facebook facebook instagram youtube

Międzynarodowe lata ustanowione przez ONZ w 2021 roku

ONZ wyznacza określone dni, tygodnie, lata i dekady, które zwracają uwagę na szczególne wydarzenia lub tematy i promują najważniejsze cele Organizacji poprzez podnoszenie świadomości. Z reguły propozycja ustanowienia obchodów wychodzi od państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich, a Zgromadzenie Ogólne ustanawia je na mocy rezolucji. Niekiedy obchody są ogłaszane przez wyspecjalizowane agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, takie jak UNESCO, UNICEF, FAO, itd., oczywiście jeśli dotyczą spraw, które wchodzą w zakres ich kompetencji. Niektóre obchody ogłaszane przez agendy w przyszłości mogą być przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
 
W 2021 Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła następujące międzynarodowe lata:
 
  • Międzynarodowy Rok Pokoju i Zaufania (International Year of Peace and Trust)
 
  • Międzynarodowy Rok Kreatywnej Gospodarki na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju  (International Year of Creative Economy for Sustainable Development)
 
  • Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw (International Year of Fruits and Vegetables - IYFV)
 
  • Międzynarodowy Rok na Rzecz Eliminacji Pracy Dzieci (International Year for the Elimination of Child Labour)  


 
Międzynarodowy Rok Pokoju i Zaufania 2021  
International Year of Peace and Trust 2021
#ChcePokojuNaSwiecie


Międzynarodowy Rok Pokoju i Zaufania roku został ustanowiony na mocy rezolucji A/RES/73/338 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczony w dniu 12 września 2019 roku.
 
Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne potwierdziło zapisy Karty Narodów Zjednoczonych oraz jej cele i zasady, a zwłaszcza zobowiązanie do rozstrzygania sporów środkami pokojowymi oraz determinację, by uchronić kolejne pokolenia przed plagą wojny. Podkreślono również ważną rolę ONZ w rozwijaniu przyjaznych stosunków między narodami oraz uznano, że podejście oparte na multilateralizmie i dyplomacji może wzmocnić postępy w osiągnięciu zadań w ramach trzech filarów ONZ: zrównoważonego rozwoju, pokoju i bezpieczeństwa oraz praw człowieka, które są ze sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają.
 
Celem obchodów Roku jest zachęcenie społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, osób fizycznych i innych zainteresowanych stron na  całym świecie do kontynuowania działań i zwiększania mobilizacji wysiłków promujących pokój i zaufanie między narodami. Bez pokoju nie będziemy żyć w poczuciu bezpieczeństwa i nie osiągniemy zrównoważonego rozwoju. Nie osiągniemy harmonii i solidarności w relacjach międzyludzkich. Pokój i zaufanie muszą być oparte między innymi na dialogu politycznym, współpracy, wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. 
 
 Pokój to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale również pozytywny, dynamiczny proces partycypacyjny, w którym zachęca się do dialogu, a konflikty rozwiązywane są w duchu wzajemnego zrozumienia i współpracy. Dlatego też tak wielką rolę we wspieraniu wysiłków ONZ dążących do pokojowego rozwiązywania konfliktów i zachowania pokoju odgrywa dyplomacja prewencyjna. Pokój to budowanie globalnego społeczeństwa, w którym ludzie żyją wolni od ubóstwa i wspólnie czerpią korzyści z osiągnięć. Pokój to wspólny rozwój i wzajemne wspieranie się w jednej światowej rodzinie. 
 
Świat stoi w obliczu ogromnych wyzwań, począwszy od szeroko rozpowszechnionego ubóstwa, zwiększających się nierówności, braku szans na prowadzenie lepszego życia w dobrobycie, po zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska. Właśnie dlatego musimy zmienić świat na lepsze, tak by każdy człowiek mógł godnie żyć w poczuciu bezpieczeństwa.
Międzynarodowy Rok Kreatywnej Gospodarki na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2021
International Year of Creative Economy for Sustainable Development
#CreativeEconomy2021

 
Międzynarodowy Rok Kreatywnej Gospodarki na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2021 został uchwalony 19 grudnia 2019 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych rezolucją A/RES/74/198. Wniosek o ustanowienie roku został zgłoszony przez grupę państw, w tym Australię, Chiny, Indie, Indonezję, Mongolię, Filipiny i Tajlandię, a głównym jego fundatorem została Indonezja.
 
ONZ zachęca wszystkie państwa członkowskie oraz organizacje międzynarodowe i regionalne, a także społeczeństwo obywatelskie, sektor prywatny, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie i osoby fizyczne do obchodzenia Międzynarodowego Roku Kreatywnej Gospodarki na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju zgodnie z krajowymi priorytetami, aby podnieść świadomość, promować współpracę międzynarodową w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kultury, edukacji i zdrowia oraz promować trwały wzrost gospodarczy, który sprzyja inkluzji społecznej.
 
