facebook facebook instagram youtube

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży - kompetencje

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży – sala sądowa
Phnom Penh, Kambodża (26 lipca 2010 r.)

Właściwość podmiotowa (kompetencja ratione personae)

Artykuł 1 statutu stanowi, że Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży posiadają jurysdykcję nad osobami, które ponoszą największą odpowiedzialność za poważne naruszenia prawa karnego, międzynarodowego prawa humanitarnego, zwyczaju międzynarodowego oraz międzynarodowych konwencji, których Kambodża była stroną w okresie od 17 kwietnia 1975 r. do 6 stycznia 1979 r.

Zasada indywidualnej odpowiedzialności karnej

Podejrzany, który planował, wszczął, pomagał lub popełnił przestępstwa, o których mowa w statucie Nadzwyczajnych Izb, jest odpowiedzialny za te zbrodnie.

Zajmowane oficjalne stanowisko lub ranga podejrzanego nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej, ani nie jest podstawą do złagodzenia kary.

Fakt, że przestępstwa zostały popełnione przez podwładnego, nie zwalnia przełożonego z odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn został popełniony na skutek nieprawidłowego dowodzenia lub kontroli nad podwładnym. W sytuacji, gdy przełożony wiedział lub miał powód, by wiedzieć, że podwładny popełnił takie czyny oraz gdy przełożony mógł podjąć niezbędne i uzasadnione środki, by zapobiec dokonaniu czynu, ponosi on odpowiedzialność.

Fakt, że podejrzany działał na mocy zarządzenia rządu Demokratycznej Republiki Kampuczy lub zwierzchnika, nie zwalnia go od odpowiedzialność karnej.

Właściwość miejscowa (kompetencja ratione loci)

Jurysdykcja rozciąga się na terytorium Kambodży obejmując zarówno powierzchnię lądową, przestrzeń powietrzną oraz wody terytorialne.

Właściwość czasowa (kompetencja ratione temporis)

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży rozpatrują sprawy o zbrodnie wymienione w statucie popełnione na terytorium Kambodży w okresie od 17 kwietnia 1975 r. do 6 stycznia 1979 r.

Nadzwyczajne Izby zakończą swoja działalność po rozstrzygnięciu wszystkich toczących się przed nim postępowań.

Właściwość rzeczowa (kompetencja ratione materiae)

Artykuł 3 Statutu

Nadzwyczajne Izby mają prawo do osądzenia wszystkich podejrzanych, którzy popełnili następujące przestępstwa określone w kodeksie karnym z 1956 r. i które zostały popełnione w okresie od dnia 17 kwietnia 1975 r. do 6 stycznia 1979 r.:

 • zabójstwo
 • tortury
 • prześladowania religijne


Termin przedawnienia określony w kodeksie karnym Kambodży z 1956 r. zostaje przedłużony o 30 lat za wyżej wymienione przestępstwa. Najwyższą karą na podstawie kodeksu karnego z 1956 r. jest kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zdjęcia na ścianie więzienia Tuol Sleng w Kambodży ukazują
brutalne traktowanie więźniów przez Czerwonych Khmerów.


Artykuł 4 Statutu

Nadzwyczajne Izby mają prawo do postawienia przed sądem wszystkich podejrzanych, którzy dopuścili się zbrodni ludobójstwa w rozumieniu Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r.

Zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu i obejmuje czyny popełnione z zamiarem zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub grupy religijnej, takie jak:

 • zabójstwo członków grupy
 • spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy
 • rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego
 • stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy
 • zabieranie dzieci i przymusowe umieszczanie ich w innej grupie


Na mocy niniejszego artykułu podlegają karze:

 • usiłowanie popełnienia ludobójstwa
 • zmowa w celu popełnienia ludobójstwa
 • współudział w ludobójstwie


Artykuł 5 Statutu

Nadzwyczajne Izby mają prawo do osądzenia wszystkich podejrzanych, którzy w okresie od 17 kwietnia 1975 r. do 6 stycznia 1979 r. popełnili zbrodnie przeciwko ludzkości takie jak:

 • zabójstwo
 • zagłada
 • zniewolenie
 • deportacja
 • pozbawienie wolności
 • tortury
 • zgwałcenie
 • prześladowania na tle rasowym, religijnym i politycznym
 • inne nieludzkie czyny


Artykuł 6 Statutu

Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży mają prawo do osądzenia wszystkich podejrzanych, którzy w okresie 17 kwietnia 1975 r. do 6 stycznia 1979 r. popełnili lub zlecili popełnienie ciężkich naruszeń konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r.:

 • umyślne zabójstwo
 • tortury lub nieludzkie traktowanie
 • celowe powodowanie ogromnego cierpienia lub poważnego uszkodzenie ciała lub zdrowia
 • nieusprawiedliwione koniecznością wojskową, bezprawne i samowolne zniszczenie oraz poważne uszkodzenie mienia
 • zmuszanie jeńca wojennego lub osoby cywilnej do służby w siłach zbrojnych wroga
 • celowe pozbawianie jeńca wojennego lub osób cywilnych prawa do sprawiedliwego i prawidłowego procesu
 • bezprawna deportacja lub przeniesienie, bezprawne pozbawienie wolności osoby cywilnej
 • branie ludności cywilnej za zakładników


Artykuł 7 Statutu

Na podstawie Konwencji haskiej o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego z 1954 r., Nadzwyczajne Izby Sądów Kambodży mają prawo osądzić osoby odpowiedzialne za zniszczenie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego popełnione w okresie od dnia 17 kwietnia 1975 r. do 6 stycznia 1979 r.

Artykuł 8 Statutu

Zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., Nadzwyczajne Izby mają prawo osądzić odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione przeciwko osobom podlegającym ochronie międzynarodowej.

 

Więcej informacji:
Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampechea 

2018-06-29

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

×