facebook facebook instagram youtube

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa poświęcone Ukrainie
Wystąpienie Sekretarza Generalnego ONZ
5 kwietnia 2022 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca, Ekscelencje!
 
Ze względu na swój charakter, intensywność oraz konsekwencje, wojna w Ukrainie jest jednym z największych w historii wyzwań dla porządku międzynarodowego oraz dla globalnej architektury pokoju, która opiera się na Karcie Narodów Zjednoczonych.
  
Mamy do czynienia z pełnoskalową, toczącą się na kilku frontach inwazją terytorium jednego z państw członkowskich ONZ - Ukrainy – dokonaną przez inne państwo członkowskie - Federację Rosyjską, która jest również stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Inwazja ta została zainicjowana z pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i dąży do osiągnięcia kilku celów. Jednym z nich jest zmiana uznanych przez wspólnotę międzynarodową granic pomiędzy obydwoma krajami.   
 
Wojna ta doprowadziła do bezsensownej utraty życia, ogromnych zniszczeń ośrodków miejskich, a także do zrujnowania cywilnej infrastruktury.  
 
Nigdy nie zapomnę przerażających obrazów cywili zabitych w mieście Bucza.  
 
Natychmiast wezwałem do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia, które pozwoli na skuteczne pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.  
 
Jestem również głęboko dotknięty pojawiającymi się zeznaniami, które opisują osobiste historie gwałtów i przemocy seksualnej. 
 
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka wspomniał o możliwych zbrodniach wojennych, rażących naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego oraz poważnym pogwałceniu międzynarodowych regulacji dotyczących praw człowieka.  
 
W ciągu jednego tylko miesiąca, wojna zmusiła ponad dziesięć milionów osób do opuszczenia ich domów.  Jest to największy eksodus populacji, z jakim mamy do czynienia od czasów II wojny światowej.  
 
Daleko poza granicami Ukrainy, wojna doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen żywności, energii i nawozów, ponieważ to właśnie Rosja i Ukraina odgrywają kluczową rolę na tych rynkach. Spowodowała także zakłócenia w łańcuchach dostaw i zwiększyła koszty transportu, wywierając tym samym jeszcze większą presję na państwa rozwijające się.
 
Wiele z nich i tak znajdowało się już na krawędzi bankructwa ze względu na wpływ pandemii Covid-19 oraz brak wystarczającej płynności i pomocy w obsłudze zadłużenia, która wynikała z niesprawiedliwego charakteru naszych globalnych systemów gospodarczych i finansowych.  
 
Wszystkie te powody sprawiają, że kwestia zaprzestania działań wojennych staje się coraz pilniejsza każdego dnia.   
 
Dlatego też zwróciłem się do pana Martina Griffithsa, Koordynatora Pomocy w Sytuacjach Nadzwyczajnych, by udał się do Rosji i Ukrainy i pomógł w osiągnięciu pilnego, humanitarnego zawieszenia broni.  
 
Podsekretarz Generalny ONZ Griffiths przedstawi Państwu aktualne informacje dotyczące sytuacji humanitarnej oraz wyniki jego dotychczasowych rozmów.  
 
Podsekretarz Generalna DiCarlo również przedstawi aktualne informacje dotyczące aspektów politycznych.  
 
Moim obowiązkiem jako Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych jest jednak zwrócenie uwagi Rady na poważne szkody wyrządzane światowej gospodarce, a w szczególności na zagrożenia, z jakimi zmaga się zagrożona ludność i kraje rozwijające się. 
  
Pani Przewodnicząca!  
 
Nasze analizy wskazują, że 74 państwa rozwijające się, w których mieszka w sumie miliard dwieście milionów osób, są w szczególny sposób narażone na gwałtownie rosnące koszty żywności, energii i nawozów.   
 
Kraje rozwijające się przeznaczają nawet do 16 procent zysków z eksportu na obsługę swojego zadłużenia. W małych wyspiarskich państwach rozwijających się wskaźnik ten wynosi nawet 34 procent i nieustannie rośnie ze względu na coraz wyższe stopy procentowe oraz konieczność importowania drogich towarów.    
 
