Naruszeń Praw Człowieka i Godności Ofiar
(24 marca)

International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims
www.un.org/en/events/righttotruthday/

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
(25 marca)

International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade
http://www.un.org/en/events/slaveryremembranceday

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
(25 marca)

International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members
www.un.org/en/events/detainedstaffday/

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r.
(7 kwietnia)

Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide
www.un.org/preventgenocide/rwanda/commemoration.shtml

Światowy Dzień Własności Intelektualnej
(26 kwietnia)

World Intellectual Property Day [WIPO]
www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
(4 czerwca)

19 sierpnia 1982 roku, na specjalnej sesji na temat kwestii palestyńskiej, Zgromadzenie Ogólne "wstrząśnięte ogromną liczbą palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji" postanowiło ustanowić 4 czerwca doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Dzieci Będących Ofiarami Agresji (rezolucja A/RES/2911 (XXVII) ES-7/8).

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci
(12 czerwca)

World Day Against Child Labour [ILO]
www.un.org/en/events/childlabourday/

Światowy Dzień Uchodźcy
(20 czerwca)

World Refugee Day
www.un.org/en/events/refugeeday/

Międzynarodowy Dzień Wdów
(23 czerwca)

International Widow’s Day
http://www.un.org/en/events/widowsday/

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
(26 czerwca)

W 1997 roku, na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej (decyzja E/1997/251), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur (rezolucja A/RES/52/149 z 12 grudnia 1997 r.). Obchody Dnia mają na celu wspieranie działań na rzecz wyeliminowania tortur i skutecznej realizacji postanowień Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, uchwalonej w 1984 r. Konwencja ta weszła w życie 26 czerwca 1987 roku.

United Nations International Day in Support of Victims of Torture
www.un.org/en/events/torturevictimsday/

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli
(18 lipca)

Nelson Mandela International Day www.un.org/en/events/mandeladay/

Międzynarodowy Dzień Ludności Rdzennej na Świecie (do 9 sierpnia 2014r.)
(9 sierpnia)

International Day of the World's Indigenous People
www.un.org/en/events/indigenousday/

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
(12 sierpnia)

W rezolucji A/RES/54/120 z 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne zaakceptowało wniosek światowej konferencji ministrów ds. młodzieży (Lizbona, 8-12 sierpnia 1998 roku) o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało o wsparcie obchodów Dnia szeroką akcją informacyjną, która przybliży - zwłaszcza młodym ludziom - cele światowego Programu Działań na Rzecz Młodych Ludzi do Roku 2000 i w Następnych Latach, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1995 roku (rezolucja A/RES/50/81).

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu
(23 sierpnia)

International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/culture/themes/dialogue/the-slave-route/right-box/related-information/23-august-international-day-for-the-remembrance-of-the-slave-trade-and-of-its-abolition/

Międzynarodowy Dzień Demokracji
(15 września)

Zgromadzenie Ogólne NZ ustanowiło 15 września Międzynarodowym Dniem Demokracji (rezolucja A/RES/62/7 z 8 listopada 2007 r.), zachęcając rządy państw do wzmocnienia krajowych programów poświęconych szerzeniu i umocnieniu demokracji. Zgromadzenie Ogólne ONZ nakłania regionalne i międzyrządowe organizacje do wymiany doświadczeń w zakresie promowania demokracji w relacjach wzajemnych oraz w ramach sytemu NZ. Wzywa państwa członkowskie do uczestnictwa w spotkaniach Międzynarodowej Konferencji na temat Nowych lub Odzyskanych Demokracji.

Zgromadzenie Ogólne NZ zachęca wszystkie państwa członkowskie, agendy ONZ, regionalne, międzyrządowe i pozarządowe organizacje oraz wszystkich zainteresowanych do obchodzenia Międzynarodowego Dnia Demokracji w celu podniesienia świadomości społeczeństwa na ten temati. Nakłania państwa członkowskie ONZ do zapewnienia parlamentarzystom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego możliwość uczestniczenia w obchodach i wnoszenia własnego wkładu w ich organizację.

International Day of Democracy
www.un.org/events/democracyday/

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
(1 października)

14 grudnia 1990 roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło dzień 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (rezolucja A/RES/45/106). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
(16 listopada)

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne zachęciło państwa członkowskie do obchodów w dniu 16 listopada Międzynarodowego Dnia Tolerancji, któremu towarzyszyć mają działania skierowane zarówno do placówek oświatowych, jak i szerszego kręgu społeczeństwa (rezolucja A/RES/51/95 z 12 grudnia). Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego była następstwem Roku Tolerancji, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku (rezolucja A/RES/48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań.

International Day for Tolerance
www.un.org/en/events/toleranceday/

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa
(2 grudnia)

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa jest obchodzony 2 grudnia, w rocznicę uchwalenia Konwencji NZ o likwidacji handlu ludźmi i innych form wyzysku (rezolucja A/RES/317(IV) z 2 grudnia 1949 roku).

International Day for the Abolition of Slavery www.un.org/en/events/slaveryabolitionday/

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
(3 grudnia)

W 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992), Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/47/3). Dekada miała na celu podniesienie świadomości o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz uruchomienie mechanizmów służących poprawie ich sytuacji i zapewnienie im równych szans. Następnie, Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do państw członkowskich, aby zwróciły szczególną uwagę na obchody Dnia w celu pogłębienia integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem (rezolucja A/RES/47/88).

International Day of Persons with Disabilities
www.un.org/en/events/aidsday/2011/

Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy Służących na rzecz Gospodarczego i Społecznego Rozwoju
(5 grudnia)

International Volunteer Day for Economic and Social Development
www.un.org/en/events/volunteerday/

Dzień Praw Człowieka
(10 grudnia)

W 1950 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 10 grudnia Dniem Praw Człowieka (rezolucja A/RES/423 (V) i wezwało wszystkie państwa i zainteresowane strony do uczestnictwa w jego obchodach. Dzień jest obchodzony w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

Human Rights Day
www.un.org/en/events/humanrightsday/2011/index.shtml

Międzynarodowy Dzień Migrantów
(18 grudnia)

Na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej (decyzja 2000/288 z dnia 28 lipca 2000r.) Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 18 grudnia Międzynarodowym Dniem Migrantów (rezolucja A/RES/55/93 z 4 grudnia 2000 r.). Tego dnia w roku 1990 weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (rezolucja A/RES/45/158). Zgromadzenie Ogólne podkreśliło, że istnieje potrzeba podjęcia dalszych wysiłków w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów. Migranci stanowią część populacji we wszystkich państwach na świecie.

