facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Wypowiedź na temat wytycznych
dotyczących osób z niepełnosprawnościami i COVID-19
6 maja 2020 r.


Kryzys wywołany pandemią COVIG-19 dotyka każdego obszaru życia społecznego, obnażając skalę zjawiska wykluczenia, którego doświadczają osoby najbardziej marginalizowane.

Dziś chciałbym zwrócić uwagę na to, w jak wielkim stopniu pandemia dotyka 1 miliard osób z niepełnosprawnościami na całym świecie.
 
Nawet w normalnych warunkach osoby z niepełnosprawnościami mają mniejsze szanse na dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości zarobkowania lub uczestniczenia w życiu społecznym.
 
Osoby przebywające na terenach dotkniętych kryzysem humanitarnym i znajdujące się w niestabilnej sytuacji są najbardziej dotknięte tym problemem.
 
Osoby z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na życie w ubóstwie i częściej doświadczają przemocy, zaniedbań i nadużyć.
 
Pandemia pogłębia nierówności i tworzy nowe zagrożenia.
 
Dziś przedstawiamy raport zalecający, aby nasza odpowiedź na COVID-19 uwzględniła potrzeby osób z niepełnosprawnościami.  Wychodzenie z kryzysu powinno odbywać się z korzyścią dla każdego.
 
Osoby z niepełnosprawnościami znajdują się wśród najbardziej dotkniętych przez COVID-19.
 
Borykają się one z brakiem dostępnych informacji na temat zdrowia publicznego, napotykają na ogromne bariery w stosowaniu podstawowych środków higieny oraz niedostępność placówek służby zdrowia.
 
W przypadku zachorowania na COVID-19, wiele z tych osób jest bardziej narażonych na ryzyko rozwoju ciężkich schorzeń, które mogą doprowadzić do śmierci.
 
W domach opieki, gdzie liczba osób starszych z niepełnosprawnościami jest zdecydowanie wyższa, liczba zgonów spowodowanych COVID-19 waha się od 19% aż do 72%.
 
W niektórych krajach decyzje dotyczące reglamentacji usług medycznych opierają się na dyskryminujących kryteriach, takich jak wiek czy też przyjęte w oparciu o niepełnosprawność danej osoby założenia dotyczące wartości i jakości jej życia.
 
Nie możemy pozwolić, by ta sytuacja trwała dłużej.
 
Musimy zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami równe prawa dostępu do opieki zdrowotnej i procedur ratujących życie w czasie pandemii.
 
Osoby z niepełnosprawnościami, które przed kryzysem doświadczały wykluczenia na rynku pracy, są obecnie bardziej narażone na utratę pracy i będą miały większe trudności z powrotem do niej. 
 
Tymczasem tylko 28% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma dostęp do świadczeń – z czego tylko 1% w krajach o niskich przychodach.
 
Osoby z niepełnosprawnościami - zwłaszcza kobiety i dziewczęta – są bardziej zagrożone przemocą domową, która nasiliła się podczas pandemii.
 
Wzywam rządy, aby umieściły potrzeby osób z niepełnosprawnościami w centrum działań związanych z COVID-19 i procesem odbudowy oraz żeby angażowały osoby z niepełnosprawnościami i zasięgały ich opinii.
 
Osoby z niepełnosprawnościami mogą podzielić się swoim cennym doświadczeniem, jak dawać sobie radę w sytuacji izolacji i w różnych warunkach pracy. 
 
Wybiegając w przyszłość, mamy wyjątkową okazję do urzeczywistniania i budowania bardziej inkluzyjnych i otwartych społeczeństw,  jednocześnie osiągając cele zrównoważonego rozwoju.
 
W zeszłym roku zainicjowałem strategię ONZ na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, która zapewni, że system Narodów Zjednoczonych podejmie zadania w tym zakresie.
 
Strategia jest wyrazem zaangażowania ONZ w osiąganie transformacyjnych i trwałych zmian.
 
Dbając o prawa osób z niepełnosprawnościami, inwestujemy w naszą wspólną przyszłość.
 
===========================================================
 
Zobacz:  Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19
 

2020-05-07

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×