strona główna


Ogólne zasady składania skarg indywidualnych do ciał traktatowych ONZ ds. praw człowieka

Skargi do ciał traktatowych (komitetów) ONZ ds. praw człowieka mogą składać osoby indywidualne lub grupy osób, których prawa człowieka zostały naruszone. Skargi kierowane są przeciwko państwom, które dopuściły się naruszeń tych praw. Skargę można wnieść również w imieniu osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania jej pisemnej zgody. Osoba, która chce złożyć skargę nie musi być prawnikiem. Wszystkie skargi od osób fizycznych są rozpatrywane w ramach procedury skarg indywidualnych właściwych dla danego komitetu.

Poszczególne ciała traktatowe działają na podstawie właściwej im konwencji. Mogą rozpatrywać skargi indywidualne skierowane przeciwko państwom tylko wtedy, gdy państwo to jest stroną danej konwencji, ratyfikowało tę konwencję oraz uznało kompetencje komitetu powołanego na jej mocy do rozpatrywania skarg indywidualnych.

Jak należy złożyć skargę?

Składana skarga powinna zostać złożona w formie pisemnej i być podpisana. Musi zawierać podstawowe informacje dotyczące osoby składającej skargę (imię, nazwisko, narodowość, datę urodzenia) oraz wskazać państwo, przeciwko któremu skierowana jest skarga. Anonimowe skargi nie są rejestrowane.

Wszystkie informacje związane z przedmiotem skargi powinny być opisane chronologicznie, wraz ze szczegółowym wskazaniem działań podjętych przed sądami i administracją krajową wraz z załączeniem otrzymanych decyzji. Złożenie skargi w ramach procedury skarg indywidualnych do ciał traktatowych ONZ jest możliwe dopiero po wykorzystaniu wszystkich krajowych środków prawnych.

Skarga powinna być sporządzona w jednym z sześciu oficjalnych języków ONZ: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim. Zaleca się jednak użycie jednego z języków roboczych danego komitetu.

Więcej informacji na temat składania skarg indywidualnych oraz wzory skarg znajdują się na stronach:

Human Rights Treaty Bodies - Individual Communications:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/petitions/individual.htm
(Strona zawiera ogóle informacje na temat zasad składania skarg indywidualnych oraz wymogów formalnych jakie powinna ona spełniać)

Model questionnaires for communications/complaints:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/question.htm
(Strona zawiera adresy, na które powinny być kierowane skargi oraz wzory formularzy skarg)

 
 

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
na podstawie materiałów ONZ, marzec 2011 r.
Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie     tel. (+4822) 825 57 84,   e-mail: unic.poland@unic.org