International Migrants Day
www.un.org/en/events/migrantsday/

PRZEKAZ INFORMACJI

Światowy Dzień Wolności Prasy
(3 maja)

W 1993 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 3 maja Światowym Dniem Wolności Prasy (decyzja A/RES/48/432). Decyzja Zgromadzenia Ogólnego została podjęta na wniosek UNESCO, która w swojej rezolucji "Promowanie wolności prasy na świecie" z 1991 r. uznała wolną, pluralistyczną i niezależną prasę za podstawowy element funkcjonowania każdego demokratycznego społeczeństwa.

Data obchodów upamiętnia Deklarację z Windhoek w Sprawie Promowania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej, która została przyjęta 3 maja 1991 roku podczas Seminarium na temat Popierania Niezależnej i Pluralistycznej Prasy Afrykańskiej.

World Press Freedom Day
www.un.org/en/events/pressfreedomday/

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego
(17 maja)

27 marca 2006 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowało, by dzień 17 maja obchodzony był jako Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Obchody Dnia mają na celu podniesienie świadomości dotyczącej możliwości, jakie niesie ze sobą używanie Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla społeczeństw i gospodarek, jak również znalezienie rozwiązania na zmniejszenie przepaści w dostępie do technologii cyfrowych (rezolucja A/RES/60/252). Ustanowienie dnia było kontynuacją Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, który odbył się w dniach 10-12 grudnia 2003 roku w Genewie oraz w dniach 16-18 listopada 2005 roku w Tunisie.

Przyjmując silny kierunek rozwoju rezultatów obu etapów Szczytu, Zgromadzenie zwróciło się do Rady Gospodarczej i Społecznej o nadzorowanie wdrażania jego postanowień poprzez cały system NZ. Zgromadzenie odnotowało powstanie Funduszu "Solidarności Cyfrowej" (Digital Solidarity Fund) w Genewie jako innowacyjnego mechanizmu finansowego o charakterze dobrowolnym oraz zaprosiło Sekretarza Generalnego do włączenia się w ten proces oraz do zwołania nowego forum dla wielostronnego dialogu zwanego Forum Zarządzania Internetowego (Internet Governance Forum) zgodnie z decyzjami podjętymi w Tunisie.

Zgromadzenie postanowiło również przeprowadzić całościowy przegląd implementacji postanowień Szczytu w 2015 roku.

World Telecommunication and Information Society Day [ITU]
www.itu.int/wtisd/

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju
(24 października)

Światowy Dzień Informacji na temat Rozwoju został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w 1972 roku dla zwrócenia uwagi światowej opinii publicznej na problemy rozwoju i potrzebę zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ich pokonywania (rezolucja A/RES/3038 (XXVII). Zgromadzenie Ogólne uznało, że obchody Dnia powinny odbywać się w tym czasie, co obchody Dnia Narodów Zjednoczonych. w dniu 24 października przypada również rocznica przyjęcia w 1970 roku Międzynarodowej Strategii Rozwoju, realizowanej w ramach Drugiej Dekady Rozwoju. w opinii Zgromadzenia wzmocnienie rozpowszechniania informacji i skupienie uwagi opinii publicznej wokół tej problematyki, zwłaszcza ludzi młodych, doprowadzi do pogłębienia świadomości na temat problemów rozwojowych i tym samym przyczyni się do zwiększenia efektywności międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie.

World Development Information Day
www.un.org/en/events/devinfoday/

Światowy Dzień Telewizji
(21 listopada)

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 21 listopada Światowym Dniem Telewizji, upamiętniając w ten sposób obrady pierwszego Światowego Forum Telewizji, które odbyło się w siedzibie głównej ONZ w 1996 roku. Zgromadzenie wezwało państwa, aby obchodziły Światowy Dzień Telewizji w drodze wymiany programów telewizyjnych poświęconych zagadnieniom pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zachęciło do zwiększania wymiany kulturowej (rezolucja A/RES/51/205 z 17 grudnia).

World Television Day
www.un.org/en/events/televisionday/

PRZESTĘPCZOŚĆ

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi
(26 czerwca)

W 1987 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnemu Handlowi. w ten sposób Zgromadzenie wyraziło swoją determinację w zakresie wzmocnienia działań i współpracy w zakresie uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu nadużywania środków odurzających i leków. Decyzja ta zapadła na mocy rezolucji A/RES/42/112 z 7 grudnia 1987 roku, na wniosek Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się w 1987 roku. 26 czerwca 1987 r. na konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji
(9 grudnia)

31 października 2003 r. Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Konwencję Przeciwko Korupcji i zwróciło się do Sekretarza Generalnego ONZ, by wyznaczył Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) na sekretariat Konferencji Państw w sprawie Konwencji Przeciwko Korupcji (rezolucja A/RES/58/4). Zgromadzenie Ogólne NZ wyznaczyło także Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji na 9 grudnia. Ma on podkreślić rolę Konwencji w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji oraz zwiększaniu świadomości na ten temat. Konwencja weszła w życie w grudniu 2005 roku.

International Anti-Corruption Day
www.un.org/en/events/anticorruptionday/

PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Międzynarodowy Rok Astronomii
(2009)

W dniu 19 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Astronomii (rezolucja A/RES/62/200). Na koordynatora obchodów wyznaczono Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO). UNESCO podejmowało wcześniej działania we współpracy z innymi ciałami należącymi do systemu Narodów Zjednoczonych, Międzynarodową Unią Astronomiczną, Europejskim Obserwatorium Południowym oraz z towarzystwami astronomicznymi działającymi na całym świecie. Zgromadzenie zachęciło wszystkie państwa członkowskie ONZ, ciała wchodzące w skład systemu Narodów Zjednoczonych i wszelkie inne jednostki do wykorzystania Roku do promowania inicjatyw zwiększających świadomość na temat znaczenia astronomii, a także do promowania powszechnego dostępu do osiągnięć w tej dziedzinie. Działania podejmowane w ciągu Roku finansowane były z dobrowolnych wkładów, w tym z sektora prywatnego.

