UNIC Warsaw
   
Pomoc humanitarna
Strona główna

Apel o pomoc humanitarną 2006

Pomoc humanitarna w strukturach ONZ
   OCHA
   Agendy ONZ
   IASC

Pomoc humanitarna w ostatnich latach - przykłady
   Klęski żywiołowe
   Konflikty zbrojne

 
Brytyjski helikopter zabiera dary UNHCR do doliny Leepa w Pakistanie. © UNHCR/T.Irwin/16 listopada 2005
"Niedola ofiar klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych, bez względu na rejon świata, stanowi zagrożenie dla całej ludzkości. Nigdy nie uda nam się całkowicie wyeliminować cierpienia, jest ono cechą człowieczeństwa. Jednak nic nie tłumaczy tego, że nie stosujemy wszelkich dostępnych nam środków, aby cierpienie to ograniczyć.[...] Bez wątpienia stać nas na tę pomoc. Dzisiaj musimy wykazać wolę podjęcia aktywności w tym kierunku."

Wypowiedź Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana
Wygłoszona w siedzibie głównej ONZ w trakcie inauguracji
Apelu o Pomoc Humanitarną 2006 w dniu 30 listopada 2005 r.

Od czasu II Wojny Światowej, która spowodowała niewyobrażalne zniszczenia i przesiedlenie milionów ludzi, społeczność międzynarodowa polega na ONZ w obliczu katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych będących dziełem człowieka.

Dziś ONZ jest głównym i jednym z najważniejszych dostarczycieli pomocy ludziom dotkniętym przez los. Udzielaniem tej pomocy w ramach systemu NZ zajmuje się Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA). Pomoc ta udzielana jest w przypadku klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych, gdy władze krajowe nie są w stanie efektywnie działać i nieść pomoc swoim obywatelom. Nie zezwala to jednak na użycie siły lub wkroczenie na terytorium suwerennego państwa bez jego zgody. ONZ udziela zarówno pomocy w nagłych sytuacjach (Emergency Relief) jak i prowadzi złożone działania humanitarne na szeroką skalę (Long-term Action). ONZ wspiera również akcje prowadzone przez rządy krajów dotkniętych przez los oraz organizacje wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy.

W celu zaplanowania i udzielenia efektywnej pomocy Sekretarz Generalny od 1994 roku wystosowywuje do społeczności międzynarodowej Wspólny Apel o pomoc humanitarną (Consolidated Appeal). Popierany jest on doraźnie Apelami w nagłych sytuacjach kryzysowych (Flash Appeals). Lata doświadczeń pokazały, że niezbędne jest powołanie Globalnego Funduszu Pomocy Kryzysowej (Global Emergency Fund), dzięki któremu pomoc udzielana będzie w sposób bardziej efektywny.

Dokument opracowany przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, styczeń 2006 r.