Priorytetem dzisiejszego świata jest eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, w tym skrajnego ubóstwa, które jest największym globalnym wyzwaniem. Ubóstwo zagraża osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Społeczność międzynarodowa musi wypełnić swoje zobowiązanie dotyczące realizacji Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i związanymi z nią Celami Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja Agendy 2030 wiąże się ze wspieraniem krajów rozwijających się i tych znajdujących się w okresie transformacji gospodarczej, między innymi w zakresie dywersyfikacji produkcji i eksportu, w tym w nowych obszarach trwałego wzrostu gospodarczego, m.in. w branżach kreatywnych. Należy również wspierać przekształcanie gospodarek, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy i zapewni inkluzywny rozwój. Jednocześnie należy wspierać tworzenie zrównoważonych modeli konsumpcji i produkcji, przy wykorzystaniu nowych technologii i potencjału biznesu. Trzeba zapewnić dostęp do dobrej jakości edukacji, opieki zdrowotnej, czystej wody, elektryczności, transportu i telekomunikacji. Sprawą kluczową pozostaje ułatwienie podejmowania działalności gospodarczej, możliwości inwestowania i wymiany handlowej oraz zintensyfikować zrównoważony rozwój miast.
 
Zobacz: International Year of Creative Economy for Sustainable Development
 
 
Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw 2021
International Year of Fruits and Vegetables 2021
#IYFV2021 #FruitsVegYear

Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw obchodzony w 2021 roku został uchwalany na mocy rezolucji A/RES/74/244  przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 19 grudnia 2019 r.
 
Celem Roku jest podniesienie powszechnej świadomości na temat istotnej roli owoców i warzyw w odżywianiu człowieka, czyli zachowaniu zdrowej diety i zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia oraz zwrócenie uwagi na politykę ograniczania strat i marnotrawstwa tych łatwo psujących się produktów.
 
Kiedy myślimy o zdrowym odżywianiu, pierwszymi produktami spożywczymi, które najczęściej przychodzą nam na myśl są owoce i warzywa - kolorowe, bogate w witaminy, minerały i błonnik. Są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.
 
Korzyści płynące ze spożywania warzyw i owoców są ogromne. Zdrowa dieta i świeże produkty przynoszą korzyści nie tylko konsumentom, ale także całemu systemowi żywnościowemu.
 
Sektor owoców i warzyw przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju środowiska oraz poprawy warunków życia rolników i osób zatrudnionych w tym sektorze. Niska dostępność wynikająca z wyzwań związanych z produkcją (np. pracochłonność), transportem i handlem, a także wysokie ceny produktów wysokiej jakości sprawiają, że owoce i warzywa są niedostępne dla wielu osób, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Dlatego też w niektórych regionach świata dostęp do tej żywności jest ograniczona. 

Więcej: International Year of Fruits and Vegetables 2021 
Międzynarodowy Rok na Rzecz Eliminacji Pracy Dzieci 2021
International Year for the Elimination of Child Labour  2021
#EndChildLabour2021

25 lipca 2019 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęło rezolucję A/RES/73/327 ogłaszającą rok 2021 Międzynarodowym Rokiem na Rzecz Eliminacji Pracy Dzieci i zwróciło się do Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) o objęcie przewodnictwa w obchodach roku.
 
W rezolucji podkreślono zobowiązania państw członkowskich do "podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań w celu wyeliminowania pracy przymusowej, położenia kresu współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi oraz zagwarantowania zakazu i eliminacji najgorszych form wykorzystywania dzieci do pracy, w tym rekrutacji i wykorzystywania dzieci jako żołnierzy, a do 2025 r. wyeliminowania pracy dzieci we wszystkich jej formach".
 
Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy wynika, że w 2016 r:
  • 152 mln dzieci w wieku od 5 do 17 lat było wykorzystywanych do pracy, z czego prawie połowa, bo 73 mln, była zmuszana do prac ciężkich i niebezpiecznych dla zdrowia i życia.
 
  • Najczęściej prace ciężkie i niebezpieczne dla zdrowia i życia były wykonywane przez dzieci w wieku od 15 do 17 lat. Niemniej jednak, aż jedna czwarta wszystkich przypadków zmuszania dzieci do niebezpiecznych prac (19 mln) wykonywana była przez dzieci poniżej 12 roku życia.
 
  • Prawie połowa (48%) dzieci będących ofiarami pracy przymusowej była w wieku 5-11 lat, 28% procent to dzieci w wieku 12-14 lat, a 24% w wieku 15-17 lat.
 
  • 71% dzieci na świecie jest głównie wykorzystywanych do pracy w rolnictwie, w tym w rybołówstwie, leśnictwie i hodowli zwierząt, 17% w usługach, a 12% w sektorze przemysłowym, w tym w górnictwie.
 
Musimy wzmocnić współpracę międzynarodową, zwiększyć świadomość oraz zainspirować działania legislacyjne i praktyczne w celu wyeliminowania pracy dzieci. Jest to krok w kierunku stworzenia świata opartego na pokoju i dobrobycie, zgodnie z Agendą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
 
Nadszedł czas, aby położyć kres pracy dzieci!
 
Więcej:

Take action to end child labour
  
2021 declared International Year for the Elimination of Child Labour
 
 

2021-03-24

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×