facebook facebook instagram youtube

Sekretarz Generalny ONZ
Otwarcie 49. Sesji Rady Praw Człowieka
28 lutego 2022 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Praw Człowieka,
 
Pani Wysoka Komisarz,
 
Ekscelencje,
 
Szanowni Państwo,
 
Prawa człowieka są atakowane, wszędzie na świecie.
 
Autokracje są w fazie wzrostu.
 
Populizm, natywizm, rasizm i ekstremizm szkodzą społeczeństwom.
 
Pandemia COVID-19, nierówności i kryzys klimatyczny niszczą prawa społeczne i ekonomiczne całych kontynentów oraz regionów.
 
Podziały pogłębiają się. Wzrasta podejrzliwość oraz interesowność.
 
Zebraliśmy się tutaj, aby rozmawiać o rozwiązaniach.
 
Rozwiązaniach, które będą zakorzenione w naszych podstawowych i trwałych prawach człowieka oraz wolności.
 
Rozwiązania oparte na niepodzielnych i wzajemnie powiązanych prawach politycznych, obywatelskich, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, które są nieodłączne i nierozerwalnie związane z byciem człowiekiem.
 
Prawa człowieka nie mogą być konfiskowane przez dyktatorów ani wymazywane przez ubóstwo.
 
Nie są one również luksusem odkładanym na później.
 
Są one niezaprzeczalne - i potężne.
 
Ludzie na całym świecie wiedzą to podświadomie.
 
Autokraci w szczególności wiedzą, że prawa człowieka stanowią największe zagrożenie dla ich rządów.
 
Dlatego też nie cofną się przed niczym, by zaprzeczyć, oddalić i odwrócić uwagę ludzi, depcząc przy tym podstawowe prawa i wolności.
 
Zamknięcie znanej organizacji praw człowieka, o chlubnej historii i światowych powiązaniach, nie jest oznaką silnego państwa. Jest to oznaką państwa, które obawia się władzy praw człowieka.
 
Uprowadzanie działaczek na rzecz praw kobiet i bicie kobiet na ulicy to działania duszącego się patriarchatu, który obawia się o swoje przetrwanie.
 
Nękanie i kontrolowanie mniejszości, odmawianie im swobody wypowiedzi we własnym języku i spokojnego praktykowania religii pokazuje słabość państwa, a nie jego siłę.
 
Ludzie z trudem domagają się swoich praw i wolności.
 
Każdy marsz przeciwko uciskowi, każdy ruch wyzwolenia, każdy protest przeciwko niesprawiedliwości jest potwierdzeniem praw człowieka.
 
Dlatego ONZ pracuje codziennie, wszędzie na świecie nad ochroną i promowaniem praw człowieka, należących się wszystkim.

Ekscelencje,
 
W ubiegłym miesiącu przedstawiłem swoje priorytety Zgromadzeniu Ogólnemu w formie pięciu niepokojących kwestii: COVID-19, finansów globalnych, działań na rzecz klimatu, bezprawia w cyberprzestrzeni oraz pokoju i bezpieczeństwa.
 
Wszystkie rozwiązania tych kryzysów leżą u podstaw praw człowieka.
 
Po pierwsze, COVID-19.
 
Pandemia jest wyraźnym przejawem uniwersalności i niepodzielności wszystkich praw człowieka: obywatelskich, politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
 
Najbardziej cierpią podatni na zagrożenia i marginalizowani.
 
Kraje o wysokim poziomie dochodów stosowały 13 razy więcej dawek na osobę niż kraje o niskim poziomie dochodów.
 
Nierówności w szczepieniach świadczą o całkowitym lekceważeniu praw człowieka całych krajów i regionów.
 
Prawa do opieki medycznej to prawa człowieka.
 
Szczepionki opracowane przy użyciu środków publicznych muszą być sprawiedliwie wykorzystywane dla dobra publicznego.
 
Wzywam wszystkie rządy, firmy farmaceutyczne i partnerów do pilnego politycznego i finansowego wsparcia globalnej strategii Światowej Organizacji Zdrowia i zaszczepienia 70% osób we wszystkich krajach. 
 
Wzywam ich do podjęcia natychmiastowych działań w sprawie zrzeczenia się patentów i transferu technologii.

Tymczasem pandemia wciąż podważa prawa gospodarcze i społeczne ludzi dookoła świata, spychając setki milionów ludzi na skraj głodu i ubóstwa.
 
Została ona również wykorzystana jako przykrywka dla pandemii łamania praw obywatelskich i politycznych, od masowego nadzoru po dyskryminację i ograniczenia wolności wypowiedzi.
 
Najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu łamania praw człowieka jest skupienie naszej reakcji wokół samych praw, czyli podejścia opisanego w moim Wezwaniu do Działania na Rzecz Praw Człowieka, Agendzie 2030 i Celach Zrównoważonego Rozwoju.  
 
Potrzebujemy rozwiązań opartych na prawach oraz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, zakorzenionego w prawach i możliwościach dla wszystkich. 
 