Światowy Tydzień Przestrzeni Kosmicznej
(4-10 października)

Rezolucją A/RES/54/68 z 6 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło ustanowienie Światowego Tygodnia Przestrzeni Kosmicznej. Tydzień był obchodzony w dniach 4-10 października, aby uczcić wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości. Daty wytyczające obchody Tygodnia upamiętniają wystrzelenie w kosmos pierwszego sztucznego satelity 4 października 1957 r. (Sputnik I) oraz wejście w życie Układu o Zasadach Działalności Państw w Dziedzinie Badania i Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej (10 października 1967 r.).

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych
(12 kwietnia)

International Day of Human Space Flight
www.un.org/en/events/humanspaceflightday/

RASIZM I DYSKRYMINACJA RASOWA

Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową
(21-27 marca)

Week of Solidarity with the Peoples Struggling against Racism and Racial Discrimination
www.un.org/en/events/racialdiscriminationday/week.shtml

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
(21 marca)

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową jest obchodzony 21 marca. Tego dnia w 1960 roku południowoafrykańska policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej demonstracji w Sharpeville, którzy protestowali przeciwko polityce apartheidu. w rezolucji proklamującej obchody Dnia (rezolucja A/RES/2142 (XXI)) Zgromadzenie Ogólne wezwało międzynarodową społeczność do podwojenia wysiłków na rzecz eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami
(25 marca)

International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade
www.un.org/en/events/slaveryremembranceday/

ROZBROJENIE I MIĘDZYNARODOWE BEZPIECZEŃSTWO

Tydzień Rozbrojenia
(24-30 października)

Doroczne obchody Tygodnia Rozbrojenia, rozpoczynające się w rocznicę powstania Narodów Zjednoczonych, zostały ustanowione w oparciu o Dokument Końcowy, przyjęty na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego w 1978 roku (rezolucja A/RES/S-10/2). Państwa członkowskie zostały wezwane do zwrócenia uwagi na niebezpieczeństwa związane z wyścigiem zbrojeń, głoszenia potrzeby jego zaprzestania i pogłębiania świadomości opinii publicznej na temat pilnych zadań w sferze rozbrojenia.

W 1995 roku Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do rządów oraz pozarządowych organizacji, aby nadal aktywnie uczestniczyły w obchodach Tygodnia Rozbrojenia (rezolucja A/RES/50/72(B). Zgromadzenie wezwało również Sekretarza Generalnego do kontynuowania polityki pogłębiania wiedzy społeczeństw o problemach rozbrojenia i idei obchodów Tygodnia.

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom
(4 kwietnia)

W grudniu 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że każdego roku 4 kwietnia będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (rezolucja A/RES/60/97). Jednocześnie wezwało Państwa do podejmowania dalszych działań w zakresie prowadzenia akcji przeciwminowych w krajach, w których miny i pozostałe po wojnie środki wybuchowe stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludności cywilnej oraz utrudniają społeczny i gospodarczy rozwój na poziomie kraju i regionu.

ROZWÓJ GOSPODARCZY

Dekada Walki z Ubóstwem
(1997-2006)

Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Dekadę Walki z Ubóstwem jako kontynuację obchodzonego w 1996 roku Międzynarodowego Roku Walki z Ubóstwem (rezolucja A/RES/51/178 (II) z 16 grudnia 1996 r.). Głównym celem Dekady była likwidacja skrajnego ubóstwa i znaczące ograniczenie skali powszechnego ubóstwa na świecie.

Druga Dekada Walki z Ubóstwem
(2008-2017)

19 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne NZ ogłosiło lata 2008-2017 Drugą Dekadą Walki z Ubóstwem (rezolucja A/RES/62/205). Ogłoszenie tej dekady ma wesprzeć skuteczne i skoordynowane działania zmierzające do osiągania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym Milenijnych Celów Rozwoju, w szczególności celu dotyczącego ograniczenia skali ubóstwa na świecie. Zgromadzenie określiło wyeliminowanie ubóstwa jako "największe globalne wyzwanie dla dzisiejszej społeczności międzynarodowej i niezbędny warunek osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w krajach rozwijających się".

Zgromadzenie ponownie wyraziło przekonanie, że każde państwo ponosi odpowiedzialność za swój rozwój, a zrównoważony wzrost gospodarczy jest niezbędny do wyeliminowania ubóstwa i głodu. Jednocześnie Zgromadzenie podkreśliło, że wysiłki na szczeblu krajowym powinny być wspierane przez działania na szczeblu międzynarodowym. Wezwało państwa udzielające pomoc finansową, aby kwestia ograniczenia ubóstwa nadal zajmowała czołowe miejsce w ich programach pomocowych i budżecie. Ponadto Zgromadzenie uznało, że strategie zmierzające do wykorzenienia ubóstwa będą skuteczne jedynie wtedy, gdy państwa rozwijające się zostaną włączone do światowej gospodarki i w równym stopniu będą korzystać z dobrodziejstw globalizacji.

Międzynarodowy Rok Żeglarza
(2010)

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
(2012)

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2263&wid=34

International Year of Sustainable Energy for All
www.un.org/en/events/observances/years.shtml

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
(2012)

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=2256&wid=34

International Year of Cooperatives
http://social.un.org/coopsyear/

Dzień Żeglarza
(25 czerwca)

Day of the Seafarer [IMO]
www.imo.org/About/Events/Pages/Day-of-the-Seafarer.aspx

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości
(pierwsza sobota lipca)

W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło pierwszą sobotę lipca 1995 r. Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości (rezolucja A/RES/47/90 z 16 grudnia).

