facebook facebook instagram youtube

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla 2017

Cel 5:

Osiągnąć równość płci

oraz wzmocnić pozycję

kobiet i dziewcząt

 
Nierówności między kobietami a mężczyznami utrzymują się na całym świecie, pozbawiając kobiety i dziewczęta podstawowych praw i możliwości. Zapewnienie równości płci i wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt wymaga podjęcia bardziej energicznych działań, w tym ram prawnych, w celu walki z głęboko zakorzenioną dyskryminacją ze względu na płeć, która często wynika z patriarchalnych postaw i powiązanych z nimi norm społecznych.
 
  • Dane dla 87 krajów obejmujące okres od 2005 r. do 2016 r. wskazują, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie 19 proc. kobiet w wieku 15–49 lat przyznało, że doświadczyło przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony swojego partnera. W najbardziej ekstremalnych przypadkach taka przemoc może prowadzić do śmierci. W roku 2012 prawie połowa kobiet na całym świecie, które padły ofiarą umyślnego zabójstwa, zginęła z rąk partnera lub członka rodziny. Dla porównania odsetek ten w przypadku ofiar będących mężczyznami kształtował się na poziomie 6 proc.
 
  • Spada liczba małżeństw dzieci, spadek ten nie jest jednak wystarczająco szybki. Około 2000 r. prawie 1 na 3 kobiety w wieku 20–24 lat wyszła za mąż przed ukończeniem 18 roku życia. Około 2015 r. wskaźnik ten wynosił nieco ponad 1 na 4. Spadek spowodowany był jeszcze większym zmniejszeniem się liczby małżeństw w tym okresie wśród dziewcząt w wieku poniżej 15 roku życia.
 
  • W przypadku szkodliwej praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych/obrzezania kobiet odnotowano spadek o 24 proc. od około 2000 r. Niemniej jednak w niektórych z 30 krajów, dla których dostępne są reprezentatywne dane, częstotliwość takich przypadków pozostaje na wysokim poziomie. W krajach tych dane z badań z 2015 r. wskazują, że takiemu zabiegowi poddano więcej niż 1 na 3 dziewczynki w wieku 15–19 lat (prawie 1 na 2 dziewczynki w 2000 r.).
 
  • Zgodnie z danymi z badań z 83 krajów i obszarów średnia ilość czasu poświęcana na wykonywanie nieodpłatnych prac domowych i związanych z opieką jest ponadtrzykrotnie większa w przypadku kobiet niż w przypadku mężczyzn. Dostępne dane wskazują, że czas poświęcany na wykonywanie prac domowych odpowiada za znaczną część różnic pomiędzy płciami w zakresie nieodpłatnej pracy.
 
  • W ujęciu globalnym udział kobiet w zakresie zasiadania w krajowych parlamentach jednoizbowych lub w izbach niższych krajowych parlamentów kształtował się w roku 2017 na poziomie 23,4 proc., czyli był zaledwie o 10 punktów procentowych większy niż w roku 2000. Tak powolny postęp sugeruje, że w celu zwiększenia udziału kobiet w życiu politycznym i wzmocnienia ich pozycji konieczne jest większe zaangażowanie polityczne i wprowadzenie ambitniejszych środków i kwot.
 
  • Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych. W większości 67 krajów, dla których dostępne są dane za okres od 2009 r. do 2015 r., kobiety zajmowały mniej niż jedną trzecią stanowisk kierowniczych wyższego i średniego szczebla.
 
  • Nieco ponad połowa (52 proc.) kobiet w wieku 15–49 lat, które żyją w związkach małżeńskich lub pozostają w innym związku, podejmuje samodzielne decyzje w sprawie odbywanych za obopólną zgodą stosunków seksualnych, stosowania środków antykoncepcyjnych i świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej. Statystyka ta bazuje na dostępnych danych z około 2012 r. dla 45 krajów, z których 43 znajduje się w regionach rozwijających się.


Źródło:
Report of the Secretary-General, "Progress towards the Sustainable Development Goals" (E/2017/66) 
Raport Sekretarza Generalnego ONZ: Postęp w kierunku Celów Zrównoważonego Rozwoju (E/2017/66)


 

2017-07-13

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×