facebook facebook instagram youtube

64 Konferencja NZ dla organizacji pozarządowych (NGO)

Bonn, 3 – 5 września 2011 r.

W dniach 3-5 września 2011 r. w Bonn odbędzie się konferencja dla organizacji pozarządowych pod hasłem „Zrównoważone społeczeństwa, sprawnie działający obywatele” (“Sustainable Societies; Responsive Citizens”). Organizatorami konferencji są: Departament Informacji Publicznej ONZ(UN/DPI), rząd Niemiec, miasto Bonn i Program Wolontariuszy Narodów Zjednoczonych. Konferencja ma na celu omówienie skutecznych sposobów umożliwiających obywatelom budowę zrównoważonych społeczności. Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane ze zrównoważonym środowiskiem, ekologią, ‘zieloną’ produkcją i handlem, przejrzystym rządzeniem oraz działalnością oddolną obywateli. Konferencja NGO/DPI ma szansę stać się jednym z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach. Spotkanie organizacji pozarządowych odbywa się bowiem na rok przed 20. rocznicą Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska Naturalnego i Rozwoju w Rio de Janeiro, zwaną także Szczytem Ziemi. Podczas konferencji Rio+20 zostaną omówione takie tematy jak zrównoważony rozwój, wykorzenienie ubóstwa oraz wywiązywanie się państw ze złożonych obietnic i podjętych zobowiązań. Celem spotkania w Bonn jest umożliwienie społeczeństwu obywatelskiemu podjęcie dyskusji nad najważniejszymi problemami świata oraz przekazanie ustaleń społeczności międzynarodowej uczestnikom konferencji Rio+20. Konferencja w Bonn umożliwi także nawiązanie kontaktów i budowę sieci networkingowych ułatwiających współpracę organizacjom pozarządowym. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych, inicjatyw oddolnych, systemu ONZ, państw-członkowskich ONZ, mediów, środowiska akademickiego, biznesu, itp. Podczas konferencji NGO/DPI uczestnicy podzielą się swoim doświadczeniem i przedsięwzięciami, wymienią spostrzeżenia dotyczące działań związanych z budową zrównoważonego społeczeństwa i tworzenia partnerstw na rzecz ‘zielonej ekonomii’. Wezmą również udział w dyskusjach panelowych, interaktywnych dialogach i warsztatach. Celem konferencji NGO/DPI jest zwiększenie liczby organizacji pozarządowych stowarzyszonych z Departamentem Informacji Publicznej ONZ, pochodzących ze Środkowej i Wschodniej Europy. Bonn jest siedzibą kilku przedstawicielstw ONZ, 150 organizacji pozarządowych związanych z ONZ i działających w takich dziedzinach jak rozwój, ochrona środowiska, współpraca międzynarodowa, pokój i rozwiązywanie konfliktów. Bonn jest doskonałym miejscem do organizacji konferencji międzynarodowych poświęconych globalnemu społeczeństwu obywatelskiemu.
******************************
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie 64th Annual UN DPI Nongovernmental Organisations Conference http://www.un.org/wcm/content/site/ngoconference/pid/16700 Więcej informacji udzielają: • dlabohai@un.org Sub-Committee E-mail Addresses • Youth Sub-Committee: unconferenceyouth@gmail.com • Workshops Sub-Committee: unworkshop2011@aol.com • Group of Experts: speakernominations2011@yahoo.com • Exhibits Sub-Committee: exhibitions2011@aol.com
Program konferencji NGO/DPI
Panel I Kształtowanie zrównoważonego stylu życia: aspekty zrównoważonej konsumpcji i produkcji w dobie globalizacji
