facebook facebook instagram youtube

Trzecia Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju
– dokument końcowy
(13 – 16 lipca 2015, Addis Abeba)


Dziś Zgromadzenie Ogólne zrobi znaczący krok na drodze prowadzącej do zrównoważonego rozwoju i wyeliminowania wszystkich form skrajnego ubóstwa.
 
Przyjęcie dokumentu końcowego Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju oznacza rozpoczęcie nowej ery współpracy i globalnego partnerstwa.
 
Zapewnia także odniesienie sukcesu podczas wrześniowego szczytu w Nowym Jorku, na którym ma być przyjęta Agenda Rozwoju po Roku 2015 oraz podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, która odbędzie się w grudniu w Paryżu.
 
Agenda Działań z Addis Abeby przewiduje nowe ramy finansowania zrównoważonego rozwoju.
 
Wymienia również bodźce do inwestowania w obszary wymagające natychmiastowych działań oraz łączy polityki i finansowanie z priorytetami ekonomicznymi, społecznymi i ochrony środowiska.
 
Dokument zawiera wiele postanowień przyjętych podczas konferencji. Uczestnicy ogłosili także liczne inicjatywy, w tym dotyczące podatków, partnerstwa na rzecz finansowania ochrony zdrowia dzieci i kobiet oraz wzmocnienia zobowiązań banków rozwoju.
 
Opisuje on kierunki działań, jakie będą podejmowane przez wszystkie strony.
 
Dokument ten kładzie mocny fundament pod wdrażanie Agendy Rozwoju po Roku 2015 i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Sekretarz Generalny ONZ, przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ
w sprawie przyjęcia dokumentu końcowego (Nowy Jork, 27 lipca 2015 r.)


Trzecia Międzynarodowa Konferencja Finansowania Rozwoju, która odbyła się w Addis Abebie w dniach 13 – 16 lipca 2015 r., zakończyła się przyjęciem Agendy Działań (Addis Ababa Action Agenda). To przełomowe porozumienie, przyjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ, dotyczy zwiększenia finansowania zrównoważonego rozwoju.
 
Porozumienie osiągnięte w Addis Abebie jest kluczowe dla przyszłości świata - Agenda Rozwoju po Roku 2015, w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju powstałe w oparciu o Milenijne Cele Rozwoju, będzie realizowana przez kolejne 15 lat. Nowe cele zostaną przyjęte podczas wrześniowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku. Dotyczą one wykorzenienia ubóstwa i głodu, zmniejszenia nierówności społecznych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zachowania bogactw naturalnych. Agenda Działań z Addis Abeby jest również istotna dla szczytu klimatycznego, który odbędzie się w grudniu 2015 roku w Paryżu.

 
***********************************
 
Dokument końcowy Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju:
Agenda Działań z Addis Abeby
(omówienie)
(Outcome document of the Third International Conference on Financing for Development: Addis Ababa Action Agenda)

W Agendzie Działań głowy państw i wysokiej rangi przedstawiciele rządów potwierdzili swoje polityczne zaangażowanie w sprostanie wyzwaniom finansowania zrównoważonego rozwoju w duchu globalnego partnerstwa i solidarności. Agenda Działań musi zawierać ambitne i wiarygodne środki na realizację zadań.

Od czasu przyjęcia Porozumienia z Monterrey dokonano sporego postępu w mobilizacji środków finansowych i materialnych, rozwoju w dziedzinie nauki, technologii i innowacyjności. Udało się znacząco zmniejszyć liczbę ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie i skutecznie realizować pozostałe Milenijne Cele Rozwoju.
 
Pomimo wielu osiągnięć, liczne państwa, szczególnie rozwijające się, wciąż stoją w obliczu wielu wyzwań oraz borykają się z nowymi problemami. Można im sprostać poprzez wzmocnienie polityk publicznych, finansowanie na wszystkich poziomach, wykorzystanie potencjału ludzkiego i sektora prywatnego oraz zmianę wzorców konsumpcyjnych i produkcyjnych. Jednocześnie państwa przyjmujące Agendę Działań potwierdziły, że w centrum wysiłków dążących do skutecznej i transparentnej mobilizacji środków i ich wykorzystania muszą znaleźć się prawa człowieka, suwerenność państw, dobre rządy, praworządność, pokój i bezpieczeństwo, zwalczanie wszystkich form korupcji, budowanie demokratycznych instytucji na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego z korzyścią dla wszystkich ludzi oraz promowanie zrównoważonego rozwoju wymaga: zapewnienia równości płci, awansu kobiet i dziewcząt oraz przestrzegania ich praw; inwestowania w dobrobyt dzieci i młodzieży; podjęcia wyzwań stojących przed krajami znajdującymi się w wyjątkowej sytuacji, zwłaszcza afrykańskimi, najsłabiej rozwiniętymi, położonymi na małych wyspach i państwami o średnim przychodzie.
 