Dostrzegając kluczowe znaczenie ruchu spółdzielczego dla rozwoju gospodarczego i społecznego, w 1994 roku Zgromadzenie wezwało rządy, międzynarodowe instytucje, wyspecjalizowane agendy NZ oraz krajowe i międzynarodowe organizacje spółdzielcze do organizowania obchodów Dnia każdego roku (rezolucja A/RES/49/155 z 23 grudnia).

International Day of Cooperatives
www.un.org/en/events/cooperativesday/

Światowy Dzień Turystyki
(27 września)

World Tourism Day [UNWTO]
www.un.org/en/events/tourismday/index.shtml

Światowy Dzień Poczty
(9 października)

World Post Day [UPU]
www.un.org/en/events/postday/

Światowy Dzień Żywności
(16 października)

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności, proklamowanego w 1979 roku przez Organizację NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jest pogłębianie świadomości ludzi na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Obchody Światowego Dnia Żywności przypadają w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne poparło organizowanie obchodów Dnia stwierdzając, że "żywność jest podstawowym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka" (rezolucja A/RES/35/70 z 5 grudnia).

World Food Day [FAO]
www.fao.org/getinvolved/worldfoodday/en/

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
(17 października)

W 1992 roku, przyjmując z zadowoleniem fakt, że z inicjatywy powstałego we Francji "Międzynarodowego Ruchu ATD - Czwarty Świat" organizacje pozarządowe w wielu państwach obchodziły w dniu 17 października Światowy Dzień Likwidacji Skrajnego Ubóstwa, Zgromadzenie Ogólne postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem (rezolucja A/RES/47/196 z 22 grudnia). Obchody mają uświadomić opinii publicznej potrzebę wyeliminowania ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się oraz zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem stała się priorytetem rozwojowym.

International Day for the Eradication of Poverty
www.un.org/en/events/povertyday/

Dzień Uprzemysłowienia Afryki
(20 listopada)

Africa Industrialization Day
www.un.org/en/events/africaday/

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
(7 grudnia)

W 1996 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 7 grudnia Międzynarodowym Dniem Lotnictwa Cywilnego i wezwało rządy, a także krajowe, regionalne, międzynarodowe i międzyrządowe organizacje do podjęcia odpowiednich kroków w celu zorganizowania obchodów tego Dnia (rezolucja A/RES/51/33 z 6 grudnia). Z wnioskiem o ustanowienie Dnia wystąpiła w 1992 roku Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), wyspecjalizowana agenda NZ. Inicjatywa ICAO miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na osiągnięcia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Pierwsze obchody Dnia odbyły się 7 grudnia 1994 roku, tj. w pięćdziesiątą rocznicę podpisania Konwencji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która powołała do życia ICAO.

International Civil Aviation Day [ICAO]
www.icao.int/icao/en/aviation_day.htm

Dzień na rzecz Współpracy Południe – Południe
(19 grudnia)

23 grudnia 2004 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło, że 19 grudnia każdego roku będzie obchodzony jako dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe (rezolucja A/RES/58/220). Data ta nawiązuje do przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne w 1978 roku w Buenos Aires Planu Działania dla Promocji i Realizowania Współpracy Technicznej pomiędzy Krajami Rozwijających się (rezolucja A/RES/33/134).

United Nations Day for South-South Cooperation
www.un.org/en/events/southcooperationday/

Międzynarodowy Rok Ziemniaka
(2008)

Zgromadzenie Ogólne zadeklarowało w rezolucji 60/191 z 22 grudnia 2005 r., że rok 2008 będzie Międzynarodowym Rokiem Ziemniaka. Podejmując tę inicjatywę Zgromadzenie podkreśliło potrzebę skupienia uwagi świata na roli ziemniaków w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i likwidacji ubóstwa oraz w osiąganiu międzynarodowych celów, w tym Milenijnych Celów Rozwoju. Wezwano Organizację NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), aby we współpracy z rządami i Programem NZ ds. Rozwoju (UNDP), Grupą Doradczą Międzynarodowych Rolniczych Ośrodków Badań oraz innymi organami systemu Narodów Zjednoczonych i organizacjami pozarządowymi wspomagała wdrażanie celów Międzynarodowego Roku Ziemniaka.

Wcześniej Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 2004 Międzynarodowym Rokiem Ryżu, zaznaczając jednocześnie, że ryż stanowi główny składnik pożywienia ponad połowy populacji świata (rezolucja 57/162 z 16 grudnia 2002 r.). Potwierdzono wówczas potrzebę zwiększenia świadomości na temat roli, jaką spełnia ryż w zwalczaniu biedy i niedożywienia oraz w osiąganiu międzynarodowych celów rozwoju, włączając również te zawarte w Deklaracji Milenijnej.

International Year of the Potato
www.potato2008.org/en/

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Międzynarodowy Rok Młodzieży
(2011)

Międzynarodowy Rok Młodzieży
www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1484&wid=18

International Year of Youth
http://social.un.org/youthyear/

Międzynarodowy Rok Higieny
(2008)

20 grudnia 2006 roku, Zgromadzenie Ogólne, głęboko zaniepokojone niewystarczającym postępem w zapewnianiu dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych w krajach rozwijających się oraz świadome, jaki wpływu ich brak ma na ludzkie zdrowie, redukcję biedy, rozwój ekonomiczny i społeczny oraz środowisko, ustanowiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Higieny (rezolucja 61/192). Organizację obchodów Roku Zgromadzenie zleciło Departamentowi do Spraw Ekonomicznych i Społecznych.

Zgromadzenie zachęciło wszystkie państwa, zarówno te należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i wszystkich innych partnerów, by wykorzystały obchody Roku do zwiększenia świadomości na temat znaczenia higieny oraz promowania działań na wszystkich poziomach. Ponadto wezwano państwa, organizacje sub-regionalne, regionalne i międzynarodowe oraz wszystkich innych partnerów, włączając w to sektor prywatny i społeczeństwa obywatelskie, do dobrowolnego wsparcia na rzecz obchodów Roku.