Tylko na przestrzeni ostatniego miesiąca ceny pszenicy wzrosły o 22 procent, kukurydzy o 21 procent, a owsa aż o 31 procent. Ceny ropy naftowej były 1 kwietnia o 60% wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Taki stan rzeczy wynika z całego szeregu wydarzeń - nie tylko z aktualnej sytuacji.
 
W tym samym czasie ceny gazu ziemnego i nawozów wzrosły ponad dwukrotnie.    Już dzisiaj widzimy, że sytuacja w niektórych krajach zmienia się z zagrożenia w pełnoskalowy kryzys. Dostrzegamy także oznaki poważnych niepokojów społecznych.   
 
Konflikty zawsze są podsycane nierównościami, ograniczonymi możliwościami oraz brakiem wystarczającego finansowania.
 
Wszystkie kontrolki alarmowe świecą się już na czerwono. Podjęcie odpowiednich działań jest naszym obowiązkiem.  
 
Pani Przewodnicząca!  
 
Globalna Grupa Kryzysowa ds. żywności, energii i finansów, którą powołałem w zeszłym miesiącu sformułowała już wstępne rekomendacje, które powinny zostać rozważone przez państwa członkowskie, międzynarodowe instytucje finansowe oraz pozostałych interesariuszy.  
 
Jeżeli chodzi o żywność, to wzywamy wszystkie kraje do niezamykania swoich rynków, do powstrzymania się od wprowadzania nieuzasadnionych i niekoniecznych restrykcji eksportowych, a także do udostępnienia swoich rezerw krajom zagrożonym ryzykiem głodu. Nie ma dzisiaj miejsca na protekcjonizm.
 
Wezwania o pomoc humanitarną muszą zyskać pełne finansowanie. Znajdujący się w sytuacji kryzysowej ludzie z całego świata nie mogą płacić ceny za tę wojnę.   
Jeżeli chodzi o energię, to wzywamy do wykorzystania zapasów strategicznych oraz rezerw dodatkowych, które mogą przyczynić się do złagodzenia skutków kryzysu energetycznego w perspektywie krótkoterminowej. Lecz jedynym rozwiązaniem o charakterze średnio- i długoterminowym jest przyspieszenie procesu wdrażania odnawialnych źródeł energii, który nie został zakłócony przez wahania rynkowe. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie stopniowe odchodzenie od węgla oraz wszystkich pozostałych paliw kopalnych.  W większości przypadków odnawialne źródła energii już dzisiaj są tańszą alternatywą.  
 
Jeżeli chodzi o finanse: międzynarodowe instytucje finansowe muszą zacząć działać w trybie awaryjnym. Potrzebujemy pilnych działań ze strony G20 oraz międzynarodowych instytucji finansowych w celu zwiększenia poziomu płynności i ograniczenia obciążeń fiskalnych, tak by rządy poszczególnych państw mogły rozciągnąć siatkę bezpieczeństwa chroniącą najbiedniejszych i najbardziej narażonych członków swoich społeczeństw. 
 
Reforma globalnego systemu finansowego, do której wzywam powinna zostać przeprowadzona już dawno temu. Wszystkie te działania są ściśle związane z zapobieganiem sytuacjom kryzysowym oraz z budowaniem i utrzymaniem pokoju.   
 
Pani Przewodnicząca! 
  
Wojna w Ukrainie musi się zakończyć - natychmiast.
 
Potrzebujemy poważnych negocjacji pokojowych opierających się na zasadach określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych.  
 
Zadaniem Rady jest utrzymywanie pokoju - poprzez działania podejmowane w sposób solidarny. Z głębokim żalem odnotowuję podziały, które uniemożliwiły Radzie Bezpieczeństwa podjęcie odpowiednich działań - nie tylko tych związanych z Ukrainą, ale również dotyczących innych zagrożeń dla pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie.  
 
Wzywam Radę do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zakończenia wojny oraz ograniczenia jej wyniszczającego wpływu - zarówno na cierpiących mieszkańców Ukrainy, jak i na narażone na różnego rodzaju zagrożenia narody i kraje rozwijające się na całym świecie. 
 
Dziękuję bardzo.
 

2022-04-06

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×