Rozwój zrównoważonego środowiska może być zapewniony wtedy, gdy ludzie będą korzystać z osiągnięć gospodarki nisko-węglowej. Niezrównoważona konsumpcja i niezrównoważona produkcja to główne przyczyny zmian klimatycznych i ubóstwa. Powstaje pytanie: czy w dobie globalizacji świata inicjatywy społeczne kładące nacisk na równość płci, partycypację wszystkich obywateli w życiu społecznym, solidarność i dobrobyt dla wszystkich ludzi na świecie, wspomagają tworzenie wzorca zrównoważonego stylu życia? A może napędzają one jedynie zjawisko konsumeryzmu w krajach rozwiniętych i rozwijających się? Czy zwykły obywatel w obliczu zmian klimatycznych, zmieniających się wpływów mocarstw, gwałtownej urbanizacji i coraz większego konsumeryzmu może, poprzez rozsądną działalność wolontariacką, przyczynić się do budowy lepszego, bardziej sprawiedliwego świata, w którym każdy człowiek i wszystkie społeczności będą mogły prowadzić dostatnie i szczęśliwe życie?
Panel II ‘Zielona ekonomia’ i eliminacja ubóstwa: sprawiedliwość klimatyczna środkiem do powstania nowego paradygmatu ekonomicznego
Prawdziwa ‘zielona’ ekonomia w zrównoważonym społeczeństwie może istnieć wtedy, gdy system ekonomiczny jest czynnikiem kształtującym sprawiedliwość społeczną, chroniącym równowagę ekologiczną i tworzącym eko-wystarczalność. Czy ‘zielona ekonomia’ może zastąpić obecny porządek ekonomiczny, który jest oparty na chciwości i który doprowadził do podziałów społecznych i niszczenia zasobów naturalnych? Taka sytuacja spowodowała, że połowa ludności świata żyje w ubóstwie, a światu grozi potencjalna katastrofa klimatyczna. Czy nie powinien powstać nowy paradygmat, oparty na nowej podstawie organizacyjnej? Czy podstawę nowej formy ‘globalnej społeczności’ powinno stanowić globalne zarządzanie, oparte na kolektywnej działalności obywatelskiej? Co może zrobić pojedynczy obywatel, by zostały podjęte stosowne działania zapobiegające licznym kryzysom, zapewniające dostatnie życie ludziom i prowadzone w celu zachowania bogactwa Ziemi? Jak może porozumienie klimatyczne z Cancun, do którego doszło w wyniku konsensusu naukowego, pomóc promowaniu nowego paradygmatu ekonomicznego podczas konferencji Rio+20 oraz wspieraniu Milenijnych Celów Rozwoju po roku 2015?
Panel III Rola społeczeństwa obywatelskiego w szybko zmieniającym się świecie: zaangażowanie obywatelskie i działania wolontariackie
Minęły już dwie dekady od czasu, gdy Światowa Komisja d.s. Środowiska i Rozwoju (World Commission on Environment and Development) pod przewodnictwem Dr. Gro Harlem Brundtland wydała raport „Nasza Wspólna Przyszłość” (Our Common Future), który opisuje wyzwania stojące przed ludzkością w zakresie środowiska i rozwoju. Raport stwierdza, że w obecnych czasach sprawiedliwość, równość i solidarność powinny zostać uznane za najważniejsze wartości obowiązujące na całym świecie. W tej kwestii ważną rolę może odegrać wolontariat - to zwykli ludzie działają na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, wykonując różne prace, świadcząc usługi i dzieląc się swoim doświadczeniem. W jaki sposób partnerstwa łączące społeczeństwo obywatelskie, biznes, parlamenty i ciała międzyrządowe mogą przyczynić się do krzewienia idei wolontariatu w skali krajowej i międzynarodowej?
Panel IV Zarządzanie zrównoważonym rozwojem od szczebla lokalnego do globalnego: rola uczestnictwa obywatelskiego
Na ogół uważa się, że zarządzenie leży w kompetencji rządów państw. Jednakże, czy reorganizacja prac biur zajmujących się realizacją 500 wielostronnych porozumień w kwestii środowiska poprawiłaby zarządzanie na wszystkich szczeblach? A może powinniśmy przeanalizować podstawy uczestnictwa obywatelskiego i struktury zarządzania, obowiązujące od dziesiątków lat? Jakie wnioski możemy wyciągnąć z niedawnych niepokojów społecznych w Środkowej Azji, Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie? Jak mogą te wydarzenia wpłynąć na zmiany społeczne i ruchy demokratyczne, do których może dojść w przyszłości? W jaki sposób ogłoszona przez UNESCO „Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju” może stworzyć silne podwaliny pod wzrost świadomości i rozwiązywania skomplikowanych problemów, przed którymi obecnie stoi ludzkość?