International Year of Sanitation
www.un.org/events/sanitation/

Międzynarodowy Dzień Rodzin
(15 maja)

Przypadający 15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w 1993 roku (rezolucja A/RES/47/237 z 20 września). w 1989 roku, na mocy rezolucji A/RES/44/82, Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 1994 Międzynarodowym Rokiem Rodzin. Celem obchodów Roku miało być pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny i zwiększenia zdolności społeczeństw do przezwyciężania tych problemów poprzez realizowanie kompleksowej prorodzinnej polityki społecznej.

International Day of Families
www.un.org/en/events/familyday/

Międzynarodowy Dzień Młodzieży
(12 sierpnia)

W rezolucji A/RES/54/120 z 17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie Ogólne zaakceptowało wniosek światowej konferencji ministrów ds. młodzieży (Lizbona, 8-12 sierpnia 1998 roku) o ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało o wsparcie obchodów Dnia szeroką akcją informacyjną, która przybliży - zwłaszcza młodym ludziom - cele światowego Programu Działań na Rzecz Młodych Ludzi do Roku 2000 i w Następnych Latach, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne w 1995 roku (rezolucja A/RES/50/81).

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA

Międzynarodowa Dekada Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie
(2001-2010 rok)

W 1998 roku na mocy rezolucji A/RES/53/25 Zgromadzenie Ogólne ogłosiło Międzynarodową Dekadę Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy Dla Dobra Dzieci na Całym Świecie. w swojej rezolucji Zgromadzenie zachęciło państwa, organizacje pozarządowe, grupy i instytucje religijne, placówki edukacyjne, artystów i media o wsparcie Dekady dla dobra każdego dziecka na świecie. Ogłoszenie Dekady nastąpiło w następstwie obchodzonego w 1986 r. Międzynarodowego Roku Pokoju.

4 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ponownie stwierdziło, że celem Międzynarodowej Dekady Kultury Pokoju i Niestosowania Przemocy dla Dobra Dzieci na Całym Świecie powinno być wzmocnienie globalnego ruchu na rzecz kultury pokoju (rezolucja A/RES/60/3). Zachęciło państwa do kontynuowania pogłębionej działalności w tym zakresie oraz poprosiło UNESCO, agendę patronującą Dekadzie, do intensyfikacji działań wspierających kulturę pokoju.

Światowy Tydzień Międzywyznaniowej Harmonii
(pierwszy tydzień lutego)

World Interfaith Harmony Week
www.un.org/en/events/interfaithharmonyweek/

Międzynarodowy Rok Języków
(2008)

Międzynarodowy Rok Języków
www.unic.un.org.pl/rok_jezykow/

International Year of Languages
www.un.org/events/iyl/index.shtml

Międzynarodowy Rok Zbliżania Kultur
(2010)

17 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Zbliżania Kultur (rezolucja A/RES/62/90). Zgromadzenie zaleciło podejmowanie działań koncentrujących się na dialogu między religiami i kulturami oraz na zrozumieniu i współpracy na rzecz pokoju. Działania mogą m.in. przybrać formę dialogu na wysokim szczeblu i nieformalnych spotkań z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Mając na uwadze, że wzajemne zrozumienie i dialog między religiami stanowią istotne aspekty kultury pokoju i dialogu między cywilizacjami, Zgromadzenie zachęciło państwa członkowskie ONZ, aby podejmowały inicjatywy kierowane do wszystkich grup społecznych i promowały dialog między religiami i kulturami, tolerancję, zrozumienie i współpracę. Zgromadzenie zachęciło również do wspierania dialogu między środkami masowego przekazu działającymi w różnych kulturach i cywilizacjach.

13 listopada 2008 roku Zgromadzenie Ogólne po konsultacjach z państwami członkowskimi wyznaczyło Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO) na koordynatora przygotowań do obchodów Roku (rezolucja 63/22).

Światowy Dzień Radia
(13 lutego)

World Radio Day [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/prizes-and-celebrations/celebrations/world-radio-day/

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(21 lutego)

International Mother Language Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/motherlanguageday/

Międzynarodowy Dzień Nowruz
(21 marca)

International Day of Nowruz
www.un.org/en/events/nowruzday/

Międzynarodowy Dzień Jazzu
(30 kwietnia)

International Jazz Day [UNESCO]
www.unesco.org/new/en/unesco/events/all-events/?tx_browser_pi1%5BshowUid%5D=5479&cHash=793044628f

Dzień Vesaka
(w maju)

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej na rzecz Dialogu i Rozwoju
(21 maja)

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development
www.un.org/en/events/culturaldiversityday/

Międzynarodowy Dzień Koleżeństwa
(30 lipca)

International Day of Friendship
www.un.org/en/events/friendshipday/

Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego
(27 października)

World Day for Audiovisual Heritage [UNESCO]
www.un.org/en/events/audiovisualday/

SŁUŻBA CYWILNA I PUBLICZNA

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Uwięzionymi i Zaginionymi Pracownikami ONZ
(25 marca)

International Day of Solidarity with Detained and Missing Staff Members
www.un.org/en/events/detainedstaffday/

Dzień Służby Publicznej
(23 czerwca)

30 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne podkreśliło znaczenie bardziej efektywnego wykorzystania Dnia Służby Publicznej oraz Nagród Narodów Zjednoczonych dla Służby Publicznej w procesie restrukturyzacji administracji publicznej, budowania kultury innowacji i tworzenia partnerstw (rezolucja A/RES/60/34).

20 grudnia 2002 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zadecydowało, że 23 czerwca będzie obchodzony Dzień Służby Publicznej (rezolucja A/RES/57/277). Zachęciło jednocześnie państwa członkowskie do przeprowadzenia w tym Dniu specjalnych wydarzeń dla podkreślenia wkładu służby publicznej w proces rozwoju.

