facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

Cel 17:

Wzmocnić środki wdrażania
i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

 
Pomimo pewnych pozytywnych zmian, aby zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju, konieczne jest większe zaangażowanie w zakresie współpracy i partnerstwa. Wymaga to spójnych polityk, warunków sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi na wszystkich poziomach i przez wszystkie zainteresowane podmioty, a także odnowionego Globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 
Finanse
 
 • W roku 2016 wartość środków ODA z państw członkowskich Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD realnie wzrosła o 8,9 proc. do 142.6 mld USD, co oznacza nowy rekord. Środki ODA jako procent dochodu narodowego brutto państw członkowskich kształtowały się na poziomie 0,32 proc., co stanowi wzrost w stosunku do 0,30 proc. w roku 2015. Na wzrost wartości całkowitej wpłynął wzrost pomocy dla uchodźców w państwach-darczyńcach. Ale nawet pomijając koszty związane z uchodźcami, pomoc wzrosła o 7,1 proc. W roku 2016 do pięciu innych krajów, którym udało się osiągnąć wyznaczony przez Organizację Narodów Zjednoczonych cel w postaci utrzymania pomocy ODA na poziomie co najmniej 0,7 proc. dochodu narodowego brutto – Danii, Luksemburga, Norwegii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa – dołączyły Niemcy.
 
 • Przekazy pieniężne przesyłane przez migrantów do swoich krajów pochodzenia w postaci transferów osobistych i wynagrodzeń pracowników mają ogromny wpływ na poszczególne rodziny, społeczności i kraje. Według ostatnich danych szacunkowych w roku 2016 wartość międzynarodowych przekazów pieniężnych kształtowała się na poziomie 575 mld USD, z których 75 proc. (429 mld USD) trafiło do krajów rozwijających się.
 
Technologie informacyjno-komunikacyjne
 
 • Stacjonarne usługi szerokopasmowe pozostają w dużej mierze zbyt drogie i niedostępne w dużych częściach rozwijającego się świata. W roku 2016 wskaźnik penetracji stacjonarnych usług szerokopasmowych wyniósł 30 proc. w regionach rozwiniętych, ale w regionach rozwijających się i w krajach najmniej rozwiniętych kształtował się na poziomie tylko odpowiednio 8,2 proc. i 0,8 proc. W regionach rozwiniętych ok. 80 proc. populacji jest online (40 proc. w regionach rozwijających się i 15 proc. w krajach najmniej rozwiniętych). W roku 2016 globalny wskaźnik penetracji użytkowników Internetu był o 12 proc. niższy w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn. Różnica pomiędzy płciami jest jeszcze większa w krajach najmniej rozwiniętych – 31 proc.
 
Budowa potencjału
 
 • Łączna wartość pomocy ODA na rzecz budowy potencjału i krajowego planowania wyniosła w roku 2015 21 mld USD. Kwota ta stanowiła 19 proc. całej pomocy przydzielanej przez sektor (jest to stabilny odsetek od roku 2010). Z kwoty tej Afryka Subsaharyjska otrzymała 5,6 mld USD, a Azja Południowa i Środkowa 4,2 mld USD. Głównymi odbiorcami była administracja publiczna, sektor środowiska i sektor energetyczny, które razem otrzymały 8,2 mld USD.
 
Handel
 
 • W ciągu ostatnich 15 lat w regionach rozwijających się odnotowano rosnący udział w handlu międzynarodowym. W ich przypadku światowy wywóz towarów wzrósł z 31,1 proc. w roku 2001 do 44,6 proc. w roku 2015. Ponadto regiony rozwijające się ogólnie utrzymały nadwyżkę w bilansie handlowym w stosunku do reszty świata. W przypadku krajów najmniej rozwiniętych jednak udział w światowym wywozie towarów zmniejszył się z 1,1 proc. w roku 2011 do 0,9 proc. w roku 2015. Przyczyną tej zmiany był w dużej mierze spadek cen surowców.
 
 • W roku 2015 średnie taryfy celne stosowane przez kraje rozwinięte w odniesieniu do importu z krajów najmniej rozwiniętych pozostały stabilne na poziomie 0,9 proc. w przypadku produktów rolnych, 6,5 proc. w przypadku odzieży i 3,2 proc. w przypadku wyrobów włókienniczych. Średnie taryfy celne stosowane przez kraje rozwinięte w odniesieniu do importu z krajów rozwijających się również w dużej mierze pozostały w roku 2015 na niezmienionym poziomie.
 
Kwestie systemowe
 
 • W roku 2016 125 krajów zaangażowanych było w krajowy monitoring skuteczności rozwoju, co oznacza ich zaangażowanie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wielostronnych partnerstw. W 54 z tych krajów odnotowano ogólny postęp w zakresie realizacji tych zobowiązań. Kraje wykorzystywały ramy własnych wyników w celu zdefiniowania 83 proc. nowych interwencji wspieranych przez państwa-darczyńców w roku 2016.

Dane, monitoring i odpowiedzialność
 
 • W ponad połowie krajów lub obszarów (81 ze 154 krajów), dla których dostępne są dane, realizowano w roku 2016 krajowe plany statystyczne.
 
 • Krajowe przepisy dotyczące statystyki, które były zgodne z 10 Podstawowymi Zasadami Statystyk Urzędowych, wprowadzono jednak w zaledwie 37 z 83 krajów lub obszarów, dla których dostępne są stosowne dane.
 
 • W roku 2014 kraje rozwijające się otrzymały wsparcie finansowe na rzecz statystyki na poziomie 338 mln USD. O ile kwota ta stanowiła wzrost o prawie 2,9 proc. w stosunku do roku 2010, reprezentowała zaledwie 0,18 proc. całkowitej pomocy ODA. Aby spełnić związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju wymagania dotyczące danych, kraje rozwijające się będą potrzebowały ok. 1 mld USD rocznie w ramach wsparcia w zakresie statystyki ze źródeł krajowych i ze strony darczyńców.
 
 • Głównym źródłem zdezagregowanych danych potrzebnych do opracowywania, wdrażania i monitorowania polityk i programów związanych z rozwojem są spisy powszechne ludności i mieszkań. W okresie 10 lat od roku 2007 do roku 2016 89 proc. krajów lub obszarów na całym świecie przeprowadziło co najmniej jeden spis powszechny ludności i mieszkań, podczas gdy w przypadku 25 krajów lub obszarów brak takiego źródła podstawowych danych.
 
 • W okresie od roku 2010 do roku 2015 w ponad połowie (56 proc.) krajów lub obszarów na całym świecie (138 na 246 krajów) dostępne były dane dotyczące rejestracji urodzin, które były w co najmniej 90 proc. pełne. W Afryce Subsaharyjskiej poziom ten został osiągnięty w zaledwie 8 na 53 kraje. W tym samym okresie w 144 krajach lub obszarach (59 proc.) dostępne były dane dotyczące rejestracji zgonów, które były w co najmniej 75 proc. pełne. W Afryce Subsaharyjskiej poziom ten został osiągnięty w zaledwie 9 na 53 kraje. Nawet w krajach posiadających funkcjonujące systemów ewidencji ludności poziom rejestracji urodzin i zgonów [...]
 
Źródło:
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)

 

2017-07-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×