Ekscelencje,
 
Po drugie, nierównomierna odbudowa po pandemii ujawniła bankructwo moralne naszego globalnego systemu finansowego.
 
System ten nie zdołał ochronić praw milionów ludzi w krajach Globalnego Południa.
 
Pandemia doprowadziła do wyschnięcia rozwijających się gospodarek. Wielu z nich grozi niewypłacalność. 
 
Niewiele krajów będzie w stanie inwestować w silną i zrównoważoną odbudowę.
 
Edukacja to kryzys w kryzysie. Lata bez szkoły mogą mieć wpływ na setki milionów dzieci przez całe ich życie.
 
Rozwiązaniem tej autodestrukcyjnej niesprawiedliwości są prawa człowieka.
 
Nowy Globalny Ład, który zapewni szersze i bardziej sprawiedliwe dzielenie się władzą, bogactwem i możliwościami, jest koniecznością w zakresie praw człowieka.
 
Musi on obejmować całkowitą transformację globalnego systemu finansowego, aby kraje rozwijające się mogły inwestować w Cele Zrównoważonego Rozwoju. 
 
Odnowiona umowa społeczna, oparta na prawach i możliwościach dla wszystkich, jest niezbędna, aby zwalczyć ubóstwo i głód, inwestować w edukację, kształcenie ustawiczne oraz odbudowę zaufania i spójności społeczeństwa. 
 
Prawa kobiet i dziewcząt muszą znajdować się na pierwszym miejscu.
 
Odbudowa jest szansą na inwestycje w edukację kobiet, zatrudnienie, szkolenia i godną pracę, aby wyrównać czas stracony podczas pandemii. 
 
Ekscelencje,
 
Po trzecie, kryzys klimatyczny to kryzys praw człowieka.
 
Potrójna, globalna sytuacja kryzysowa związana ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem i stratami w środowisku stanowi zagrożenie dla wszystkich praw człowieka.
 
Dzisiejsze sprawozdanie w sprawie dostosowania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu – IPCC wybija ostatnią godzinę dla znanego nam świata.
 
Powodzie, susze i rosnące poziomy mórz doprowadzą do jeszcze większych klęsk humanitarnych, niedoborów żywności i migracji.
 
Aż jedna piąta planety może być zbyt gorąca dla przetrwania gatunku ludzkiego.
 
Powiedzmy sobie jasno:
 
Kilka krajów depcze prawa reszty świata.
 
Kilka przedsiębiorstw czerpie obfite zyski, ignorując jednocześnie prawa najuboższych i najbardziej bezbronnych.
 
Młodzi ludzie, kobiety i dziewczęta, małe państwa wyspiarskie i społeczności autochtoniczne prowadzą walkę z tym zjawiskiem. Jesteśmy z nimi. 
 
Z zadowoleniem przyjmuję uznanie przez Radę prawa do zdrowego środowiska - istotnego narzędzia odpowiedzialności i sprawiedliwości klimatycznej.
 
Wiele propozycji zawartych w moim raporcie „Nasza Wspólna Agenda" stwarza istotne możliwości realizacji tego prawa. 
 
Porozumienie paryskie jest nierozerwalnie związane z prawami człowieka.
 
Jego granica 1,5 stopnia ocieplenia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania cierpieniu ludzi w skali znacznie większej niż najgorsze zbrodnie przeciwko ludzkości. 
 
Ekscelencje,
 
Po czwarte, technologia cyfrowa to dziki zachód dla praw człowieka.
 
Od ogromnej przepaści cyfrowej 2,9 miliarda osób po zamknięcia dostępu do Internetu, kampanii dezinformacyjnych i rozprzestrzeniania się szpiegostwa, technologia cyfrowa często dyskryminuje i szkodzi prawom człowieka. 
 
Cenzura i ataki w sieci zostały znormalizowane, szczególnie wobec grup etnicznych i i mniejszości religijnych, członków społeczności LGBTIQ+, młodzieży,
społeczności autochtonicznych i działaczy na rzecz praw kobiet.
 
Sztuczna inteligencja umożliwia algorytmy dyskryminujące i wykluczające.
 
Nauka i rozsądek są w stanie oblężenia, podczas gdy kłamstwa i teorie spiskowe rozprzestrzeniają się jak ogień.
 
Cyberwojna i rozwój broni opartej na sztucznej inteligencji stanowią bezprecedensowe zagrożenie dla praw człowieka.
 
Internet należy traktować jako globalne dobro publiczne.
 
Powinien przynosić korzyści wszystkim ludziom na całym świecie.
 
Potrzebujemy publicznej przestrzeni cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu i zapewniającej bezpieczeństwo wszystkim, a także platform mediów społecznościowych, które wspierają prawa człowieka i wolność.
 
Chociaż środki chroniące przed niebezpieczeństwem są niezbędne, nigdy nie wolno ich używać do zamykania słusznej debaty. 
 
Dlatego właśnie ramy regulacyjne muszą być tworzone w oparciu o prawa człowieka i uzgodnione w drodze konsultacji społecznych. Takie podejście zostało przyjęte w proponowanym przeze mnie Globalnym Kodeksie Postępowania w celu promowania integralności informacji publicznej oraz w proponowanym przeze mnie pakiecie zasad Globalnego Kompaktu Cyfrowego - Global Digital Compact.
 