United Nations Public Service Day
http://www.un.org/en/events/publicserviceday/

ŚRODOWISKO NATURALNE

Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
(2005-2014)

United Nations Decade of Education for Sustainable Development

Międzynarodowa Dekada Działań "Woda dla życia"
(2005 - 2015)

International Decade for Action, Water for Life
http://www.un.org/waterforlifedecade/

Dekada Pustyń i Walki z Pustynnieniem
(2010-2020)

19 grudnia 2007 roku Zgromadzenie Ogólne na wniosek Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) ogłosiło lata 2010-2020 Dekadą Pustyń i Walki z Pustynnieniem (rezolucja A/RES/62/195). Tym samym podkreślono wagę sprawowania kontroli nad pustynnieniem, eliminowania skrajnego ubóstwa, promowania zrównoważonego rozwoju na terenach pustynnych oraz konieczność poprawy warunków życia dotkniętych tym problemem ludności (rezolucja A/RES/24/14 z 9 lutego 2007 r.). Wyrażono determinację do podtrzymywania i zwiększania międzynarodowej solidarności.

Dekada Różnorodoności Biologicznej
(2011-2010)

United Nations Decade on Biodiversity
http://www.cbd.int/2011-2020/

Międzynarodowy Rok Planety Ziemi
(2008)

22 grudnia 2005 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało, że rok 2008 będzie Międzynarodowym Rokiem Planety Ziemi (rezolucja A/RES/60/192). Celem Roku było podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia, jakie ma zrównoważony rozwój dla zasobów Ziemi oraz procesów na niej zachodzących; zapobiegania, ograniczania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych; a także podnoszenia umiejętności w zakresie zrównoważonego zarządzania zasobami.

Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło Organizację NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) na patrona obchodów Roku. Zadaniem UNESCO było podejmowanie działań związanych z obchodami we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) i innymi ciałami ONZ, a także z Międzynarodową Unią Nauk Geologicznych i innymi światowymi stowarzyszeniami.

International Year of Planet Earth
http://yearofplanetearth.org/

Międzynarodowy Rok Włókien Naturalnych
(2009)

20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowało ustanowić rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (rezolucja A/RES/61/189). Podkreśliło, że zróżnicowana gama włókien naturalnych produkowanych w wielu krajach stanowi ważne źródło dochodu dla farmerów, odgrywając ważną rolę w poprawie bezpieczeństwa żywnościowego i zwalczaniu ubóstwa oraz przyczyniając się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Na koordynatora obchodów Roku Zgromadzenie Ogólne wyznaczyło Organizację NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) we współpracy z rządami, i właściwymi organami NZ.

Zgromadzenie Ogólne zachęciło rządy państw, ciała systemu Narodów Zjednoczonych, organizacje regionalne, międzynarodowe i pozarządowe oraz sektor prywatny do zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia naturalnych produktów.

International Year of Natural Fibres
www.naturalfibres2009.org/

Rok Goryla
(2009)

Year of the Gorilla [UNEP and UNESCO]
www.yog2009.org

Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej
(2010)

20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej (rezolucja A/RES/61/203). Celem Roku było podniesienie świadomości ludzi dotyczącej różnorodności biologicznej poprzez promowanie odpowiednich działań na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie i organizacje międzynarodowe do wsparcia inicjatyw podejmowanych przez kraje rozwijające się (zwłaszcza te najmniej rozwinięte, śródlądowe i małe państwa wyspiarskie) oraz państwa, których gospodarki znajdują się w procesie transformacji.

Zgromadzenie Ogólne organizację obchodów Roku zleciło sekretariatowi Konwencji o Różnorodności Biologicznej oraz zaprosiło sekretariat do współpracy z agendami ONZ, organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami w celu zwrócenia większej uwagi na ciągłą utratę różnorodności biologicznej na świecie.

International Day for Biological Diversity
www.un.org/en/events/biodiversityday/

Międzynarodowy Rok Lasów
(2011)

Biorąc pod uwagę fakt, że lasy i trwale zrównoważona gospodarka leśna mogą znacząco przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia ubóstwa i osiągnięcia międzynarodowych celów rozwoju, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, 20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne postanowiło ustanowić rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów (rezolucja A/RES/61/193). Organizację obchodów Roku Zgromadzenie Ogólne zleciło sekretariatowi Forum ONZ ds. Lasów oraz Departamentowi ds. Ekonomicznych i Społecznych we współpracy z rządami, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi oraz Partnerstwem Współpracy na Rzecz Lasów.

Zgromadzenie Ogólne zaprosiło Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), stojącą na czele Partnerstwa Współpracy na Rzecz Lasów, do wsparcia obchodów Roku.

http://www.unic.un.org.pl/aktualnosci.php?news=1824&wid=18

International Year of Forests
www.un.org/en/events/iyof2011/

Międzynarodowy Rok Chemii
(2011)

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 19 grudnia 2008 r. ogłosiło rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii (rezolucja A/RES/63/209). Podkreśliło, że edukacja w dziedzinie chemii ma decydujące znaczenie w sprostaniu takim wyzwaniom jak zmiany klimatyczne, utrzymanie dobrego stanu środowiska, a także zapewnienie trwałego dostępu do żywności, czystej wody i źródeł energii. Na koordynatora obchodów wyznaczono Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty Nauki i Kultury (UNESCO).

Międzynarodowy Rok Chemii stanowi okazję do zwrócenia uwagi na wkład kobiet w naukę i zaznaczenia potrzeby międzynarodowej współpracy naukowej. w 2011 roku przypadła setna rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz setna rocznica utworzenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych.

Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody
(2013)

Światowy Dzień Wody
(22 marca)

W rezolucji A/RES/47/193 z 22 grudnia 1992 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowało o ustanowieniu 22 marca Światowego Dnia Wody. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na stan gospodarczy i społeczny krajów.

World Water Day www.un.org/en/events/waterday/

Światowy Dzień Meteorologii
(23 marca)

World Meteorological Day [WMO]
www.wmo.int/worldmetday/

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
(22 kwietnia)

Mając na uwadze fakt, że Ziemia jest domem człowieka i działając w przekonaniu, że osiągnięcie równowagi ekonomiczno-społecznej i środowiskowej w obecnych czasach i w przyszłości wymaga promowania pozostania w harmonii z naturą, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło 22 kwietnia Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi (rezolucja A/RES/63/278).

