facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017
Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Forum Politycznego Wysokiego Szczebla?
 • Forum to platforma wielostronnej współpracy partnerskiej służąca wymianie doświadczeń zdobytych przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Służy ono do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Celów i omówieniu pojawiających się luk i problemów. Uczestnicy Forum wskażą dalsze drogi działań i zaproponują nowe rozwiązania.   
 • Forum ma promować nowe podejście do zrównoważonego rozwoju polegające na zintegrowaniu kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.
Jakie jest zadanie Forum Politycznego Wysokiego Szczebla na temat zrównoważonego rozwoju?
 • Zadaniem Forum jest wypracowanie wspólnych polityk, wytycznych i rekomendacji, które mają wzmocnić wdrażanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych jednomyślnie przez światowych przywódców we wrześniu 2015 roku.
 • Forum stanowi platformę wielostronnej współpracy partnerskiej: przedstawicieli rządów państw, grup sektorowych i innych stron. To przede wszystkim poszczególne rządy państw są odpowiedzialne za wdrażanie Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. Podczas Forum zostanie dokonany przegląd postępu osiągania Celów na świecie oraz omówione zostaną sposoby przyspieszenia ich realizacji.
Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju?
 • 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, zawierających 169 zadań, stanowią sedno Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. Skupiają się one na trzech podstawach zrównoważonego rozwoju: wzroście gospodarczym, włączeniu społecznym i ochronie środowiska.
 • Powszechnie obowiązujące Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały wprowadzone w życie
  w styczniu 2016 roku.
 • Rządy państw, sektor biznesowy i społeczeństwo obywatelskie podjęły już zobowiązania dotyczące realizacji Celów. Ich efektywne wdrażanie jest najlepszą drogą do zapewnienia dobrobytu i polepszenia standardu życia wszystkich ludzi na świecie, tak by nikt nie został pominięty.
Jak osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju?
 • Pomyślna realizacja Celów zależy od tworzenia i wdrażania zrównoważonych polityk, programów i planów przez poszczególne państwa.
 • Państwa są odpowiedzialne za dokonanie okresowych przeglądów realizacji Celów na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym.
 • Aby usprawnić proces monitorowania realizacji Celów i związanych z nimi zadań, rządy państw opracują nowe krajowe wskaźniki na podstawie globalnych wytycznych.
 • Konieczna jest mobilizacja zasobów umożliwiających realizację Celów na szczeblu krajowym
 • i międzynarodowym.
 • Co roku, na szczeblu globalnym podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla będzie dokonywany przegląd realizacji Celów.
Kto bierze udział w Forum Politycznym Wysokiego Szczebla?
 • Ministrowie pochodzący zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, którzy przedstawią swoje plany dotyczące wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiciele społeczeństwa obywatelskie, sektora prywatnego, środowiska akademickiego
  i innych ugrupowań wezmą udział w dyskusjach podczas Forum.
Dlaczego przeglądy postępu mają tak duże znaczenie?
 • Składając swoje raporty, państwa dobrowolnie dokonują przeglądu swoich osiągnięć, podkreślając w ten sposób swoje zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 • Dyskusje nad krajowymi raportami pozwalają na identyfikację nowych problemów, mobilizowanie wsparcia do ich przezwyciężania oraz na wypracowanie rekomendacji.
 • W Forum biorą udział również regionalne komisję ONZ, takie jak Europejska Komisja Gospodarcza. Odgrywają one ważną rolę w dyskusjach dotyczących krajowych osiągnięć
  w realizacji Celów i promowaniu nowych rozwiązań.
 • Pomyślne osiąganie Celów przez poszczególne kraje pozwoli na opracowanie efektywnych rozwiązań istotnych globalnych problemów, takich jak zmiany klimatyczne, walka z ubóstwem oraz budowa solidnych podstaw stabilności i pokoju na świecie.
Czym jest zrównoważony rozwój?
 • Zrównoważony rozwój został zdefiniowany jako taki, który odpowiada obecnym potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb.
 • Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę zrównoważonej i odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety.
 • Wyeliminowanie ubóstwa, zmniejszenie nierówności społecznych i zwalczanie zmian klimatycznych to niezbędne elementy zrównoważonego rozwoju.
 • Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 łączy społeczny, ekonomiczny
  i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju. Takie holistyczne podejście stanowi klucz do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Zobacz również:
 
Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017 www.unic.un.org.pl/konferencje/forum-polityczne-wysokiego-szczebla-2017/3068

High-level Political Forum 2017 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
 
Cele Zrównoważonego Rozwoju www.un.org.pl
 
Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja
 
Zrównoważony rozwój i Cele Zrównoważonego Rozwoju www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonego-rozwoju/2860
 
Przemówienie Sekretarza Generalnego ONZ na Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (25 września 2015 r.) www.unic.un.org.pl/zrownowazony-rozwoj---cele/przemowienie-sekretarza-generalnego-onz-na-szczycie-zrownowazonego-rozwoju-25-wrzesnia-2015-r/2916

2017-07-10

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×