Uczestnictwo w konferencji
Rejestracja uczestników odbywa się w systemie on-line poprzez sieć Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (CSO Net). Proces rejestracyjny kończy się z dniem 12 sierpnia. W konferencji mogą wziąć udział: - Organizacje pozarządowe posiadające status stowarzyszeniowy z Departamentem Informacji Publicznej ONZ (UN Department of Public Information) - Organizacje pozarządowe posiadającą status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej (Economic and Social Council) - Organizacje, które nie posiadają żadnego z powyższych statusów. W takiej sytuacji organizacje te powinny uzyskać poparcie jednej z następujących instytucji: Centrum (Ośrodka) Informacji Publicznej ONZ, programu UNV, UNEP, Rządu Federalnego Niemiec lub miasta Bonn. Powyższe poparcie jest konieczne do otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w konferencji. Każda organizacja może zgłosić nie więcej niż 6 osób dorosłych oraz dwóch przedstawicieli młodzieży (w wieku 18 – 24 lat). Rejestracji uczestników dokonuje organizacja pozarządowa. Osoby nie zarejestrowane nie będą mogły wziąć udziału w konferencji.
******************************
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa i rejestracji znajdują się na stronie Registration http://www.un.org/wcm/content/site/ngoconference/registration
Wcześniejsze konferencje
Konferencja w Bonn jest czwartą z kolei, która odbywa się poza główną siedzibę ONZ w Nowym Jorku. Paryż (Francja) 2008 r. W siedzibie UNESCO w Paryżu odbyła się konferencja poświęcona prawom człowieka dla wszystkich ludzi na świecie oraz 60. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wzięło w niej udział ponad 1100 uczestników z 461 organizacji pozarządowych stowarzyszonych z DPI, ECOSOC, UNESCO i współpracujących z OHCHR. W sumie w konferencji wzięli udział przedstawiciele 65 państw. Miasto Meksyk 2009 r. We września 2009 odbyła się konferencja w Meksyku poświęcona zagadnieniom pokoju i rozbrojenia. Uczestniczyło w niej 1300 przedstawicieli z 55 państw, reprezentujących 340 organizacji pozarządowych, głównie meksykańskich. Przyjęto Deklarację w sprawie rozbrojenia na rzecz pokoju i rozwoju, która została następnie przedłożona przez rząd Meksyku na szczycie Rady Bezpieczeństwa poświęconym rozbrojeniu nuklearnemu (22września 2009 r.) oraz na forum Zgromadzenia Ogólnego (5 października 2009 r.) Podczas konferencji 43 organizacji pozarządowych uzyskało status organizacji stowarzyszonej z Departamentem Informacji Publicznej ONZ (DPI). Melbourne (Australia) 2010 r. Na przełomie sierpnia i września odbyła się konferencja poświęcona zdrowiu i Milenijnym Celom Rozwoju. Wzięło w niej udział 1731 przedstawicieli z 260 organizacji pozarządowych z 70 krajów, a także mediów, wyższych uczelni, agend ONZ i państw-członkowskich ONZ. Dyskutowano o tym, jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi oraz do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju. Uczestnicy przyjęli Deklarację, którą rząd Australii przedłożył na forum Zgromadzenia Ogólnego (rezolucja A/65/525 z dnia 19 października 2010 r.). Podczas konferencji do 62. organizacji już stowarzyszonych z DPI i pochodzących z rejonu Azji i Pacyfiku dołączyły kolejne organizacje pozarządowe (z Australii – 32, Fudżi – 1, Filipin – 5, Tonga – 1, Vanuatu – 1).

2011-05-17

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×