Zgromadzenie uznało, że wyrażenie "Matka Ziemia" jest powszechnie używane w wielu krajach i regionach. Odzwierciedla ono współzależność istniejącą między ludźmi, zwierzętami i naszą planetą. Zgromadzenie wezwało państwa członkowskie, ciała ONZ, organizacje międzynarodowe, regionalne i pozarządowe oraz społeczeństwo obywatelskie do obchodów tego Dnia.

International Mother Earth Day
www.un.org/en/events/motherearthday/

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych
(12-13 maja)

World Migratory Bird Day [UNEP]
www.worldmigratorybirdday.org/

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
(22 maja)

W grudniu 2000 roku (rezolucja A/RES/55/201) Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 22 maja (data wejścia w życie Konwencji na temat Różnorodności Biologicznej) Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia (rezolucja A/RES/49/119 z 19 grudnia 1994 r.). W roku 2000 roku, na swoim piątym spotkaniu, Konferencja Stron Konwencji zaleciła zmianę daty obchodów.

Światowy Dzień Środowiska
(5 czerwca)

W rezolucji A/RES/2994 (XXVII) z 15 grudnia 1972 roku Zgromadzenie Ogólne proklamowało 5 czerwca Światowym Dniem Środowiska. Celem obchodów Dnia jest pogłębienie świadomości społecznej na temat konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Obchody przypadają w rocznicę Konferencji NZ na temat Środowiska Człowieka (Sztokholm, 1972), podczas której postanowiono o utworzeniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP).

World Environment Day [UNEP]
www.unep.org/wed/

Światowy Dzień Oceanów
(8 czerwca)

Ogromne znaczenie dla realizacji międzynarodowych celów rozwojowych, także tych zawartych w Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych, ma zrównoważony rozwój i odpowiednie gospodarowanie zasobami oceanów i mórz. w związku z tym, Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 5 grudnia 2008 roku ustanowiło dzień 8 czerwca Światowym Dniem Oceanów (rezolucja A/RES/63/111).

Zgromadzenie w obszernej rezolucji dotyczącej oceanów i prawa morza poruszyło wiele kwestii. Wskazało w szczególności, że zarządzanie zasobami oceanów powinno się koncentrować na koordynowaniu działaniami ludzi. Pozwoli to na utrzymanie, a w niektórych przypadkach na odbudowanie równowagi ekosystemu. Celami, do których realizacji należy dążyć, są: podtrzymanie życia w oceanach i zapewnienie usług na rzecz środowiska; zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez tworzenie właściwych warunków społecznych i ekonomicznych; zapewnienie wszystkim ludziom godnych warunków życia zgodnie z międzynarodowymi celami rozwoju, także tymi zawartymi w Deklaracji Milenijnej; zachowanie morskiej bioróżnorodności.

World Oceans Day
www.un.org/en/events/oceansday/

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
(17 czerwca)

Przypadający na 17 czerwca Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne w grudniu 1994 roku (rezolucja A/RES/49/115). Wcześniej, 17 czerwca 1994 r., Zgromadzenie Ogólne przyjęło Konwencję NZ w sprawie Przeciwdziałania Pustynnieniu. w swojej grudniowej rezolucji Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa, by wykorzystały obchody Dnia do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji.

World Day to Combat Desertification and Drought
www.un.org/en/events/desertificationday/

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
(16 września)

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne w 1994 roku (rezolucja A/RES/49/114). Dzień jest obchodzony 16 września dla uczczenia rocznicy podpisanego w 1987 roku Protokołu Montrealskiego na temat Substancji Niszczących Warstwę Ozonową. Zgromadzenie Ogólne zaapelowało do państw członkowskich, aby obchody Dnia były poświęcone propagowaniu działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów. Stanowiąca kruchą powłokę gazową warstwa ozonowa chroni Ziemię przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych i w ten sposób pomaga zachować życie na naszej planecie.

International Day for the Preservation of the Ozone Layer
www.un.org/en/events/ozoneday/

Światowy Dzień Morza
(ostatni tydzień września)

World Maritime Day [IMO]
www.un.org/en/events/maritimeday/index.shtml

Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych
(druga środa października)

W 2001 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu Międzynarodowego Dnia Ograniczania Klęsk Żywiołowych w drugą środę października (rezolucja A/RES/56/195). Celem obchodów jest promowanie globalnych wysiłków na rzecz ograniczania klęsk żywiołowych, zapobiegania i łagodzenia ich skutków.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
(6 listopada)

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict
www.un.org/en/events/environmentconflictday/

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich
(11 grudnia)

International Mountain Day
www.un.org/en/events/mountainday/

Dzień na rzecz Współpracy Południe – Południe
(19 grudnia)

United Nations Day for South-South Cooperation
www.un.org/en/events/southcooperationday/

WIELOJĘZYCZNOŚĆ

Międzynarodowy Rok Języków
(2008)

Międzynarodowy Rok Języków
www.unic.un.org.pl/rok_jezykow/

International Year of Languages
www.un.org/events/iyl/index.shtml

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(21 lutego)

International Mother Language Day [UNESCO]
www.un.org/en/events/motherlanguageday/

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Międzynarodowy Dzień Solidarności
(20 grudnia)

Na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997 - 2006), w grudniu 2005 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało, że co roku 20 grudnia będzie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Solidarności (rezolucja A/RES/60/209). Podejmując tę decyzję, Zgromadzenie nawiązało do Deklaracji Milenijnej, uznającej solidarność za fundamentalną i uniwersalną wartość, która powinna leżeć u podstaw relacji międzyludzkich w XXI wieku.

International Human Solidarity Day
www.un.org/en/events/humansolidarityday/

ZWALCZANIE NADUŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I LEKÓW

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi
(26 czerwca)

W 1987 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnemu Handlowi. w ten sposób Zgromadzenie wyraziło swoją determinację w zakresie wzmocnienia działań i współpracy w zakresie uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu nadużywania środków odurzających i leków. Decyzja o proklamowaniu Dnia zapadła na mocy rezolucji A/RES/42/112 z 7 grudnia 1987 roku, na wniosek Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu. 26 czerwca 1987 r. na Konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków.