Ekscelencje,

Po piąte, szerzenie się przemocy i konfliktów na całym świecie pozbawia miliony ludzi praw człowieka.
 
Eskalacja operacji wojskowych przeprowadzanych przez Federację Rosyjską na Ukrainie prowadzi do eskalacji naruszeń praw człowieka.
 
Znamy nieunikniony rezultat wojny: ofiary w cywilach; kobiety, dzieci i mężczyźni wygonieni ze swoich domów: głód, ubóstwo i ogromne zakłócenia gospodarcze.
 
Konflikt jest całkowitym zaprzeczeniem praw człowieka we wszystkich dziedzinach.
 
Wolność wypowiedzi jest atakowana i słychać doniesienia o aresztowanych dziennikarzach oraz działaczach.
 
Stale wzywałem do zaprzestania ofensywy oraz powrotu do ścieżki dialogu i dyplomacji.
 
Tymczasem nasza Misja Obserwacyjna ds. Praw Człowieka w Ukrainie jest kontynuowana, a nasze agendy humanitarne zintensyfikują swoje działania.
 
Musimy pokazać wszystkim ludziom w Ukrainie, że stoimy po ich stronie, kiedy są w potrzebie.
 
Ekscelencje,

Osoby cywile, którzy znaleźli się w samym środku konfliktu cierpią nie tylko ze względu na naruszenie ich prawa do bezpieczeństwa i ochrony, lecz często z powodu naruszenia ich prawa do żywności, czystej wody, opieki zdrowotnej, edukacji i zatrudnienia.
 
Ponurą ironią jest to, że konflikty te często mają swoje korzenie w łamaniu praw człowieka, począwszy od dyskryminacji mniejszości, a skończywszy na rażących nierównościach i niesprawiedliwości.
 
Ochrona mniejszości i promowanie ich praw gospodarczych, społecznych, kulturalnych, obywatelskich i politycznych należą do najważniejszych narzędzi zapobiegania konfliktom. Różnorodność definiuje bogactwo ludzkiej cywilizacji.
 
Na całym świecie potrzebujemy znacznie ostrzejszej i trwalszej koncentracji na prawach mniejszości.
 
Wzywam władze w krajach od Myanmaru do Afganistanu, Etiopii i poza nią, aby zwiększyły ochronę mniejszości i respektowały równe prawa wszystkich swoich obywateli podczas wojny i po jej zakończeniu.
 
Uchodźcy i migranci są grupą, która potrzebuje szczególnej ochrony.
 
W 2021 r. na szlakach migracyjnych zginęło ponad 5200 osób.
 
Wroga polityka azylowa, migracyjna oraz retoryka ksenofobiczna, która często im towarzyszy, zagrażają życiu migrantów i uchodźców oraz czynią hipokrytów z tych, którzy rzekomo mają świecić przykładem w dziedzinie praw człowieka.
 
Skuteczna polityka migracyjna musi opierać się na współpracy między Państwami oraz przy pełnym poszanowaniu praw i godności wszystkich ludzi.
 
Pragnę jeszcze raz wyrazić moje zdecydowane poparcie dla pracy Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka na rzecz ochrony i wzmocnienia praw człowieka na całym świecie.
 
Niedawno wróciłem z wizyty w Chinach, gdzie wyraziłem nadzieję, że prowadzone obecnie rozmowy pozwolą na rzetelną wizytę Wysokiego Komisarza w Chinach, w tym w Regionie Autonomicznym Xinjiang.
 
Mniejszości wszędzie muszą być w stanie zachować oraz celebrować swoją tożsamość kulturową i religijną, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju społeczeństwa jako całości.
 
Ekscelencje,
 
Ruch praw człowieka jest potwierdzeniem naszego człowieczeństwa.
 
Dziękuję wszystkim osobom pracującym dla Rady Praw Człowieka, a moja wdzięczność i szacunek wykraczają daleko poza tę piękną salę.
 
Większość działań na rzecz praw człowieka odbywa się w ciasnych biurach, salach sądowych oraz redakcjach informacyjnych, w aresztach śledczych i więzieniach.
 
Dzieje się tak zawsze, gdy ludzie pracują nad kwestiami dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, schronienia, bezpieczeństwa żywnościowego, wody i warunków sanitarnych dla osób najbardziej narażonych na zagrożenia na świecie.
 
Działacze na rzecz ochrony środowiska, z których wielu to kobiety i młodzi ludzie, są na pierwszej linii frontu działań na rzecz praw człowieka.
 
Obrońcy praw człowieka, w tym dziennikarze i prawnicy, poprzez codzienne promowanie, monitoring i dochodzenia stają w obronie naszego wspólnego człowieczeństwa - często narażając siebie na wielkie ryzyko.
 
To oni pomagają budować świat pełny godności i równości dla wszystkich ludzi.
 
Składam im hołd i wyrażam uznanie dla ich pracy.
 
Dziękuję.

2022-02-28

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×