Kluczową kwestią dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jest opracowanie krajowych strategii, które powinny być zgodne z prawem międzynarodowym. Strategie te muszą być wspierane przez społeczność międzynarodową oraz globalne partnerstwa na rzecz rozwoju, składające się z przedstawicieli państw, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk naukowych, akademickich, donorów, fundacji, parlamentów, władzy lokalnej, wolontariuszy i innych podmiotów.

Realizacja Agendy Rozwoju po Roku 2015 i Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga ambitnego, całościowego i nowego podejścia do kwestii inwestowania środków i sposobu ich realizacji.
 
W Agendzie Działań wymieniono szereg obszarów, w których należy podjąć działania. Są to:
 
1. Ochrona socjalna i podstawowe usługi publiczne
Powstaną nowe systemy ochronne, które będą skupiały się na osobach najsłabszych i  żyjących poniżej progu ubóstwa: osobach z niepełnosprawnością, rdzennej ludności, dzieciach, młodzieży i osobach starszych. Państwa zachęcane są do inwestowania w usługi publiczne w zakresie zdrowia, edukacji, energii, wody i infrastruktury sanitarnej, zgodnie z krajowymi strategiami rozwojowymi. Strategie te będą wspierane przez społeczność międzynarodową, która zmobilizuje fundusze na te działania.

2. Wzmocnienie wysiłków na rzecz wyeliminowania głodu i niedożywienia
Sytuacja, w której 800 milionów osób jest chronicznie niedożywionych i nie ma dostępu do wystarczającej ilości bezpiecznej i pożywnej żywności nie jest do zaakceptowania. Większość osób ubogich zamieszkuje obszary wiejskie, dlatego należy rozwijać sektor rolnictwa (w tym leśnictwo, rybołówstwo i pasterstwo), promować rozwój obszarów wiejskich i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W centrum uwagi znajdują się małe gospodarstwa rolne, kobiety – rolniczki, spółdzielnie i rozwój sieci rolniczych. Znaczne inwestycje publiczno – prywatne zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie niedożywieniu i redukcji głodu wśród biednej ludności zamieszkującej obszary miejskie.
 
3. Stworzenie nowego forum na rzecz zmniejszenia różnic w infrastrukturze
Należy inwestować w transport, energię, wodę i infrastrukturę sanitarną dostępną dla wszystkich ludzi. Nowe forum, oparte na wielostronnej współpracy, ułatwi rozwój zrównoważonej infrastruktury odpornej na skutki katastrof w krajach rozwijających się, angażując środki finansowe i zapewniając wsparcie techniczne.
 
4. Promowanie zrównoważonej industrializacji
Należy uwzględnić wyzwania związane z rozwojem przemysłowym, dostępem do energii, zanieczyszczeniem powietrza, zmianami klimatycznymi i wykluczeniem społecznym.
 
5. Zapewnienie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi; promowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
W centrum krajowych strategii rozwoju powinno znaleźć się zapewnienie produktywnego zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich ludzi. Należy dążyć do osiągnięcia równej partycypacji kobiet i mężczyzn (w tym osób z niepełnoprawnością) na rynku pracy oraz dostępu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do źródeł finansowania i kredytów. Trzeba tworzyć strategie dotyczące kwestii zatrudnienia wśród młodych ludzi.
 
6. Ochrona ekosystemów naszej planety: bogactw naturalnych, bioróżnorodności, gleby oraz klimatu
Społeczność międzynarodowa dążąc do wypełnienia swoich zobowiązań dotyczących ochrony naszej planety, podkreśliła wagę unikania wszelkich działań, które mogą jej szkodzić. Zaznaczyła, że rządy państw, biznes oraz gospodarstwa domowe powinny dążyć do zmiany swoich metod postępowania, włączając w to wzorce konsumpcyjne i produkcyjne. Należy zapewnić przejrzystość działań i ponoszenie za nie odpowiedzialności, w czym ma pomóc składanie raportów na temat skutków społecznych i środowiskowych. Powinny powstać partnerstwa publiczno – prywatne ukierunkowane na rozwój innowacyjności i czystej technologii, jednocześnie należy dążyć do redukcji ilość odpadów i  zrównoważonego korzystania z bogactw naturalnych.
 
7. Promowanie inkluzywnych społeczeństw
Należy budować skuteczne i odpowiedzialne instytucje na każdym szczeblu, dostępne dla wszystkich ludzi. Podejmowane działania powinny być prowadzone w oparciu o dobre rządy oraz uwzględniać takie aspekty jak: prawa człowieka, praworządność, podstawowe wolności, równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zwalczanie korupcji i ograniczenie nielegalnego przepływu pieniędzy.
 
