facebook facebook instagram youtube

Reforma ONZ
„Zjednoczeni dla reformy”
Celem reformy jest stworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych na miarę XXI wieku. Organizacji skoncentrowanej bardziej na ludziach, a mniej na procesach, nastawionej bardziej na dostarczanie pomocy, a mniej na biurokracji. Prawdziwym sprawdzianem tej reformy będą konkretne wyniki, które będą miały przełożenie na życie ludzi, którym służymy, i które skutkować będą zaufaniem tych, którzy wspierają naszą pracę.
 
António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ
27 listopada 2018 r.
 
Wraz z rozpoczęciem swojej kadencji w styczniu 2017 r. Sekretarz Generalny ONZ António Guterres zapowiedział reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Aby podnieść efektywność realizacji swojej misji, Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi gruntowne zmiany w obszarach rozwoju, zarządzania oraz w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju na świecie. Kluczem do reformy jest osiągnięcie parytetu płci.

 
Rozwój. Większe korzyści dla każdego człowieka, wszędzie na świecie
 
Organizacja Narodów Zjednoczonych opowiada się za godnością i dobrobytem człowieka oraz pokojem na zdrowej planecie.
 
Realizacja Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 r. wymaga odważnych zmian w ONZ-owskim systemie rozwojowym (UN Development System – UNDS) .  Wyłonione zostaną nowej generacji Krajowe Zespoły Narodów Zjednoczonych (UNCT – UN country team), skupione wokół strategicznego planu dostarczania pomocy rozwojowej (UN Development Assistance Framework).  Zespoły te kierowane będą przez bezstronnych, niezależnych i właściwie umocowanych Stałych Koordynatorów (Resident Coordinator).
 
Rola i profil krajowego zespołu będzie dostosowany do potrzeb danego kraju. Stali Koordynatorzy będą współpracować z szefami agend Narodów Zjednoczonych obecnych w danym kraju. Na poziomie krajowym agendy NZ będą ściśle współpracować i składać wspólne raporty rządom krajów przyjmujących. Stali Koordynatorzy będą odpowiadać przed Sekretarzem Generalnym ONZ.   „Rezultat naszej wspólnej pracy będzie większy niż rezultaty poszczególnych agend” – powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Wykonawczy UNICEF.
 
Reforma systemu rozwojowego (UNDS) przewiduje oddzielenie funkcji Stałego Koordynatora od funkcji Stałego Przedstawiciela Programu NZ ds. Rozwoju (UN Development Programme - UNDP).
 

Zarządzanie. Zapewnienie lepszej przyszłości dla wszystkich

Sekretarz Generalny António Guterres zaproponował nowy paradygmat zarządzania Sekretariatem ONZ. Ma ona stawić czoła globalnym wyzwaniom i odpowiadać na potrzeby szybko zmieniającego się świata.  Nowy paradygmat zarządzania wzmacnia pozycję menedżerów i pracowników, upraszcza procesy, zwiększa odpowiedzialność i przejrzystość oraz usprawnia realizację naszych mandatów i misji.
 
Dwa istniejące departamenty: Departament Wsparcia Terenowego (Department of Field Support) i Departament Zarządzania (Department of Management) zostaną przekształcone w dwa nowe departamenty, tj. Departament Strategii Zarządzania, Polityki i Zgodności (Department of Management Strategy, Policy and Compliance) oraz Departament Wsparcia Operacyjnego (Department of Operation Support). Zmiana ta ma zapewnić, że struktury zarządzania będą lepiej wspierać wszystkich wyższych rangą menedżerów w skutecznej realizacji programu oraz ich mandatów i misji.
 

Pokój i bezpieczeństwo. Restrukturyzacja filaru pokoju i bezpieczeństwa
 
Reforma ta nadaje priorytetowe znaczenie działaniom chroniącym i utrzymującym pokój oraz zwiększa skuteczność i spójność operacji pokojowych i specjalnych misji politycznych. Dąży do utworzenia jednego, zintegrowanego filaru pokoju i bezpieczeństwa, który będzie ściślej powiązany z filarami rozwoju i praw człowieka, aby w ten sposób zapewnić większą spójność i koordynację działań.
 
Powstaną dwa nowe departamenty:

Departament Spraw Politycznych i Budowania Pokoju (Department of Political and Peacebuilding Affairs - DPPA) połączy obowiązki strategiczne, polityczne i operacyjne obecnego Departamentu Spraw Politycznych (Department of Political Affairs - DPA) z obowiązkami Biura Wspierania Budowania Pokoju (Peacebuilding Support Office - PBSO). DPPA przejmie globalną odpowiedzialność za kwestie polityczne i kwestie związane z budowaniem pokoju oraz zarządzać będzie szeregiem narzędzi i działań dotyczących wszystkich faz konfliktów zbrojnych.  Nowy departament zapewnieni bardziej holistyczne podejście do przeciwdziałania konfliktom i ich rozwiązywania, udzielania wsparcia podczas wyborów, budowania i utrzymania pokoju. Zapewni on doradztwo strategiczne, polityczne, operacyjne i zarządcze oraz wyznaczać będzie kierunki i udzielać wsparcia wszystkim specjalnym misjom politycznym.
 
Departament Operacji Pokojowych (Department of Peacekeeping Operations - DPO) służyć będzie jako zintegrowane centrum dla operacji pokojowych ONZ. Będzie odpowiedzialny za zapobieganie konfliktom, reagowanie na nie i zarządzanie nimi oraz utrzymywanie pokoju w ramach posiadanego mandatu w krajach, w których prowadzone są operacje pokojowe. Do obowiązków DPO należy ułatwianie osiągnięcia porozumień politycznych i ich wdrażanie, udzielanie zintegrowanego doradztwa strategicznego, politycznego, operacyjnego i zarządczego oraz wyznaczanie kierunków i wspieranie operacji pokojowych. Ponadto Departament Operacji Pokojowych opracowywać będzie strategie polityczne, bezpieczeństwa i strategie zintegrowane, a także prowadzić będzie zintegrowane analizy i planować operacje pokojowe i zapewni wsparcie tym operacjom.
 
Parytet płci. Klucz do reformy ONZ
 
W dobie modernizacji Organizacji równa reprezentacja kobiet i mężczyzn na wszystkich szczeblach jest konieczna dla jej wiarygodności i działań, które mają olbrzymi wpływ na życie ludzi.
 
Obecnie został już osiągnięty parytet wśród wysokiej rangi współpracowników Sekretarza Generalnego ONZ i wśród Stałych Koordynatorów. Wszystkie jednostki Sekretariatu wypracowały strategie osiągnięcia parytetu płci na wszystkich szczeblach. Nigdy w swojej historii ONZ nie miała tak wiele kobiet stojących na czele lub pełniących funkcję zastępczyni w operacjach pokojowych.  

-----------------------------------------
 
Więcej:  United to Reform
 

2019-02-25

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×