facebook facebook instagram youtube

Kompetencje Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii

Sala rozpraw Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii

Właściwość rzeczowa Trybunału  (kompetencje ratione materiae)

Według Statutu, MTKJ mógł ścigać następujące zbrodnie:

1. Ciężkie naruszenia Konwencji Genewskich z 1949 roku, do których zaliczono:
 
 • umyślne zabójstwo
 • torturowanie lub nieludzkie traktowanie, włączając w to doświadczenia biologiczne
 • umyślne powodowanie wielkich cierpień albo ciężkie uszkodzenie ciała lub zdrowia
 • niszczenie i przywłaszczanie mienia nieusprawiedliwione koniecznością wojskową i dokonane na wielką skalę w sposób bezprawny i samowolny
 • zmuszanie jeńca wojennego lub osoby cywilnej do służby w siłach zbrojnych mocarstwa nieprzyjacielskiego
 • umyślne pozbawienie jeńca wojennego lub osoby cywilnej prawa do rzetelnego procesu prowadzonego w normalnym trybie
 • bezprawną deportację, przesiedlenie lub bezprawne pozbawienie wolności osoby cywilnej; branie osób cywilnych jako zakładników
 
2. Pogwałcenia praw i zwyczajów wojennych polegające na:
 
 • używaniu zatrutej broni lub innej broni mającej zadać nadmierne cierpienia
 • samowolnym niszczeniu miast i wsi lub ich dewastowaniu nie uzasadnione koniecznością wojskową
 • atakowaniu lub bombardowaniu przy użyciu jakichkolwiek środków nie bronionych miast, wsi, domów mieszkalnych i budynków
 • zagrabianiu, niszczeniu lub umyślnym dewastowaniem instytucji religijnych, charytatywnych, oświatowych, artystycznych, naukowych, zabytków, dzieł sztuki i nauki
 • grabieży majątku publicznego lub prywatnego
   
3. Ludobójstwa polegające na dokonaniu któregokolwiek z wyszczególnionych poniżej czynów z zamiarem wyniszczenia, w całości lub w części, grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej:
 
 • zabójstwo członków takiej grupy
 • spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia członków grupy
 • rozmyślne stworzenie grupie warunków życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego fizycznego wyniszczenia grupy
 • stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy
 • przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy
   
4. Zbrodnie przeciwko ludzkości; tj.:
 
 • zabójstwo
 • eksterminacja
 • niewolnictwo
 • deportacja
 • uwięzienie
 • torturowanie
 • zgwałcenie
 • prześladowania polityczne, rasowe i religijne
 • inne nieludzkie czyny

Właściwość miejscowa Trybunału (kompetencje ratione loci)

Jurysdykcja terytorialna Międzynarodowego Trybunału dla byłej Jugosławii obejmowała terytorium byłej Jugosłowiańskiej Federacyjnej Republiki Socjalistycznej, włączając w to obszar lądowy, powietrzny i wody terytorialne.

Właściwość podmiotowa Trybunału (kompetencje ratione personae)

Przed Trybunałem odpowiadała każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, która planowała, podżegała, wydawała rozkazy, popełniła lub w inny sposób namawiała lub pomagała w planowaniu, przygotowaniu lub popełnieniu wymienionych zbrodni.

Pełnienie przez oskarżonego funkcji publicznej, bez względu na to czy była to głowa państwa, szef rządu czy członek rządu, nie zwalniała od indywidualnej odpowiedzialności karnej za popełnione zbrodnie.

Niezapobiegnięcie zbrodni lub też nieukaranie winnych przez przełożonych, którzy wiedzieli lub mogli się dowiedzieć o popełnionej zbrodni, było karane przez MTKJ.

Również działanie na rozkaz nie zwalniało od odpowiedzialności karnej. Działanie na rozkaz mogło jednak stanowić podstawę wyłączenia odpowiedzialności karnej, jeżeli Trybunał stwierdził, że wymagała tego sprawiedliwość.

Właściwość czasowa (kompetencje ratione temporis)

MTKJ mógł wykonywać jurysdykcję w odniesieniu do zbrodni wymienionych w Statucie, popełnionych na terytorium byłej Socjalistycznej Republiki Jugosławii od 1991 roku.
 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×