Zobacz także:  
Outcome document of the Third International Conference on Financing for Development: Addis Ababa Action Agenda (A/CONF.227/L.1)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.227/L.1

***********************************

Podczas Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju uczestnicy nie tylko przyjęli Agendę Działań, ale również ogłosili szereg nowych inicjatyw w wielu dziedzinach:

- Ochrona socjalna
Państwa przyjęły pakiet socjalny dla osób ubogich i grup wrażliwych, który przewiduje powstanie nowych systemów ochronnych (patrz punkt 1).

- Technologie
Państwa postanowiły, że podczas wrześniowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju zostanie przyjęty nowy mechanizm ułatwiający wdrażanie rozwiązań technologicznych (Technology Facilitation Mechanism). Ma on pobudzić współpracę między rządami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, sektorem prywatnym, światem nauki, jednostkami systemu Narodów Zjednoczonych i innymi stronami, by wspierać realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

- Infrastruktura
Państwa zgodziły się utworzyć globalne forum na rzecz zmniejszenia różnic w infrastrukturze (Global Infrastructure Forum), by zidentyfikować braki w dziedzinie infrastruktury i podjąć właściwe działania. Należy wykorzystać możliwości płynące ze współpracy i inwestowania oraz zadbać, by zrównoważone projekty uwzględniały aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe (patrz punkt 3).

- Zdrowie
Państwa zgodziły się rozważyć opodatkowanie szkodliwych substancji, by zniechęcić do ich konsumpcji oraz zwiększyć wpływy do budżetów państw

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Państwa zobowiązały się do promowania przystępnego i stabilnego dostępu do kredytów dla mniejszych przedsiębiorstw. Zobowiązały się także do opracowania i realizacji globalnej strategii na rzecz zatrudnienia młodych ludzi oraz wdrożenia do 2020 roku Globalnego Paktu Pracy (International Labour Organization Global Jobs Pact), przygotowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (patrz punkt 5).

- Pomoc zagraniczna
Państwa ponownie zobowiązały się do zwiększania Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance), tak by osiągnąć 0,7% produktu narodowego netto oraz dążyć do osiągnięcia poziomu 0,15% - 0,20%  PNN dla krajów najsłabiej rozwiniętych. 

- Pakiet rozwiązań dla najbiedniejszych krajów
Państwa rozwinięte zobowiązały się do odwrócenia tendencji zmniejszania pomocy dla najbiedniejszych krajów. Unia Europejska zobowiązała się do zwiększenia pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych do poziomu 0,2% produktu narodowego netto do roku 2020. Państwa postanowiły także o przyjęciu nowych lub wzmocnieniu już istniejących instrumentów promujących inwestowanie w tych krajach.

- Opodatkowanie
Agenda Działań wzywa do wzmocnienia wsparcia dla starań podjętych przez Ekspercki Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Współpracy Międzynarodowej w Dziedzinie Podatków (UN Comittee of Experts in International Cooperation in Tax Matters). Polepszy to efektywność działań i zdolności operacyjne oraz zwiększy kooperację z Radą Gospodarczą i Społeczną. Agenda podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy  i dialogu w kwestii podatkowej na wszystkich szczeblach.

- Zmiany klimatyczne
Agenda Działań wzywa państwa rozwinięte do realizacji swojego zobowiązania do przekazywania co roku 100 miliardów dolarów do 2020 roku na potrzeby krajów rozwijających się. Zobowiązano się również do stopniowego wycofywania nieefektywnych dotacji na paliwa kopalne, które szkodzą środowisku (patrz punkt 6).
 
***********************************

Agenda Działań z Addis Abeby jest najbardziej znaczącym krokiem naprzód w budowaniu świata dobrobytu i godności dla wszystkich. Wzmacnia ona globalne partnerstwo na rzecz rozwoju oraz tworzy silny fundament pod wdrożenie Agendy Rozwoju po Roku 2015. Wskazuje drogę, którą wszyscy powinni podążać i mądrze inwestować w dobro i rozwój naszej planety. Odpowiedniej wielkości środki powinny być zainwestowane w odpowiednim czasie w obszary, które tego potrzebują.

Konferencja w Addis Abebie była pierwszym z trzech przełomowych wydarzeń w 2015 roku. Państwa członkowskie właśnie odbyły pierwsze trudne rozmowy. Od teraz musimy pracować jeszcze ciężej na sukces Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się we wrześniu w Nowym Jorku, a następnie osiągnąć konstruktywne porozumienie podczas Szczytu Klimatycznego w grudniu w Paryżu. Utrzymajmy wysokie ambicje i wykorzystajmy olbrzymi potencjał wynikający z wysiłków podejmowanych w roku 2015 – roku pełnym przekształceń. Budujmy świat, w którym każdy człowiek bez wyjątku będzie mógł wieść godne życie.
 
Ban Ki–moon, Sekretarz Generalny ONZ
 
***********************************

Zobacz także: Financing For Development, http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/
 

2015-08-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×