facebook facebook instagram youtube

„Edukacja w czasach pandemii COVID -19”
Sekretarz Generalny ONZ
4 sierpnia 2020 r.


Edukacja jest kluczem do rozwoju osobistego i przyszłości społeczeństw.
 
Tworzy możliwości i zmniejsza nierówności.
 
Leży u podstaw poinformowanych i tolerancyjnych społeczeństw, jest też głównym motorem napędzającym zrównoważony rozwój.
 
Nigdy dotąd nie mieliśmy tak wielkiego zamętu w dziedzinie edukacji, jak obecnie w czasach pandemii COVID-19.
 
W połowie lipca zamknięto szkoły w ponad 160 krajach, pozbawiając możliwości nauki ponad miliard uczniów.

Co najmniej 40 milionów dzieci na całym świecie nie uczyło się w krytycznym roku przedszkolnym.
 
Natomiast rodzice, zwłaszcza kobiety, zostali obciążeni ciężkim obowiązkiem sprawowania opieki w domu.
 
Pomimo lekcji udzielanych przez radio, telewizję i metodą online, a także najlepszych wysiłków nauczycieli i rodziców, wielu uczniów pozostaje poza zasięgiem nauczania.
 
Uczniowie z niepełnosprawnościami, studenci należący do grup mniejszościowych lub znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, przesiedleńcy i uchodźcy oraz uczniowie zamieszkujący obszary oddalone – wszyscy oni są najbardziej narażeni na to, że zostaną pominięte.
 
A sukces tych, którzy mają dostęp do kształcenia na odległość, zależy od warunków życia oraz sprawiedliwego podziału obowiązków domowych.
 
Już przed pandemią mieliśmy do czynienia z kryzysem edukacyjnym.
 
Ponad 250 milionów dzieci w wieku szkolnym nie chodziło do szkół.
 
Tylko jedna czwarta uczniów szkół średnich w krajach rozwijających się kończyła szkołę, mając podstawową umiejętność liczenia i pisania.
 
Teraz stoimy w obliczu katastrofy pokoleniowej, która może zmarnować niepoznany potencjał ludzki, podważyć dziesięciolecia postępu i pogłębić zakorzenione nierówności.
 
Sytuacja ta wywiera niepokojący wpływ m.in. na żywienie dzieci, małżeństwa dzieci i równouprawnienie płci.  
 
Na tym tle powstał ogłoszony dziś raport dotyczący edukacji w czasach pandemii COVID-19 i po niej. Dziś również rozpoczyna się nowa kampanii "Uratuj naszą przyszłość" („Save our Future”), która będzie prowadzona wraz z partnerami edukacyjnymi i agendami Narodów Zjednoczonych.
 
Jesteśmy w momencie decydującym o przyszłości dzieci i młodzieży na świecie.
 
Obecnie podejmowane decyzje przez rządy i partnerów będą miały trwały wpływ na setki milionów młodych ludzi oraz na perspektywy rozwoju krajów w nadchodzących dziesięcioleciach.
 
Raport wzywa do podjęcia działań w czterech kluczowych obszarach:
 
Po pierwsze, ponowne otwarcie szkół.

Kiedy już będziemy kontrolować transmisję wirusa COVID-19 w danym regionie, powrót uczniów do szkół i placówek edukacyjnych przy zachowaniu możliwie największego bezpieczeństwa musi stać się naszym głównym priorytetem.  
 
Raport zawiera wytyczne, aby pomóc rządom w tym złożonym przedsięwzięciu.
 
Musimy koniecznie zrównoważyć zagrożenie dla zdrowia z zagrożeniami dla edukacji i chronienia dzieci oraz uwzględnić wpływ pandemii na uczestnictwo kobiet w rynku pracy.
 
Fundamentalne znaczenie mają też konsultacje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i młodymi ludźmi.
 
Po drugie, priorytetowe traktowanie edukacji w podejmowaniu decyzji finansowych.
 
Jeszcze przed kryzysem, kraje o niskich i średnich dochodach borykały się z problemem luki w finansowaniu edukacji, którą szacuje się na 1,5 biliona dolarów rocznie.
 
Ta luka już się powiększyła.
 
Budżety edukacyjne muszą być chronione i zwiększone.
 
I bardzo ważne jest, aby edukacja była w centrum międzynarodowych wysiłków solidarnościowych, od zarządzania długiem i strategii stymulacyjnych po globalne apele humanitarne i oficjalną pomoc rozwojową.
 
Po trzecie, dotrzeć do tych, do których dostęp jest najtrudniejszy.
 
Inicjatywy edukacyjne muszą być kierowane do osób najbardziej zagrożonych pominięciem - osób znajdujących się w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych; wszelkiego rodzaju grup mniejszościowych; przesiedleńców i osób z niepełnosprawnościami.
 
Inicjatywy te powinny uwzględniać szczególne wyzwania stojące przed dziewczętami, chłopcami, kobietami i mężczyznami oraz szybko dążyć do zniwelowania przepaści cyfrowej.
 
Po czwarte, o przyszłości edukacji decydujemy już teraz.
 
Nasze pokolenie ma okazję do ponownego przemyślenia systemu edukacji.
 
Możemy zrobić krok w kierunku tworzenia systemów nastawionych na przyszłość i zapewniających wysokiej jakości edukację dla wszystkich. Takie systemy byłyby trampoliną dla osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju.
 
Aby tak się stało, potrzebujemy inwestycji w zdobywanie umiejętności korzystania z technologii cyfrowej i infrastrukturę, ewolucję w kierunku uczenia się jak się uczyć, tworzenie możliwości uczenia się przez całe życie oraz wzmocnienie powiązań między edukacją formalną i nieformalną.
 
Musimy również dostosować metody nauczania do potrzeb, korzystać z technologii cyfrowych i zmodernizowanych programów nauczania oraz zapewnić jednocześnie stałe wsparcie dla nauczycieli i społeczności.
 
Świat stoi w obliczu niezrównoważonych poziomów nierówności. Właśnie dlatego bardziej niż kiedykolwiek potrzebna nam jest edukacja, która jest wielkim stabilizatorem.  
 
Musimy teraz podjąć śmiałe kroki, aby stworzyć inkluzywne, odporne na zagrożenia i wysokiej jakości systemy edukacji, które będą dostosowane do wyzwań przyszłości.

----------------------------------------------------------------


Zobacz:  
Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond
 

2020-08-05

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×