International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
www.un.org/en/events/drugabuseday/

II WOJNA ŚWIATOWA

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
(27 stycznia)

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, do którego doszło podczas Drugiej Wojny Światowej w wyniku działań reżimu nazistowskiego (rezolucja A/RES/60/7). w ten sposób Zgromadzenie uznało Holokaust za wydarzenie o znaczeniu historycznym.

Zgromadzenie Ogólne zaleciło państwom członkowskim opracowanie programów edukacyjnych, aby uwrażliwić przyszłe pokolenia na tragedię Holokaustu i zapobiec w ten sposób aktom ludobójstwa w przyszłości. Zgromadzenie Ogólne z uznaniem odniosło się do działań państw, które aktywnie zaangażowały się w ochronę miejsc będących podczas Holokaustu nazistowskimi obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, obozami pracy i więzieniami. Wystąpiło z prośbą do Sekretarza Generalnego o ustanowienie szeroko zakrojonego programu na temat "Holokaust i Narody Zjednoczone", a także o powzięcie środków mobilizujących społeczeństwo obywatelskie, by podtrzymywać pamięć i edukację na temat Holokaustu.

Czas Upamiętnienia i Pojednania Poświęcony Tym, Którzy Stracili Życie Podczas Drugiej Wojny Światowej
(8 i 9 maja)

Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War
www.un.org/en/events/remembranceday/

ZDROWIE

Dekada Działania na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(2011-2020)

Decade of Action for Road Safety
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/index.html

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(23-29 kwietnia)

UN Global Road Safety Week
www.un.org/events/roadsafety/

Światowy Tydzień Karmienia Piersią
(1-7 sierpnia)

World Breastfeeding Week [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_breastfeeding_week/en/index.html

Światowy Dzień Walki z Rakiem
(4 lutego)

World Cancer Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_cancer_day/en/index.html

Światowy Dzień Gruźlicy
(24 marca)

World Tuberculosis Day [WHO]
www.stoptb.org/events/world_tb_day/

Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie
(2 kwietnia)

World Autism Awareness Day
www.un.org/en/events/autismday/

Światowy Dzień Zdrowia
(7 kwietnia)

World Health Day [WHO]
www.who.int/world-health-day/en/

Światowy Dzień Walki z Malarią
(25 kwietnia)

World Malaria Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/malaria/en/index.html

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
(28 kwietnia)

World Day for Safety and Health at Work [ILO]
www.un.org/en/events/safeworkday/

Światowy Dzień Bez Tytoniu
(31 maja)

World No-Tobacco Day [WHO]
www.who.int/tobacco/wntd/en/

Światowy Dzień Krwiodawcy
(14 czerwca)

World Blood Donor Day [WHO]
www.who.int/worldblooddonorday/en/

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi
(26 czerwca)

W 1987 roku Zgromadzenie Ogólne zadecydowało o obchodzeniu 26 czerwca Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnemu Handlowi. w ten sposób Zgromadzenie wyraziło swoją determinację w zakresie wzmocnienia działań i współpracy w zakresie uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu nadużywania środków odurzających i leków. Decyzja o proklamowaniu Dnia zapadła na mocy rezolucji A/RES/42/112 z 7 grudnia 1987 roku, na wniosek Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu. 26 czerwca 1987 r. na Konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków.

Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby
(28 lipca)

World Hepatitis Day [WHO]
www.who.int/csr/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/en/

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
(10 września)

World Suicide Prevention Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_suicide_prevention_day/en/index.html

Światowy Dzień Serca
(29 września)

World Heart Day [WHO] (Last Saturday in September)
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_heart_day/en/index.html

Światowy Dzień Walki z Wścieklizną
(28 września)

World Rabies Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_rabies_day/en/index.html

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
(10 października)

World Mental Health Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/2007/world_mental_health_day/en/

Światowy Dzień Wzroku
(drugi czwartek października)

World Sight Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/2007/world_mental_health_day/en/

Światowy Dzień Walki z Pneumonią
(12 listopada)

World Pneumonia Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_pneumonia_day/en/

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
(14 listopada)

Uznając fakt, że już od 1991 roku Międzynarodowa Federacja Diabetyków przy współfinansowaniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodziła Światowy Dzień Cukrzycy, 20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ustanowiło 14 listopada, dotychczasowy Światowy Dzień Cukrzycy jako dzień obchodzony przez Narody Zjednoczone, począwszy od 2007 roku (rezolucja A/RES/61/225).

Zauważając, że cukrzyca jest chroniczną, wyniszczającą i kosztowną chorobą, która stanowi poważne wyzwanie dla rozwoju, Zgromadzenie Ogólne zwróciło się do państw członkowskich, by zgodnie z postulatem zrównoważonego rozwoju dążyły do rozwijania systemów opieki zdrowotnej. Zachęciło do realizacji międzynarodowych celów rozwojowych, w tym Milenijnych Celów Rozwoju, które przyczyniają się do rozwoju polityk krajowych w zakresie zapobiegania cukrzycy i jej leczenia.

Zgromadzenie Ogólne zachęciło również państwa członkowskie, organizacje systemu NZ i inne organizacje międzynarodowe, a także społeczeństwo obywatelskie, w tym sektor prywatny, do obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, także poprzez działalność edukacyjną i informacyjną.

World Diabetes Day[WHO]
www.who.int/mediacentre/events/2007/diabetes_day/en/

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
(16 listopada)

World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/world_copd_day/en/index.html

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
18 listopada

26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin (rezolucja A/RES/60/5).

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims [WHO]
www.who.int/mediacentre/events/annual/road_victims/en/index.html

Światowy Dzień AIDS
(1 grudnia)

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne wyraziło głębokie zaniepokojenie ogromną skalą zachorowań na AIDS. Nawiązując do ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 1988 roku Światowego Dnia AIDS (obchodzonego 1 grudnia), w swojej rezolucji A/RES/43/15 Zgromadzenie Ogólne podkreśliło istotną rolę tej inicjatywy w ograniczaniu rozprzestrzeniania się tej choroby.

Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości

„Spółdzielnie budują lepszy świat”

Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi
Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012)

"Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna."

ZOBACZ RÓWNIEŻ

United Nations Observances